eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Dembego 9 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją istniejącej kotłowni na węzeł cieplny.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Dembego 9 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją istniejącej kotłowni na węzeł cieplny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017342084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chełmska 8 A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-725

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zzm.mswia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85997b8c-b1f7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i rozdziale 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz określone w innych przepisach prawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Dembego 9 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją istniejącej kotłowni na węzeł cieplny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85997b8c-b1f7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104717

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZM/1/TPBN/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przyłączeniu budynku mieszkalnego przy ul. Dembego 9 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją istniejącej kotłowni na węzeł cieplny.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie:
1) dokumentacji technicznej;
2) przedmiaru robót;
3) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. - dokumenty stanowią załącznik nr 1 do SWZ.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1) wykonać likwidację istniejącej kotłowni oraz zapewniać dostęp do ciepłej wody w budynku podczas prowadzenia prac budowlanych;
2) wykonać wszelkie prace budowlane i instalacyjne wynikające z dokumentacji technicznej oraz konieczne do należytego wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną;
3) dokonać wszelkich niezbędnych zgłoszeń/pozwoleń przewidzianych przepisami prawa w celu realizacji przedmiotu zamówienia;
4) uzyskać wszelkie zgody oraz pozytywny odbiór węzła cieplnego przez Veolia Energia Warszawa S.A;
5) dokonywać bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, w tym konserwację i serwis, raz na kwartał przez okres udzielonej gwarancji;
6) wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego płukanie wewnętrznej instalacji c. o. w budynku ( zakres płukania obejmuje całą instalację włącznie z grzejnikami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232142-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31210000-1 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, „Zamawiający unieważnia postępowania, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne
Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Celem takiego
uregulowania jest ochrona Zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych. Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp odnieść należy do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu Zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako
uprawnienie Zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem Zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków
finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi. Przepis art. 255 pkt 3 ustawy
Pzp nie nakazuje Zamawiającemu dokonywać prób zwiększenia kwoty, którą mógłby przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wprost przeciwnie koniec tego przepisu w wyrażeniu „chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, mówi o wyjątku, którego
nie można interpretować rozszerzająco, aż do ustanawiania reguły, że w każdym przypadku zamawiający powinien podejmować próbę zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z orzecznictwem KIO, nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnego zadania, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu
warunkowana jest z pewnością wieloma czynnikami, a Wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić Zamawiającego na zarzuty niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi (wyrok KIO
z dnia 24 maja 2012 r. sygn. Akt KIO 964/12 – wyrok aktualny w bieżącym stanie prawnym). Ponadto Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod
uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.
W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.