eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › "Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 10

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166487844

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@przeworsk.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.przeworsk.um.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-898faeef-d2ae-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016795/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przeworsk.bip.info.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , EPUAP /MPrzeworsk/skrytka, poczty elektronicznej
info@przeworsk.um.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z
zapisami SWZ w Rozdz XV w tym - Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: • miniPortalu
- https://miniportal.uzp.gov.pl/, • ePUAP -https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz • poczty elektronicznej na
adres mailowy:info@przeworsk.um.gov.pl -Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
naePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
komunikacji.-Wymagania techniczna i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy ich użyciu
opisane
zostały w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminiee PUAP.-Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.-W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazanych w pkt II),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED
lub ID postępowania).-Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.-Postępowanie
odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,oświadczenia składane w trakcie postępowania między
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku
polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. -
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie mini portal tj.:1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy
jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5)
zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIT.271.15.RB,22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1) Wykaz zadań planowanych do realizacji:

Zadanie 1 - Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną osiedla „Za Szpitalem” w Przeworsku obejmująca swoim zakresem: budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci wod-kan oraz przebudowę istniejących urządzeń obcych kolidujących z drogami, - budowę dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych.

Zadanie 2- Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą techniczną ul. Stolarska , Kąty, Piłsudskiego oraz Cicha w Przeworsku

2) Zadanie realizowane jest o wstępną promesę do realizacji zadania Inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych. Zgodnie z art. 257 ustawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w załączonych do swz :
1) Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do swz
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiących załącznik nr 3 do swz .
3) Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót drogowych o wartości
min. 3 000 000,00 zł brutto ( słownie : trzech milionów złotych),

b) dysponuje minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału – wg wzoru na załączniku SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w oparciu o załącznik do SWZ

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w oparciu o załącznik do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z wymaganiami swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnione
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału – wg wzoru na
załączniku SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z zapisami zawartymi w swz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa projekt umowy będący załącznikiem do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty nalezy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na EPUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.