eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy TargOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Targ

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bulwarowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugnowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dec6287e-a066-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063476/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072251

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klikuszowa o łącznej długości 6 050 mb w zakresie:
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,
- budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,
- budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi,
- przebudowy odcinków sieci gazowej kolidujących z sieciami i przyłączami kanalizacyjnymi,
- roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.
Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.5.5.) Wartość części: 4936456,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krauszów o łącznej długości 2 031,35 mb w zakresie:
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,
- budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,
- budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi,
- roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.
Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.5.5.) Wartość części: 2132140,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krempachy o łącznej długości 2 852,65 mb w zakresie:
- budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,
- budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,
- budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi,
- roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.
Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.5.5.) Wartość części: 2101301,19 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4296448,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7181788,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4296448,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOINSTAL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5520003013

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Sucha Beskidzka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4296448,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1877135,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3161575,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1877135,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOINSTAL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5520003013

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Sucha Beskidzka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1877135,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2281600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3836406,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2281600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo - Budowlana GRONIK Beata Korzeniowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361597402

7.3.3) Ulica: ul. Muchówka 36

7.3.4) Miejscowość: Leśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-406

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Realizacja części robót kanalizacyjnych w tym budowa pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi.
PRO-TECH ANDRZEJ KACZOR, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 65, 34-432 Łopuszna

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2281600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.