eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w rejonie osiedli: Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko i Lubiechów w ilości 2 657 punktów świetlnychOgłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w rejonie osiedli: Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko i Lubiechów w ilości 2 657 punktów świetlnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891050841

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Matejki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdkium.walbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: plac Magistracki 1

1.11.4.) Miejscowość: Wałbrzych

1.11.5.) Kod pocztowy: 58-300

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.um.walbrzych.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w rejonie osiedli: Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko i Lubiechów w ilości 2 657 punktów świetlnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f794954-d285-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023611/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w rejonie osiedli: Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko i Lubiechów w liczbie 2 657 punktów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85541,64d46b7ee3066e463134bdc3ed6ec7ad.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85541,64d46b7ee3066e463134bdc3ed6ec7ad.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade SA. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej,
w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85541,64d46b7ee3066e463134bdc3ed6ec7ad.html)
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.
6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania – zgodnie
z SWZ 7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Logintrade SA w sposób określony w instrukcji dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych.
2. Inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Wałbrzychu – kontakt e-mail: iodo@zdkium.walbrzych.pl; tel. 74 641 44 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu art. 74 ustawy z dnia 11.09 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej
oraz podmiotom, którym powierzono pomocnicze czynności zakupowe na podstawie art. 37
ust. 3 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Pani/Pana
dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DU.260.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w rejonie osiedli: Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko i Lubiechów, w ilości około 2657 punktów.
2) Wszystkie materiały oraz niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić Wykonawca.
3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnego zapasu części zamiennych umożliwiających likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego.
4) Materiały pochodzące z demontażu nie nadające się do ponownego wykorzystania należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.).
5) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia pogotowia oświetlenia drogowego dyspozycyjnego 24 godziny na dobę (dotyczy przypadków awaryjnych).
6) Wykonawca wybrany na świadczenie usługi na eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie eksploatacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. (Nie dotyczy zdarzeń losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy).
7) Zamawiający posiada system zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem sterowników CPAnet firmy Rabbit. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do okazania zaświadczenia o przeszkoleniu dwóch osób przez firmę Rabbit w obsłudze sterowników.
8) Ze względu na utrzymanie jednorodności opraw oświetleniowych na ulicach oraz zachowania parametrów oświetleniowych wskazane jest zastosowanie:

A. opraw ledowych typu Ampera Mini firmy Schreder, oraz typu DigiStreet firmy Philips lub równoważne spełniające poniższe parametry:
Wymagania dla opraw LED/ kryteria równoważności:
a) oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66 oraz być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy, który minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej odporność na działanie czynników atmosferycznych;
b) korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na uderzenia min. IK 08;
c) klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła (odporności na uderzenia min. IK 08);
d) w przypadku gdy oprawa wyposażona jest w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umożliwiała swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie;
e) trzpień mocujący oprawę powinien umożliwiać regulację nachylenia oprawy;
f) elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż;
g) oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej barwie światła 4100K +/- 200K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70;
h) panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę. Panel LED powinien stanowić integralną całość i nie być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą połączeniami lutowanymi;
i) oprawa powinna być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, ażeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi);
j) oprawa powinna być wyposażona w zasilacz (sterownik) umożliwiający w przyszłości integrację systemu redukcji mocy i indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy oraz zbieraniem informacji;
k) oprawa wyposażona w układ zasilający umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego przez cały założony okres eksploatacji - system umożliwiający zachowanie w całym okresie eksploatacji przewidzianym na 20 lat, wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych, eliminujący zawyżanie w początkowym okresie eksploatacji tych poziomów (również mocy opraw) przy rozwiązaniach wymagających stosowania zapasu projektowego dla zachodzących zmian strumienia świetlnego w czasie eksploatacji;
l) oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych;
m) oprawy wykonane w II klasie ochronności;
n) możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania oprawy ze słupa;
o) współczynnik mocy > 0,9;
p) zakres temperatur pracy od -350C do 450 C;
q) zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20%;
r) konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED oraz beznarzędziową wymianę układów zasilających;
s) wyposażona w system optymalnego odprowadzania ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a układem optycznym) oraz wyposażona w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu;

B. sodowych typu Boyen 4 firmy Es-System, lub równoważne spełniające poniższe parametry:
Wymagania dla opraw sodowych/ kryteria równoważności:
a) korpus opraw wykonany z odlewu aluminiowego, o wytrzymałości na uderzenia IK 08;
b) oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66, w przypadku konstrukcji dwukomorowej zarówno dla komory lampowej jak i komory osprzętu oraz być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy, który minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej, odporność na działanie czynników atmosferycznych;
c) uchwyt montażowy oprawy o śr. max. 60 mm. powinien umożliwiać płynną zmianę kąta nachylenia oprawy zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie;
d) oprawy wykonane w II klasie ochronności;
e) oprawy powinny być wyposażone w stateczniki z zabezpieczeniem termicznym;
f) dopuszcza się zastosowanie stateczników elektronicznych z wyłączeniem urządzeń wysokiej częstotliwości pracy;
g) oprawy muszą posiadać regulację rozsyłu światła realizowaną przez zmianę wzajemnego położenia źródła światła i odbłyśnika w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach mających udokumentowanie w dostępnych bazach danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych parametrów oświetleniowych;
h) klosz opraw wykonany z materiału o wytrzymałości nie mniejszej jak IK 08, o zwiększonej odporności na promieniowanie UV;
i) panel osprzętu elektrycznego wykonany z tworzywa, demontowany bez użycia narzędzi z oprawy zamontowanej na słupie i podłączonej do zasilania,
j) beznarzędziowa wymiana źródła światła i panelu osprzętu od dołu,
k) odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, chroniony od góry korpusem.

