eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa sprzętu medycznegoOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350132584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zarzecze, 106

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-134

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@straz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4904581-cee9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079395/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składnie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, pytań oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz
Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie
platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja.
Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W sprawach
technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta nr tel. (22) 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.2370.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1. Zadanie A – wyposażenie do samochodu ratownictwa medycznego.
2. Zadanie B – plecaki ratownika KPP.
3. Zadanie C – plecaki ratownika medycznego.
4. Zadanie D – wyposażenie do plecaka ratownika KPP.
5. Zadanie E – zestawy PSP R1 w plecaku.

W ramach zadania A zostaną zakupione m. in. kamizelki do trige, kamizelki KMDR, deski ortopedyczne, wózki do transportu noszy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena 60 pkt
termin dostawy 40 pkt

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Zadanie A – wyposażenie do samochodu ratownictwa medycznego.
2. Zadanie B – plecaki ratownika KPP.
3. Zadanie C – plecaki ratownika medycznego.
4. Zadanie D – wyposażenie do plecaka ratownika KPP.
5. Zadanie E – zestawy PSP R1 w plecaku.

W ramach zadania B zostanie zakupione 36 kpl. plecaków modułowych wraz z wyposażeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena 60 pkt
termin dostawy 40 pkt

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Zadanie A – wyposażenie do samochodu ratownictwa medycznego.
2. Zadanie B – plecaki ratownika KPP.
3. Zadanie C – plecaki ratownika medycznego.
4. Zadanie D – wyposażenie do plecaka ratownika KPP.
5. Zadanie E – zestawy PSP R1 w plecaku.

W ramach poszczególnych zadań zostanie zakupiony sprzęt medyczny opisany w ww. częściach. W ramach: zadania C zostanie zakupione 8 kpl. plecaków dla ratownika medycznego wraz z wyposażeniem,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena 60 pkt
termin dostawy 40 pkt

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Zadanie A – wyposażenie do samochodu ratownictwa medycznego.
2. Zadanie B – plecaki ratownika KPP.
3. Zadanie C – plecaki ratownika medycznego.
4. Zadanie D – wyposażenie do plecaka ratownika KPP.
5. Zadanie E – zestawy PSP R1 w plecaku

W ramach poszczególnych zadań zostanie zakupiony sprzęt medyczny opisany w ww. częściach. W ramach: zadania D zostanie zakupione 24 kpl. dodatkowego wyposażenia do plecaków dla ratowników KPP,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena 60 pkt
termin dostawy 40 pkt

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. Zadanie A – wyposażenie do samochodu ratownictwa medycznego.
2. Zadanie B – plecaki ratownika KPP.
3. Zadanie C – plecaki ratownika medycznego.
4. Zadanie D – wyposażenie do plecaka ratownika KPP.
5. Zadanie E – zestawy PSP R1 w plecaku.

W ramach poszczególnych zadań zostanie zakupiony sprzęt medyczny opisany w ww. częściach. W ramach: zadania E – zostaną zakupione 4 zestawy PSP R1 w plecaku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena 60 pkt
termin dostawy 40 pkt

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy również każdego wspólnika spółki cywilnej).

2. Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia).

3. Oświadczenie Wykonawcy/ Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) o wykluczeniu z postępowania na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podmiotowe środki dowodowe (składane na wezwanie):

1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy również podwykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby).

2. Aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1. Uzupełniony i podpisany załącznik nr 2A – 2E do SWZ (w zależności o które zadanie ubiega się Wykonawca).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia, oświadczeń i dokumentów określonych w ww. rozdziale SWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie należytego wykonania umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy PZP) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

1. Zmiana rozwiązań technicznych i/lub technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez zaoferowanie nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu umowy w stosunku do złożonej oferty (m.in. np. nowszy model asortymentu o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku konkretnych elementów zamówienia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. W przypadku wprowadzenia powyższych zmian w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy.

2. Zmiana zakresu dostarczanego asortymentu w przypadku braku dostępności produktów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub zakończenia serii produkcji. Zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem, iż nowe produkty będą posiadać parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu. Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy.

3. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy np. rezygnacji z części dostawy (m.in.. przez ograniczenie zasileń budżetowych lub ograniczenie przyznanego dofinansowania). Jeżeli zmiany te spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.

5. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie
w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie (np. poprzez nie terminowe udokumentowane dostarczenie przez producenta zamówionych przez Wykonawcę materiałów).

6. Zmiany określone w pkt 1-5 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.

7. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

8. Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP.

9. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem,
iż zaproponowana zmiana zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.

10. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do urnowy.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi max 3 Wykonawców do negocjacji ofert. Zamawiający w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji będzie stosował kryteria oceny ofert określone w SWZ (trzech Wykonawców z największą liczba punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów może zostać zaproszonych do negocjacji ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.