eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przebudowa istniejącej platformy osobowej dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowanej przy budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul Zygmunta Starego 17Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącej platformy osobowej dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowanej przy budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul Zygmunta Starego 17

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gliwicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Starego 17

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@starostwo.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.gliwice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejącej platformy osobowej dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowanej przy budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul Zygmunta Starego 17

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf4737d4-ceef-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004753/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa szybu platformy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf4737d4-ceef-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy jest preferowanym sposobem
przekazywania informacji (a w przypadku składania ofert wymaganym bezwzględnie), natomiast Zamawiający dopuszcza również
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: /pzgliwice/skrytka lub przetargi@starostwo.gliwice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) dostępne formaty danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; .xps; plik archiwum danych: .zip.
b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku Platformy -
250 MB dla plików oferty wraz z załącznikami składanych poprzez zakładkę „Oferty/wnioski” i 150 MB dla plików przesyłanych
poprzez zakładkę „Formularze do komunikacji”,; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB. Zamawiający zwraca również uwagę, iż
maksymalny rozmiar pliku do podpisania podpisem zaufanym wynosi 10MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO
dot. osób będących:
• Wykonawcami – osobami fizycznymi,
• Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
• pełnomocnikami Wykonawców,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17;
 w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 32 231 96 86, e-mail: iod@starostwo.gliwice.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIF.RZPO.272.00007.2023 oraz zawarcia i realizacji umowy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także firma LTC Sp. z o.o. z Wielunia oraz Kancelaria Prawna COMESTOR Radca Prawny Ireneusz Żarłok z Mysłowic;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIF-RZPO.272.00007.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
- demontaż obróbki styku dachu szybu ze ślusarką na 1 piętrze i paneli bocznych,
- demontaż podestu łączącego wyjście z kabiny z płytą balkonu,
- demontaż istniejącego szybu z platformą,
- wykonanie instalacji zasilania platformy z rozdzielnicy w piwnicy budynku,
- montaż szybu i platformy na istniejącym fundamencie z wykonaniem elementów pionowych i poziomych
łączących kabinę z budynkiem (próg na poziomie pierwszego piętra, obróbka pionowa styku szybu z istniejącą
ślusarką, obróbka pozioma styku daszku szybu ze ślusarką) oraz wykonanie klimatyzacji szybu,
- naprawa tynku w pasie styku szybu z budynkiem i wykonanie obróbek pionowych z blachy lakierowanej,
- przełożenie kostki betonowej wokół szybu windy.

Wykonawca uzyska niezbędną dokumentację techniczną urządzenia, konieczne odbiory
i dopuszczenie do użytkowania włącznie z UDT.
Mając na uwadze zlokalizowanie terenu budowy w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, Wykonawca wygrodzi teren budowy w taki sposób, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp w rejon prowadzonych prac oraz zapewni całkowite bezpieczeństwo pracowników na czynnym obiekcie. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę taką organizację i prowadzenie robót, aby jak najmniej kolidowały z prowadzoną w obiekcie działalnością.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę projektową R.B.PROJEKT Ryszard Bielecki. Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dołączonym elementem pomocniczym - przedmiarem robót, stanowiących załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45313100-5 - Instalowanie wind

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
1) „Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia” – C;
2) „Gwarancja i rękojmia” – GU.
3) „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika budowy” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na zabudowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A) wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat
przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:
• dwie roboty budowlane polegające na budowie dźwigu osobowego
B) skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, tj.:
• osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ dla potwierdzenia warunku
określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit A), wraz
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
• wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego
w rozdz. 8 ust. 3 lit B).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie braku podstaw
wykluczenia - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
pzp (oraz art. 125 ust. 5 ustawy pzp – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego) – o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 2A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument –
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu:
a) przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby –
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ, oraz
b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1), na wezwanie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa ust. 1 pkt 1), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego -
kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00108914/01 z dnia 2023-02-24
2023-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony powyżej winien w całości spełnić
co najmniej jeden z wykonawców. Tym samym nie będzie uznane za spełnienie warunku sytuacja, w której poszczególni
wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zsumują swoje doświadczenia, legitymując się pojedynczo jednym
zamówieniem spełniającym warunek (każdy z nich).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy wraz z warunkami jej zmiany zawiera ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem Platformy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podstawy wykluczenia stosowane w postępowaniu:
1) z art. 108 ust. 1 ustawy pzp (obligatoryjne).
2) z art. 109 ust. 1 ustawy pzp (przesłanki fakultatywne). Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
pzp).
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129).
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00108914/01 z dnia 2023-02-24
2023-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.