eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów Lubelski › Zakup wyposażenia pracowni drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Janowie LubelskimOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wyposażenia pracowni drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000184862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa

1.5.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zszjanow@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zszjanow.fc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia pracowni drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9509195f-cee4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018579/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskiem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9509195f-cee4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
11.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
11.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Iwona Pająk, tel. +48 15 8724015, email: zszjanow@o2.pl
11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa
się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9509195f-cee4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11.12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia,
a mianowicie:
11.14.1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
 parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
 zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
 zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
albo
b) Tablet/Telefon:
 parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
 przeglądarka Chrome 61 lub nowa
11.14.2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,
obsługi Java Script, oraz cookies;
11.14.3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się
o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
11.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zszjanow@o2.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
11.17. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: 2/EFS/Z/2023
11.18. UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy
w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
11.19. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia pracowni drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/EFS/Z/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
część 1 - „wyposażenie pracowni drzewnej - dostawa okleiniarki”, obejmująca:
1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu wraz z oprogramowaniem w zakresie określonym w Załączniku nr 1.1 do SWZ wraz z jego transportem oraz wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalacja i montaż dostarczonego urządzenia,
3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,
5) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).
6) posprzątanie pomieszczeń po montażu oraz rozmieszczeniu i instalacji wyposażenia,

Szczegółowy opis zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowią w zakresie części 1 do 3 odpowiednio – załączniki nr 1.1 do 1.3 do SWZ

Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych
– niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – dotyczy pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dla których w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ zastrzeżono taką informację.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert, w każdej z części:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

Zasady oceny kryterium „Długość okresu gwarancji” (G)- 40% - maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji” biorąc pod uwagę zaoferowaną przez Wykonawcę długość okresu gwarancji na wybrane elementy przedmiotu zamówienia – wskazane w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia) i Załączniku nr 3 do SWZ.

W przypadku zaoferowania minimalnej wymaganej długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G = ------- x 40 pkt
Gmax.

gdzie:
G- wartość punktowa którą należy wyznaczyć
Go- okres gwarancji podany w badanej ofercie
Gmax.- najdłuższy oferowany okres gwarancji


W przypadku, gdy Wykonawca wskaże długość okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu, o którym mowa powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże długość okresu gwarancji powyżej maksymalnego okresu, o którym mowa w powyżej, Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (40).

Ocena ofert w tym kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Łącznie, badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”.

Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

część 2 - „wyposażenie pracowni drzewnej - dostawa pilarki formatowej”, obejmująca:
1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu wraz z oprogramowaniem w zakresie określonym w Załączniku nr 1.2 do SWZ wraz z jego transportem oraz wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalacja i montaż dostarczonego urządzenia,
3) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,
5) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).
6) posprzątanie pomieszczeń po montażu oraz rozmieszczeniu i instalacji wyposażenia,

Szczegółowy opis zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowią w zakresie części 1 do 3 odpowiednio – załączniki nr 1.1 do 1.3 do SWZ

Gwarancja.
Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych
– niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – dotyczy pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dla których w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ zastrzeżono taką informację.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert, w każdej z części:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

Zasady oceny kryterium „Długość okresu gwarancji” (G)- 40% - maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji” biorąc pod uwagę zaoferowaną przez Wykonawcę długość okresu gwarancji na wybrane elementy przedmiotu zamówienia – wskazane w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia) i Załączniku nr 3 do SWZ.

W przypadku zaoferowania minimalnej wymaganej długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G = ------- x 40 pkt
Gmax.

gdzie:
G- wartość punktowa którą należy wyznaczyć
Go- okres gwarancji podany w badanej ofercie
Gmax.- najdłuższy oferowany okres gwarancji


W przypadku, gdy Wykonawca wskaże długość okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu, o którym mowa powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże długość okresu gwarancji powyżej maksymalnego okresu, o którym mowa w powyżej, Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (40).

Ocena ofert w tym kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Łącznie, badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”.

Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
część 3 - „wyposażenie pracowni drzewnej - dostawa pozostałych urządzeń i wyposażenia”, obejmująca:
1) dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu, wyposażenia oraz oprogramowania/licencji w zakresie określonym w Załączniku nr 1.3 do SWZ wraz z jego transportem oraz wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,
4) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).

Szczegółowy opis zamówienia, obejmujący liczbę poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowią w zakresie części 1 do 3 odpowiednio – załączniki nr 1.1 do 1.3 do SWZ

Gwarancja.
Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych
– niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – dotyczy pozycji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dla których w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ zastrzeżono taką informację

4.2.6.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert, w każdej z części:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji (G) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

Zasady oceny kryterium „Długość okresu gwarancji” (G)- 40% - maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji” biorąc pod uwagę zaoferowaną przez Wykonawcę długość okresu gwarancji na wybrane elementy przedmiotu zamówienia – wskazane w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia) i Załączniku nr 3 do SWZ.

W przypadku zaoferowania minimalnej wymaganej długości okresu gwarancji tj. 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 12 a 24 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G = ------- x 40 pkt
Gmax.

gdzie:
G- wartość punktowa którą należy wyznaczyć
Go- okres gwarancji podany w badanej ofercie
Gmax.- najdłuższy oferowany okres gwarancji


W przypadku, gdy Wykonawca wskaże długość okresu gwarancji poniżej minimalnego okresu, o którym mowa powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże długość okresu gwarancji powyżej maksymalnego okresu, o którym mowa w powyżej, Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (40).

Ocena ofert w tym kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Łącznie, badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
O = C + G
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”.

Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu.
8.1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Szczegóły w rozdziale 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1.Formularz Ofertowy do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach);
2. Zestawienia cenowe dla części 3 zamówienia – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 5 SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić zestawienie wg innego wzorca, powinno ono wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załączniku). Załącznik Nr 5 do SWZ stanowi integralny element oferty i nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 107 ustawy Pzp (nie jest przedmiotowym środkiem dowodowym).
3. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
4. Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej
oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy
i terminu płatności a także wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w przypadku:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły
przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem
zabezpieczeń antyterrorystycznych (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);,
4) wstrzymania realizacji umowy przez zamawiającego na czas przeprowadzenia przez zamawiającego lub podmiot
upoważniony kontroli jakości i sposobu realizacji umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody);
5) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak
jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim).
Wykonawca musi wykazać, że dochował należytej staranności i posiadał zapewnienie o dostępności oferowanego
urządzenia podczas składania oferty w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia
innego sprzętu pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena
urządzenia nie ulegnie zmianie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu.
2. W opisanych przypadkach zmianie ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto,
termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje
konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Szczegóły w projekcie umowy dla poszczególnych części - załączniki nr 2.1 do 2.3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający:
a) przewiduje możliwość składania ofert częściowych wg podziału określonego w pkt. 4.2 SWZ
b) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
c) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
d) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy
e) nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
f) nie przewiduje odbycia wizji lokalnej
g) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych
h) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
i) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
j) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
k) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej
l) nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych
m) z uwagi na to, że postepowanie prowadzone jest wg przepisów właściwych dla dostaw, nie przewiduje się obowiązku, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.