eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Sukcesywne dostawy pieczywa, nabiału oraz produktów ogólnospożywczychOgłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy pieczywa, nabiału oraz produktów ogólnospożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

1.3.) Oddział zamawiającego: WSzdNiPCh

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Tysiąclecia 30

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpsychiatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalpsychiatryczny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy pieczywa, nabiału oraz produktów ogólnospożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0f60fd0-d1c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043796/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Pieczywo, produkty ogólnospożywcze, produkty mleczne i tłuszcze, mleko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem platformy zakupowej PZP24 pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zgodnie z Regulaminem i Instrukcją obsługi platformy zakupowej oraz ich aktualizacjami. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawców jest bezpłatne. Instrukcję rejestracji wykonawcy na platformie zakupowej oraz złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu zawierają „Instrukcje użytkowników”, zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html / 2. Wymagania techniczne, jakimi powinien odpowiadać sprzęt komputerowych wykonawcy, aby móc korzystać z platformy udostępnione są pod adresem
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210204.pdf / 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje są przekazywane przez wykonawcę elektronicznie – za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem:
https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym nazwą i znakiem niniejszego postępowania / 4. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ. Znak sprawy: AZ/1/P/2022. 5. Ofertę (a także oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa) sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne /np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,. xps, .odt/ i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym / 3. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkowników platformy PZP24 pod adresem https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_podstawowy_bez_negocjacji_20210302.pdf / Ofertę należy sporządzić w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (...) W celu złożenia oferty należy wejść na stronę platformy zakupowej i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Ofertę można złożyć z opcją
logowania lub bez logowania (należy przejść na dolną część wyświetlonej strony internetowej, i postępować zgodnie z instrukcjami). Pliki dodane do kreatora oferty za pomocą opcji „upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” zostaną automatycznie zaszyfrowane przez system platformy. Szczegółowe informacje pod wskazanym powyżej adresem / Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (pozostałe szczegóły w SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ / rozdz. XXI (...) 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, NIP 612-15-42-513; Regon 000294190; Adres (siedziba): Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 075 616 26 48, fax. 075 616 26 83. 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres a.dekarz@szpitalpsychiatryczny.pl, 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy pieczywa, nabiału oraz produktów ogólnospożywczych” Oznaczenie sprawy: AZ/1/P/2022, 4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 5) osoba fizyczna posiada: a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679; c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 (Szczegółowe informacje w rozdz. XXI SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ/1/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 681794,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1. Pieczywo. Liczba pozycji 4. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 273530,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15821000-9 - Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w trzech kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2. Produkty mleczne i tłuszcze. Liczba pozycji 17. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 122308,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w trzech kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3. Mleko. Liczba pozycji 1. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 120120,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w trzech kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4. Produkty ogólnospożywcze. Liczba pozycji 56. Szczegóły w załączniku nr 1 (część B) do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 165836,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

03221220-4 - Groch

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ / Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą oceną na podstawie sumy otrzymanych punktów w trzech kryteriach/

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca: a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:
aa) Pakiet 1, dwie dostawy polegające na dostawie pieczywa (w tym chleb, lub pieczywo tostowe) - o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 złotych brutto każda, lub jedną dostawę polegającą na dostawie pieczywa (w tym chleb, lub pieczywo tostowe) - o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 złotych brutto,
ab) Pakiet 2, dwie dostawy polegające na dostawie produktów nabiałowych - o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 złotych brutto każda, lub jedną dostawę polegającą na dostawie produktów nabiałowych - o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto, ac) Pakiet 3 , dwie dostawy polegające na dostawie mleka - o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 złotych brutto każda, lub jedną dostawę polegającą na dostawie mleka
- o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto. Uwaga : w przypadku składania oferty na dwie części: pakiet 2 i pakiet 3, dla spełnienia warunków Wykonawca może wykazać jedną dostawę produktów mleczarskich i /lub mleka, lub produktów mleczarskich – o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 złotych brutto, lub dwie dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia - o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto każda.
ad) Pakiet 4 , dwie dostawy polegające na dostawie produktów spożywczych różnych (w tym produkty sypkie, lub przyprawy, lub makarony), - o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto każda lub jedną dostawę polegającą na dostawie produktów spożywczych różnych (w tym produkty sypkie, lub przyprawy, lub makarony), - o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto ,
oraz b) potwierdzi, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu żywności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 6 do SWZ / w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców, - poleganie na zasobach innych podmiotów: zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia stosownych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania/

