eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mieroszów › Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "MIEROSZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021641748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 27A

1.5.2.) Miejscowość: Mieroszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkimmieroszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkimmieroszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c35fe39-cd31-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152938/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c35fe39-cd31-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/tenders/ocds-148610-0c35fe39-cd31-11ed-9355-06954b8c6cb9 . Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0c35fe39-cd31-11ed-9355-06954b8c6cb9.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „MIEROSZÓW” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów; inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „MIEROSZÓW” Sp. z o.o. jest Pani Magdalena Sobolewska, tel. 74 8458287, e-mail m.sobolewska@zgkimmieroszow.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia budowlanego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko. W ramach zamówienia należy opracować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń oraz przeprowadzenie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokołowsko o wydajności nominalnej 300m3/d i 797 RLM – oczyszczalnia będzie zlokalizowana w miejscu przedstawionym na zagospodarowaniu terenu (Załącznik do PFU) – dz. ew. nr 59/1 obr. Kowalowa. Należy zaprojektować i wybudować mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków pracującą w oparciu o osad czynny z wykorzystaniem modułów membranowych dla odfiltrowania ścieków oczyszczonych od osadu czynnego (technologia MBR). Zadanie należy zrealizować w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik do niniejszej SWZ. UWAGA! W zakresie robót należy również ująć: wymiana ogrodzenia; zamontowanie pompy ciepła w budynku z urządzeniami wraz z montażem fotowoltaika. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić stały odbiór ścieków z istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni ścieków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 200m3/d – każda z robót. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie 1 umowy lub 1 zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; min. doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; osoba sprawdzająca branżę konstrukcyjno-budowlaną – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; minimalne doświadczenie: 3 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; projektant branży architektonicznej – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej; minimalne doświadczenie: 5 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; osoba sprawdzająca branżę architektoniczną – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej; minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; projektant branży sanitarnej – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; minimalne doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; osoba sprawdzająca branżę sanitarną – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; projektant branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; minimalne doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; osoba sprawdzająca branżę elektryczną – co najmniej 1 osoba: ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa; kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; minimalne doświadczenie: 6 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; kierownik robót w specjalności architektonicznej: ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej; minimalne doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; kierownik robót z zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; minimalne doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; członek właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta/osoby sprawdzającej i kierownika pod
warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez daną osobę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji projektanta i osoby sprawdzającej. Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia /nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki jak wyżej. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) oświadczenia o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przegotowanie oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pkt 2, lub gdy dokument nie odnosi się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się go odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, o ile Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 5; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6; c) oświadczenia, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia – Załącznik Nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 8395 0001 3000 1343 2000 0001 – z zaznaczeniem na przelewie „wadium – nazwa zadania, którego dotyczy”; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wymagania dotyczące gwarancji i poręczeń: 1) dokument musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy w całym okresie związania ofertą; 2) gwarancje i poręczenia należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej; 3) z treści dokumentu musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie przepisów ustawy Pzp, traktowani są jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony. Oświadczenia dotyczące każdego z tych Wykonawców podpisuje każdy z nich osobno, chyba że co innego wynika z załączonych do oferty pełnomocnictw. Oświadczenia składane są przez każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. Forma pełnomocnictwa udzielanego pełnomocnikowi musi spełniać wymagania co do formy złożenia oferty (art. 99 § 1 KC). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując spełnianie warunków, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego jednoznacznie wynika, które części zamówienia będzie realizował Wykonawca wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 4 do SWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w terminie określonym w Części 5 punkcie 5.5. SWZ, przedkładają wymagane oświadczenia i dokumenty względem każdego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w §25 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-28 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-28 15:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.