eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w StrzelinieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b26aeffa-cef7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038382/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). 2. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia ofertę,
oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym. 3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:elektronicznie na adres e-mail: zamowieniapubliczne@strzelin.pl
lub za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”. 4.Ogólne zasady korzystania z Platformy,a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. b) Wykonawca
po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło,wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja konta następuje automatycznie
poprzez: - podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub - kontakt
z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub - jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji
przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu
elektronicznego, jako: 5.1.
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 5.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym
niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny
plik z podpisem.6.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,
xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 7. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że: - administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka11, 57-100 Strzelin;- Kontakt z administratorem
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin: e-mail: umig@strzelin.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.
6ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;- odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp; - Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane,zgodnie z art.78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa,
w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię
archiwalną B5 (okres przechowywania 5
lat)natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres
przechowywania10 lat);- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;- w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:−na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; −prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie
przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa wart. 20RODO;−na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. -przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi (most drogowy prawy nr 02) oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie poprzez:
Branża drogowa
Roboty przygotowawcze:
a) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania ruchu;
Branża drogowa:
a) Roboty pomiarowe - 1 kpl;
b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm ~ 280,0 m2;
c) Roboty rozbiórkowe w tym: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, frezowanie nawierzchni bitumicznej ~ 463,0 m2, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ~ 463,0 m2 , rozebranie krawężników betonowych oraz obrzeży i ław pod krawężnik, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;
d) Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu ~ 126 m3;
e) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ~ 645,0 m2;
f) Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem ~ 539,0 m2;
g) Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej ~ 971,0 m2;
h) Wykonanie mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5:C90/3;
i) Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym gr. 25 cm ~ 491,0 m2;
j) Wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym gr. 20 cm (zjazdy) ~ 167,0 m2;
k) Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P ~ 463,0 m2;
l) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W (warstwa wiążąca) ~ 508,0 m2;
m) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S (warstwa ścieralna) ~ 505,0 m2;
n) Wykonanie nowej nawierzchni z koski brukowej betonowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ~ 140,0 m2;
o) Wykonanie nawierzchni poboczy dróg z mieszanki 0/31,5 ~ 75,0 m2;
p) Wykonanie oznakowania poziomego;
q) Montaż krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ~ 78,0 m;
r) Montaż krawężników betonowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ~ 7,0 m;
s) Montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ~ 32,0 m;
t) Wykonanie ławy betonowej ~ 8,0 m3;
u) Plantowanie skarp i dna wykopów wraz z obsianiem ~ 305,0 m2;
Branża sanitarna:
a) Roboty ziemne;
b) Wykonanie kanałów z rur PP/PE SN8 śr. 150 mm ~ 30,0 m;
c) Próba szczelności kanałów rurowych;
d) Montaż studzienki ściekowej betonowej fi 500 mm z wpustem ulicznym ~ 1szt.;
e) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i zasuw ~ 1 kpl.;
Kanał Technologiczny:
a) Montaż studni SKR-2 wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym, ramą i pokrywą ~ 4 szt.;
b) Montaż rurociągu (3xRS) z rur 3x HDPE 40/3,7 ~ 71,0 km;
c) Montaż rur osłonowych RO – Rura RHDPEk-S 125/7,1 ~ 71,0 km;
d) Montaż rury osłonowej RO-Rura RHDPEp 140/87 ~ 39,0 km;
e) Montaż prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR) ~ 71,0 km;
f) Ułożenie kabla sygnalizacyjnego 2x2x0,8 ~ 71,0 m;
Branża mostowa (most drogowy prawy nr 02)
Roboty przygotowawcze:
a) Tymczasowe odwodnienie terenu;
b) Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu;
c) Zabezpieczenie obcych sieci;
d) Opracowanie projektów technologicznych;
e) Roboty pomiarowe;
f) Usunięcie krzaków;
g) Usuniecie warstwy humusu wraz z transportem urobku i kosztami składowania;
h) Roboty rozbiórkowe w tym m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, rozebranie konstrukcji mostu i barier stalowych, załadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki;
i) Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu ~ 60,0 m3;
j) Profilowanie i zagęszczenie podłoża ~ 210,0 m2;
k) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową;
l) Stabilizacja spoiwem drogowym ~ 197,0 m2;
m) Wykonanie podbudowy z AC16P ~ 120,0 m2;
n) Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W (warstwa wiążąca) ~ 117,0 m2;
o) Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S (warstwa ścieralna) ~ 203,0 m2;
p) Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego;
q) Plantowanie oraz humusowanie skarp;
Część mostowa:
a) Wykonanie zasypki mostu wraz z zagęszczeniem ~ 520,0 m3;
b) Montaż ścianek szczelnych;
c) Montaż zbrojenia ~ 16,5 t;
d) Wykonanie deskowania oraz betonowania ~ 135,0 m3;
e) Wykonanie konstrukcji stalowej ViaCon SB-6L ~ 1 kpl.;
f) Wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej ~ 204,0 m2;
g) Wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach mostu ~ 46,0 m2;
h) Montaż krawężników kamiennych 15x30 cm ~ 52,0 m;
i) Montaż barieroporęczy BSL h=1,2 m ~ 57,0 m;
j) Brukowanie kostką granitową 15/17 cm ~ 60,0 m2;
k) Zabezpieczenie antykorozyjne betonu ~ 127,0 m2;
Branża elektryczna
a) Roboty ziemne;
b) Dostawa i montaż słupów oświetleniowych 7,5 mb ~ 4 szt.;
c) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych ~ kpl. przewodów;
d) Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m ~ 10,0 m;
e) Montaż wysięgników rurowych oraz opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie typu LED ~ 4 szt.;
f) Montaż szafki sterowniczej ~ 1 szt.;
g) Badania i pomiary instalacji uziemiającej;
h) Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

71355200-3 - Wykonywanie badań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: a) Cena oferty (C) - 60 punktów, b) Okres gwarancji i rękojmi (G) - 40 punktów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie jedną robotę jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie, przebudowie lub remoncie mostu o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych) oraz jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie, przebudowie lub remoncie linii oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
W przypadku gdy jedna robota budowlana spełnia jednocześnie wszystkie w/w kryteria, Zamawiający przyjmie wymóg posiadanego doświadczenia za spełniony.
W przypadku gdy jedna robota budowlana spełnia jednocześnie dwa w/w kryteria, a inna robota budowlana spełnia trzecie kryterium, Zamawiający przyjmie wymóg posiadanego doświadczenia za spełniony.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót drogowych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) Kierownik robót mostowych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności mostowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).
Połączenie stanowisk, o których mowa w pkt 20.2.4. ust. 2 lit. a) – c) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych stanowisk.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy
obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw wykluczeniu z postępowania i potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę
składa pełnomocnik; b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy); d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 2. Pełnomocnik pozostaje w
kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,korespondencję, itp. 3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy,
takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; -dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Przed podpisaniem umowy
(w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania
poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 20.2.4 ppkt 1) i 2) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 20.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, frezarka, rozkładarka mas bitumicznych;
b) czynności związane z układaniem podbudowy, nawierzchni z masy bitumicznej oraz z kostki betonowej;
c) czynności związane z montażem oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego;
d) czynności związane z realizacją robót przy obiektach mostowych;
e) czynności związane z montażem instalacji kanalizacji deszczowej.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 129 z późn. zm.). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.