eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › PN/01/2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w OpoluOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
PN/01/2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FILHARMONIA OPOLSKA IM.JÓZEFA ELSNERA W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7540336747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 24

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-075

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@filharmonia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PN/01/2023 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00fc76ec-cf1d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110319/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/711505

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/711505

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
2. Ponadto Zamawiający informuje, że adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/711505.
3. Jednocześnie wskazuje się, że w Rozdziale I pkt. 16 SWZ ujęto opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul.
Krakowska 24.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@filharmonia.opole.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr PN/01/2023.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
8. Posiadają Państwo:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (UWAGA: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz numerów liczników energii elektrycznej, wykaz budynków, grupa taryfowa, numer PPE, moc zamówiona oraz prognozowany roczny pobór energii elektrycznej został ujęty w załączniku nr 1A do SWZ, zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia/umowy.
3. Zakup energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz Polskimi Normami.
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Zamawiający zakupi energię elektryczną będącą przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości nie mniejszej niż sześćdziesiąt [60] procent [%] łącznej ilości energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt 4 SWZ.
6. Cena energii elektrycznej określona przez Wykonawcę pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmiany kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 Prawa Zamówień Publicznych przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest w takim przypadku możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej o maksymalnie 10% zamówienia podstawowego (10% wartości netto zamówienia podstawowego), wraz z odpowiednim zwiększeniem maksymalnej kwoty umowy, przeznaczonej na wykonanie zamówienia. Realizacja prawa opcji przez Zamawiającego nastąpi w przypadku zaistnienia łącznie następujących przesłanek:
1) zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawę energii elektrycznej w posiadanych już PPE, w związku z ruchem przedsiębiorstwa Zamawiającego;
2) dodania nowych PPE w obiektach Zamawiającego;
3) posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli:* Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

* W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje przedmiot zamówienia, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [5] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, Zamawiający będzie żądał dostarczenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru* - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
7. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się.


*Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – dotyczy także Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego tych podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje przedmiot zamówienia, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.

3. Jeśli jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy, w szczególności w §11, §12, §13 projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/711505

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu
1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy).
1.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), dalej jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.

II. Opis sposobu dokonywania wstępnej oceny spełniania w/w warunków i niepodleganiu wykluczeniu:
1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (sekcja I dotyczy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy oraz sekcja II dotyczy podstaw wykluczenia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii z dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.