eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › dostawa samochodów osobowych wraz z usługą wynajmu samochodu przed realizacją dostawyOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa samochodów osobowych wraz z usługą wynajmu samochodu przed realizacją dostawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 669250010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa samochodów osobowych wraz z usługą wynajmu samochodu przed realizacją dostawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4178b079-cebe-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Ofertę wraz z załącznikami
składa się za pośrednictwem strony tj.: zuop.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej także Systemem. Instrukcja korzystania z Systemu,
zwana dalej także Instrukcją, jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Baza wiedzy". Pytania do SWZ lub prośbę o
wyjaśnienia należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SWZ także drogą elektroniczną. Pytania należy kierować na adres
przetargi@zuop.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą.
Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, na strony internetowej prowadzonego
postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów
technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami są
udostępnione pod adresem: zuop.ezamawiajacy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej (tj. kwalifikowany podpis elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty).
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako
„niejawny”. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku
zawierającego podpis. Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać
zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego
odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym
należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików.
W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem
ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować
do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00): Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223;
Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl;
E-mail: oneplace@marketplanet.pl
Szczegółowe wymagania techniczne techniczne zostały opisane w rozdziale VIII i XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych –
Przedsiębiorstwo Państwowe jako Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zgłoszonych
przez Wykonawcę wskazane w dokumentacji postepowania.
Informacja dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę
Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje Pani/Pana danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie specjalista ds. zamówień publicznych. Proszę je wysłać na adres:
przetargi@zuop.pl.
Dlaczego Pani/Pana dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy zdnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie
będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią
inaczej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 pkt. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i Których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór zamieszczony jest w
formularzu ofertowym – załącznik nr 3

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
infolinia telefoniczna: 606-950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.2.2023 Przetarg 2/dostawa samochodów/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa samochodów osobowych wraz z usługą wynajmu samochodu przed realizacją dostawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena przekroczenia ponad limit przebiegu kilometrów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena niewykorzystania limitu przebiegu kilometrów

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach
ustawy, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy.
2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 2 ustawy, z
uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, bez zmiany cen określonych w ofercie,
2) nastąpi zmiana w ofercie Wykonawcy uzasadniająca zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,
3) nastąpi zmiana parametrów technicznych Samochodów lub jego wyposażenia w stosunku do określonych w Umowie w sytuacji, gdy zmiana ta nie powoduje pogorszenia parametrów i wyposażania tam określonego a wartość wynagrodzenia z tego tytułu nie ulegnie zmianie,
4) nastąpi zmiana modelu Samochodu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej przyczyny, której Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty, przy zachowaniu określonej w Umowie wartości wynagrodzenia,
5) konieczna będzie zmiana lub zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy opisanego w Umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zmawiającego lub konieczne ze względu na okoliczności, których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości kwoty brutto maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego odpowiednio z uwagi na przedmiot Umowy,
6) zmiany parametrów technicznych samochodu przy założeniu, że parametry te nie będą niższe niż parametry wskazane w Umowie oraz nie wpłynie to na wartość wynagrodzenia,
7) zmiany wnikające z oczywistych omyłek pisarskich,
8) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
9) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub które Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
10) wystąpienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę w momencie zawarcia Umowy, skutkujących niemożnością realizacji Przedmiotu umowy
11) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie realizacji przedmiotu umowy
12) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku przekroczenia limitu przebiegów,
13) zmiany terminu najmu samochodów oraz zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wydłużenia okresu najmu krótkoterminowego lub jego skrócenia a wynikających z obowiązków ubezpieczenia i legalizacji Samochodów będących przedmiotem dostawy,
14) wystąpienia okoliczności związanych z siłą wyższa, rozumiana jako niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności: katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk, działania wojenne, zamach terrorystyczny,
15) wystąpienia okoliczności spowodowanych sytuacja epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.