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykazu środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. 1) Wypełniony Formularz ofertowo-cenowy. Załącznik nr 1 do SWZ
2) Wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 do SWZ / w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) Wypełnione oświadczenie obejmujące podstawy z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Załącznik nr 3.a do SWZ, 4) W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność. Załącznik nr 4 do SWZ
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Załącznik nr 5 do SWZ, 5) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG – wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, w przypadku gdy zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 7) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 Pzp – w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b. W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2) zaciąganie zobowiązań; 3) złożenie oferty wspólnie; 4)
prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. d. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców). e. W przypadku oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie warunek ten powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców
występujących wspólnie. f. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec
każdego z wykonawców. g. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 Pzp. h. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość dokonania zmian została ujęta w załączniku nr 2 do SWZ. 1.1. Zmiany danych stron umowy (np. nazwy, siedziby, osób reprezentujących, formy prawnej, a także zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy); 1.2. Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie wykonywania umowy, z uwzględnieniem przepisu art. 462 ust. 7 Pzp. 1.3. Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. 1.4. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a. w przypadku zmniejszenia ilości towaru w ramach zamówienia wskazanego w załączniku do niniejszej umowy, co uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącej działalności – z zastrzeżeniem w § 1 pkt. 6 zdanie drugie umowy. Odpowiednie zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu ilości niezamówionych towarów z poszczególnych pozycji asortymentowych i ich wartości - bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do obowiązującej umowy; b. w przypadku ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawek podatku VAT, przy założeniu, iż cena netto pozostanie bez zmian. W takim przypadku, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania obowiązku podatkowego - bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umowy, c. w przypadku okresowych obniżek cenowych stosowanych przez producentów, lub w ramach promocji Wykonawcy – bez konieczności sporządzania aneksu do obowiązującej umowy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o powyższym drogą pisemną lub pocztą elektroniczną. Termin, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. d. w przypadku podwyżki cen danego artykułu lub artykułów, ze względu na wzrost cen surowców, paliw lub innych kosztów związanych z realizacją dostaw, z zastrzeżeniem, że wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 30% wartości pierwotnej przedmiotu zamówienia wskazanej w §5 pkt. 1 umowy. Postanowienia pkt. 5 – 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Z uprawnienia wskazanego w niniejszym punkcie Wykonawca może skorzystać tylko raz po upływie pierwszych 5 miesięcy trwania umowy. 1.5. Innych sytuacji: wstrzymania lub zakończenia produkcji danego artykuły, lub zmiany jego gramatury i możliwości dostarczania towaru zastępczego o zbliżonej gramaturze i nie gorszych parametrach, przy zachowaniu ceny jednostkowej wskazanej w załączniku do umowy. 2. Strony umowy mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. 3. Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 4. Zmiany postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszym paragrafie, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksów pod rygorem nieważności. 5. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powinien zawierać w szczególności opis i uzasadnienie proponowanej zmian, jej wpływ na wykonanie przedmiotu umowy oraz termin jej wprowadzenia. 7. Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć (...) co najmniej 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę platformy zakupowej PZP24 (https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html) i odnaleźć interesujące wykonawcę postępowanie oraz kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „nazwa postępowania” w wierszu odpowiadającym nazwie właściwego postępowania. Należy postępować zgodnie z instrukcją.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.