eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › "Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Gnin i Wioska w Nadleśnictwie Grodzisk" - III postępowanie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Gnin i Wioska
w Nadleśnictwie Grodzisk” – III postępowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodzisk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630012930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lasówki 1

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-065

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. 61 444 53 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grodzisk@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01b3dbad-9fb3-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Gnin i Wioska
w Nadleśnictwie Grodzisk” – III postępowanie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b3dbad-9fb3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057562/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Gnin i Wioska w Nadleśnictwie Grodzisk – III postępowanie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067828

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.4.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 682001,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego bez podpiwniczenia, bez zagospodarowanego poddasza, dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Technologia budowy tradycyjna: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany z bloczków z betonu komórkowego
gr.48 cm przy zastosowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych: strop drewniany, okładzina elewacji z desek opalanych. Budynek wyposażony zostanie w instalację wodociągową, kanalizacyjną wraz z montażem bezodpływowego zbiornika na ścieki. W projekcie uwzględniono również instalację elektryczną, DATA/TEL, alarmową, wentylacyjną, klimatyzacyjną oraz fotowoltaiczną. Źródłem ciepła dla budynku będzie zespół pompy ciepła powietrze/woda współpracujący z zasobnikiem CWU oraz zbiornikiem buforowym. Budynek wyposażony zostanie w oświetlenie awaryjne, umożliwiające ewakuację oraz instalację informującą o pożarze. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 66,95 m2 w tym uwzględniono dwa pomieszczenia biurowe o pow. 14,28 m2 każde, dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 6,66 m2 każde, przedsionek, korytarz z poczekalnią, pomieszczenie socjalne oraz wc dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu polegające na przygotowaniu parkingu (miejsc postojowych dla samochodów interesantów i pracowników), ogrodzenia całego terenu oraz montażu infrastruktury takiej jak maszt flagowy i tablica informacyjna dla obu leśnictw.

4.2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 9 do SWZ warunkami prowadzonego postępowania, w tym Dokumentacją Projektową - załącznik nr 10 SWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 11 do SWZ oraz Przedmiarem robót - załącznik nr 12 do SWZ, ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 838862,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1214698,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 838862,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAT-BUD ŁUKASZ MATYJA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300032500

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kasprowicza 10

7.3.4) Miejscowość: Kościan

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 838862,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.