eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Kompleksowa organizacja Forum Poszukiwania Partnerów w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa organizacja Forum Poszukiwania Partnerów w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Podkarpackie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Łukasza Cieplińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-010

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178501776

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@podkarpackie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.podkarpackie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-758d6a17-b43d-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja Forum Poszukiwania Partnerów w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-758d6a17-b43d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054851/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Kompleksowa usługa organizacji Forum Poszukiwania Partnerów w Lublinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110927

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-IV.272.2.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 134013,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Forum Poszukiwania Partnerów w Lublinie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr Z1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 166666,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269371,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 166666,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DELUXE EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142063996

7.3.3) Ulica: ul. Krasnobrodzka 5

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-214

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 166666,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-26 do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.