eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Druk i oprawa publikacji wraz z dostawą do siedziby ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i oprawa publikacji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT SZTUKI PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-238

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 504 82 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ispan@ispan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ispan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i oprawa publikacji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68002397-d287-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00156968/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 druk i oprawa publikacji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4ac6fcd-b455-4c5a-bdd4-e8b1ad8f27f1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d4ac6fcd-b455-4c5a-bdd4-e8b1ad8f27f1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającymi a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. UWAGA: przedmiotowe środki dowodowe składane są w postaci papierowej, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w § 2 SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również̇ na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer IdPostępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Ofertę̨ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają̨ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować́.
13. Do oferty należy dołączyć́ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w § 9 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować́ wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
14. Oferta może być́ złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1.Działając na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej dla złożenia, stanowiących element treści oferty, przedmiotowych środków dowodowych:
1) próbka wydruku sporządzona z pliku PDF w formacie B2, stanowiącego załącznik do SWZ, wykonana techniką offsetową rastrem hybrydowym na papierze białym niepowlekanym o gramaturze 130, oraz
2) egzemplarz publikacji o dowolnym formacie, w oprawie miękkiej szyto-klejonej, zawierający wysokiej jakości reprodukcje, zdjęcia.
2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Dyrektor IS PAN, budynek Długa 26 (tzw. pałacyk Marii Radziwiłłowej), I piętro, sekretariat, pokój nr 14, w godz. 9:00 – 15:00.
3. Pozostałe elementy oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane są wyłącznie w postaci elektronicznej.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ul. Długa 26/28,00-950 Warszawa;
2) W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: iod@ispan.pl lub telefonicznie (22) 50 48 284
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzony m na podstawie przepisów pzp;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania a także organy uprawnionym do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wykonywania umów w sprawie zamówienia publicznego niezależnie od podstawy prawnej tego uprawnienia, doradcy prawni. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pzp Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania danych wynikają pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15rt.DO);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych osobowych oraz przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (art. 18 RODO);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO)
b) prawo do przenoszenia drt.ch osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679:
1) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na druku i oprawie publikacji oraz ich dostawie do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79810000-5 - Usługi drukowania

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wydruku proofa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania publikacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na druku offsetowym wraz z oprawą kartonową szyto - klejoną publikacji z których każda była o wartości równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto.

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zamawiający zastosuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli dniem publikacji jest dzień, w którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (§ 9 ust. 1 SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia określonych w § 7 SWZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) próbki wydruku sporządzonej z pliku PDF w formacie B2, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SWZ, wykonanej techniką offsetową rastrem hybrydowym na papierze białym, niepowlekanym o gramaturze 130, oraz
2) egzemplarza publikacji o dowolnym formacie, w oprawie miękkiej szyto-klejonej, zawierający wysokiej jakości reprodukcje, zdjęcia.
2.Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Dyrektor IS PAN, budynek Długa 26 (tzw. pałacyk Marii Radziwiłłowej), I piętro, sekretariat, pokój nr 14, w godz. 9:00 – 15:00..
3. Próbki, o których mowa w ust. 1 stanowią podlegający ocenie w ramach kryteriów oceny ofert element treści oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu. Zaniechanie złożenia obu wymienionych w ust. 1 przedmiotowych środków dowodowych powodować będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć (złożyć wraz z ofertą):
1) oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp, zgodne ze wzorem określonym w SWZ a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z tych wykonawców oddzielnie;
b) wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy, także oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp zgodne ze wzorem określonym w do SWZ (jeśli dotyczy);
3) wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy);
3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118-123 pzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie w jakim podmioty te wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu a także na potrzeby wykazania braku podstaw do wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3. W przypadku gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia z innymi wykonawcami, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest:
1) gdy dochowanie terminu lub warunków realizacji zamówienia określonych w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć – wydłużenie terminu realizacji zostanie dokonane o czas trwania przeszkody w wykonywaniu Umowy;
2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie, w szczególności wpływających na zakres lub standard prac Wykonawcy lub obowiązki Wykonawcy – zmiana będzie polegała na dostosowaniu postanowień Umowy i zawartych w nich wymagań do zmienionych wymagań zawartych w przepisach prawa;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.Ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportal.uzp.gov.pl 2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w godz. 8:00 – 16:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.