eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii Zajęciowej w UrzeczuOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: CARITAS ŁOWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 040013862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stary Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 46 837-64-56

1.5.8.) Numer faksu: 46 837-64-56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lowicz@caritas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://caritas.diecezja.lowicz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe7d8433-b934-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Kościelna osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność charytatywna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe7d8433-b934-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00120615

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/P/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zwany w dalszej części SWZ „autobusem”, „pojazdem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu Ofertowym Wykonawcy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Określone w Załączniku Nr 1 do SWZ wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w pkt VI Załącznika Nr 1 do SWZ - Formularzu Ofertowym Wykonawcy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, w pełni sprawny, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży.
4. Pojazd musi posiadać dokumenty umożliwiające pierwszą rejestrację pojazdu: - potwierdzenie przystosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych lub - homologację fabryczną na autobus oraz komplet dokumentów umożliwiających rejestrację jako autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie kraju.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu: 1) książkę gwarancyjną, 2) książkę serwisową, 3) instrukcję obsługi w języku polskim, 4) dokumenty gwarancyjne pojazdu wystawione przez producenta, 5) komplet kluczy do pojazdu w liczbie dostarczonej przez producenta, wraz z innymi przynależnościami, 6) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, 7) świadectwo homologacji jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich), 8) świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.), z których będzie wynikać dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim, 9) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu niezbędne do skutecznego zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę siedziby Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność.
8. Serwis pojazdu musi być realizowany bezpośrednio przez producenta samochodu lub przez podmiot upoważniony przez producenta.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na: 9.1. pojazd (gwarancja producenta bez limitu kilometrów) - na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, 9.2. powłokę lakierniczą - na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo odbiorczego, 9.3. wykonaną zabudowę - na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo odbiorczego, 9.4. perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów - na okres co najmniej 96 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego
10. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jakości na: 10.1. pojazd (gwarancja producenta bez limitu kilometrów) - wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego 10.2. powłokę lakierniczą - wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, 10.3. wykonaną zabudowę - wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego, 10.4. perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów - wymagany przez Zamawiającego to 144 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego
11. Okres udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 359775,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 359775,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 359775,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM Sp.z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 701-10-20-346

7.3.3) Ulica: ul. Żurawia 43/201

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-680

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 359775,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja przedmiotu zamówienia jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.