Jeżeli w SWZ lub w jakimkolwiek innym dokumencie została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia wyrobów, materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w SWZ. Równoważność zastosowanych wyrobów, materiałów i urządzeń będzie podlegała badaniu i ocenie.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób, urządzenie) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 7a - w przypadku równoważności opraw LED, załącznik nr 7b – w przypadku równoważności opraw sodowych lub załącznik nr 7a i 7b w przypadku równoważności opraw LED i opraw sodowych, potwierdzające spełnianie warunków równoważności wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że Załącznik nr 7a i załącznik nr 7b do SWZ nie podlega uzupełnieniu.

9) Wymagania materiałowe słupów:
a) słup wkopywany musi posiadać zabezpieczenie przed korozją części podziemnej oraz do wysokości 0,5 m części nadziemnej elastomerem lub materiałem o podobnych właściwościach w kolorze zbliżonym do koloru słupa,
b) słupy wkopywane w ziemie muszą być rurowe stożkowe (zbieżne) stalowe,
c) słupy i wysięgniki ocynkowane ogniowo,
d) słupy przystosowane do III strefy wiatrowej,
e) słup musi być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wysięgników,
f) otwór przez który wprowadzany jest kabel do słupa powinien być zabezpieczony (wykończony) w sposób zapobiegający uszkodzeniom kabla.


2. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą przedstawił Opis wymagań materiałowych słupów. Z załącznika Opis wymagań materiałowych słupów powinno wynikać, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, iż zaproponowane słupy są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający informuje, że w przypadku nie złożenia przedmiotowego środka dowodowego lub gdy złożony środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy i formularz cenowy stanowiące załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

65320000-2 - Eksploatacja instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała
największą liczbę punktów w każdym kryterium oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja
przetargowa.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla wbudowanych nowych materiałów (opraw, słupów, kabli i szaf wraz z wyposażeniem szaf sterowniczych )

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na:
- konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 160.000,00 zł netto,
- ilości punktów świetlnych nie mniej niż 1200 szt.
przez okres ciągły trwający co najmniej 6 miesięcy.

Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub
c) przez podmiot udostępniający samodzielnie.
Uwaga! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub zadania.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
a) jednym brygadzistą posiadającym uprawnienia wymagane przepisami Prawo Energetyczne - świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
b) trzema monterami, w tym dwoma monterami przeszkolonymi do wykonywania prac pod napięciem, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami Prawo Energetyczne - świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w grupie 1 pkt. 2, 7, 10,
w tym:
dwoma osobami posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu do kierowania ruchem na drodze na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U.2021.450 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2016.143 ze zm.)
c) jedną osobą do nadzorowania robót:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2021.1646)
- posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy robót elektrycznych na min. jednej robocie budowlanej  lub w nadzorowaniu min. jednej usługi polegającej na eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego przez okres min. 6 miesięcy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).
Warunek udziału w postępowaniu może być spełniony przez podmiot udostępniający zasoby samodzielnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby.

3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. minimum:
- podnośnik koszowy - szt. 1,
- samochód ciężarowy o ładowności do 3,5t - szt. 1,
- lokalizator uszkodzeń kablowych - szt. 1,
- agregat prądotwórczy - szt. 1,
- koparko-ładowarka - szt. 1.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca (warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców).
Warunek udziału w postępowaniu może być spełniony przez podmiot udostępniający zasoby samodzielnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 4 – Opis wymagań materiałowych słupów
Załącznik nr 7a – Potwierdzenie spełniania warunków równoważności – LED
Załącznik nr 7b – Potwierdzenie spełniania warunków równoważności – sodowe

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Załącznik nr 4 – Opis wymagań materiałowych słupów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI.1 SWZ (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 i Rozdziału VIII.2
SWZ),
2) wyceniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,
3) „Opis wymagań materiałowych słupów” – załącznik nr 4 do SWZ,
4) potwierdzenie spełniania warunków równoważności opraw – odpowiednio załącznik nr 7a, 7b lub 7a i 7b do SWZ (jeżeli
dotyczy),
5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (jeżeli dotyczy),
6) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,85541,64d46b7ee3066e463134bdc3ed6ec7ad.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczenie z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w:
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.