eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › CP-24-26/2023/UE - Usługa edukacyjna polegająca na na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
CP-24-26/2023/UE - Usługa edukacyjna polegająca na na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marymoncka 99/103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-813

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225693700

1.5.8.) Numer faksu: 225693712

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: DZP@cmkp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/381167

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CP-24-26/2023/UE - Usługa edukacyjna polegająca na na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4430e9e8-98a7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073596/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych online oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów podnoszących kwalifikacje kadry medycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055574

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CP-24-26/2023/UE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1007450,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi ; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Zasady postępowania z pacjentem zakaźnym podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1 ; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 15650,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi ; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Postępowanie z pacjentem w przypadku wykonywania specyficznych procedur diagnostycznych i specyficznego środowiska; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 15650,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Ogólne zasady pracy zakładów radioterapii podczas pandemii; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 3; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 15650,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Wykonywanie procedur z radioterapii przez techników elektroradiologii u pacjentów onkologicznych z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 15650,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł V - Ocena radiologiczna obrazów diagnostycznych u pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby zakaźnej, w tym choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Badania z zakresu elektroradiologii służące do oceny zmian w klatce piersiowej, sercu, układzie nerwowym, jelitach, nerkach i innych narządach po przebytej chorobie zakaźnej, w tym chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 96; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 46 950,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 46950,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VI - Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 15650,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VII - Studium Przypadku – choroba zakaźna w obrazach
radiologicznych; Temat zajęć dydaktycznych: Przedstawienie konkretnych przypadków pacjentów z chorobą zakaźną lub po przebyciu choroby zakaźnej w odniesieniu do obrazów radiologicznych tego pacjenta wykonanych podczas trwania choroby i w czasie procesu leczenia; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 64; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 31 300,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 31300,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł I - Pacjent w pracowniach radiologicznych i w pracowniach
radioterapii a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Podstawowa wiedza z zakresu chorób zakaźnych dla elektroradiologów
pracujących z pacjentami w ochronie zdrowia; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł I - Pacjent w pracowniach radiologicznych i w pracowniach
radioterapii a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Zasady postępowania z pacjentem zakażonym czynnikiem alarmowym w pracowniach radioterapii i pracowniach radiologicznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Zasady postępowania z pacjentem zakaźnym podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 11; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Postępowanie z pacjentem w przypadku wykonywania specyficznych procedur diagnostycznych i specyficznego środowiska; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 12; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Wskazania i zalecenia do wykonywania badań obrazowych u pacjentów z potwierdzeniem choroby zakaźnej, w tym choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 13; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Metody wykonywania (rodzaje) i zastosowanie badań w procesie diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych, w tym zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 14; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy ; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 3: Badania radiologiczne w kierunku powikłań po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) =1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 15; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 4: Badanie klatki piersiowej aparatami przyłóżkowymi u pacjentów z chorobą COVID-19 – badanie niedoceniane; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 16; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Ogólne zasady pracy zakładów radioterapii podczas pandemii; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 17; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Wykonywanie procedur z radioterapii przez techników elektroradiologii u pacjentów onkologicznych z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 18; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł V - Ocena radiologiczna obrazów diagnostycznych u pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby zakaźnej, w tym choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Badania z zakresu elektroradiologii służące do oceny zmian w klatce piersiowej, sercu, układzie nerwowym, jelitach, nerkach i innych narządach po przebytej chorobie zakaźnej, w tym chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 93; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 42 780,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 42780,00 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 19; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VI - Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 14260,00 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 20; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VII - Studium Przypadku – choroba zakaźna w obrazach
radiologicznych; Temat zajęć dydaktycznych: Przedstawienie konkretnych przypadków pacjentów z chorobą zakaźną lub po przebyciu choroby zakaźnej w odniesieniu do obrazów radiologicznych tego pacjenta wykonanych podczas trwania choroby i w czasie procesu leczenia; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 62; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 28 520,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 28520,00 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 21; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł I – Podstawowe informacje na temat choroby zakaźnej COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe informacje na temat choroby zakaźnej COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 13; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 6 910,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 6910,00 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 22; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł II – Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów z dysfagią ustno-gardłową w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów z dysfagią ustno-gardłową w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 52; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 27 640,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 27640,00 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 23; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł III – Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami oddychania w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami oddychania w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 20 730,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 20730,00 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 24; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł IV – Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami głosu w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami głosu w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =20 730,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 20730,00 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 25; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł V – Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami sprawności językowych i komunikacyjnych w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami sprawności językowych i komunikacyjnych w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 65; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 34 550,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 34550,00 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 26; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł I
Podstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Liczba edycji szkoleń: 27; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 108; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 53 400,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 53400,00 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 27; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł II
Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Temat zajęć dydaktycznych: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 27; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 135; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 66 750,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 66750,00 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 28; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł III
Choroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Choroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK "; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 27; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 54; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 26 700,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 26700,00 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 29; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł I
Podstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 104; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 47 840,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 47840,00 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 30; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł II
Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Temat zajęć dydaktycznych: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 130; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 59 800,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 59800,00 PLN

Część 31

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 31; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł III
Choroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Choroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) =2; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 52; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 23 920,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 23920,00 PLN

Część 32

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 32; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IV
Zasady przeprowadzania laboratoryjnej diagnostyki zakażeń wirusowych; Temat zajęć dydaktycznych: Zasady przeprowadzania laboratoryjnej diagnostyki zakażeń wirusowych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 130; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 59 800,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 59800,00 PLN

Część 33

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 33; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł II – Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =13 820,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 13820,00 PLN

Część 34

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 34; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł III – Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Temat zajęć dydaktycznych: Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 20 730,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 20730,00 PLN

Część 35

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 35; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat I: Składniki pokarmowe istotne dla pacjenta dotkniętego chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19 w oparciu o badania naukowe i normy żywienia dla populacji Polski. Rola diety, w szczególności w chorobach układu oddechowego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 13 820,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 13820,00 PLN

Część 36

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 36; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat II: Bezpieczne modele żywieniowe jako wsparcie organizmu w walce z infekcją; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 13 820,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 13820,00 PLN

Część 37

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 37; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł V – Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego; Temat zajęć dydaktycznych: Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego. ; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 20 730,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 20730,00 PLN

Część 38

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 38; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł VI – Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Temat zajęć dydaktycznych: Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 13 820,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 13820,00 PLN

Część 39

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 39; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł II – Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 11 040,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 11040,00 PLN

Część 40

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 40; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł III – Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Temat zajęć dydaktycznych: Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 36; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 16 560,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 16560,00 PLN

Część 41

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 41; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat I: Składniki pokarmowe istotne dla pacjenta dotkniętego chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19 w oparciu o badania naukowe i normy żywienia dla populacji Polski. Rola diety, w szczególności w chorobach układu oddechowego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =11 040,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 11040,00 PLN

Część 42

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 42; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat II: Bezpieczne modele żywieniowe jako wsparcie organizmu w walce z infekcją; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 11 040,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 11040,00 PLN

Część 43

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 43; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł V – Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego; Temat zajęć dydaktycznych: Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 36; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 16 560,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 16560,00 PLN

Część 44

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 44; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł VI – Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Temat zajęć dydaktycznych: Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) =2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń =
24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 11 040,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.5.5.) Wartość części: 11040,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bartłomiej Nowak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jolanta Panasiuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jolanta Panasiuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47840,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47840,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zenon Czuba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47840,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 31

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 31)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 31)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 31)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Katarzyna Bojarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

7.3.4) Miejscowość: Bojszowy Nowe

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 31)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.