eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › świadczenia usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy tj.: w prokuraturze w Legnicy, Lubinie i GłogowieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenia usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy tj.:
w prokuraturze w Legnicy, Lubinie i Głogowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 7231140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.rozycka2@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gov.pl/web/po-legnica

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenia usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zajmowanych przez jednostki Prokuratury Okręgowej w Legnicy tj.:
w prokuraturze w Legnicy, Lubinie i Głogowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebb2f625-cee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005108/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług całodobowej ochrony w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Legnicy, Prokuratury Rejonowej w Głogowie i Prokuratury Rejonowej w Lubinie w okresie 24 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebb2f625-cee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3044-7.261.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 901382 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej i Rejonowej w Legnicy, Legnica, ul. Grunwaldzka 8 realizowanej w ramach jednego stanowiska w następujący sposób:
- usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom, w tym wykroczeniom przeciwko mieniu
w obiekcie prokuratury. W godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530 prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z obiektu i pełnienie funkcji portiera. Zamawiający w tej części wymaga skierowania do realizacji czynności ochronnych kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, który będzie świadczyć usługę w dni pracy prokuratury w godzinach od 730 do godz. 1530 . W pozostałych dniach i godzinach Zamawiający nie wymaga, aby zadania ochrony świadczone były przez pracowników będących na liście kwalifikowanych pracowników ochrony

4.2.5.) Wartość części: 359594 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna każdej rozpatrywanej ofercie punkty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Pof=(Cnaj/Cof) x 100
gdzie:
Pof. – ilość punktów przypadającej na cenę badanej oferty
Cnaj – najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cof – cena badanej oferty
Wykonawca, którego oferta będzie zawierała najwyższą ilość przyznanych punktów (Pof)
w poszczególnej części wykonania zamówienia, zostanie wybrany do realizacji tej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Prokuraturze Rejonowej w Lubinie, Lubin, ul. Wrocławska 1 realizowanej w ramach jednego stanowiska w następujący sposób:
- usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom, w tym wykroczeniom przeciwko mieniu w obiekcie prokuratury w godzinach od 7.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia. W godzinach pracy urzędu od godz. 730 do godz. 1530 prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z obiektu i pełnienie funkcji portiera. Zamawiający nie wymaga, aby zadania ochrony świadczone były przez pracowników będących na liście kwalifikowanych pracowników ochrony.

4.2.5.) Wartość części: 176260 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna każdej rozpatrywanej ofercie punkty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Pof=(Cnaj/Cof) x 100
gdzie:
Pof. – ilość punktów przypadającej na cenę badanej oferty
Cnaj – najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cof – cena badanej oferty
Wykonawca, którego oferta będzie zawierała najwyższą ilość przyznanych punktów (Pof)
w poszczególnej części wykonania zamówienia, zostanie wybrany do realizacji tej części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w Prokuraturze Rejonowej w Głogowie, Głogów, ul. Sienkiewicza 1 realizowanej w ramach jednego stanowiska w następujący sposób:
- usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom, w tym wykroczeniom przeciwko mieniu w obiekcie prokuratury. W godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530 prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z obiektu i pełnienie funkcji portiera. Zamawiający nie wymaga, aby zadania ochrony świadczone były przez pracowników będących na liście kwalifikowanych pracowników

4.2.5.) Wartość części: 365528 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna każdej rozpatrywanej ofercie punkty wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Pof=(Cnaj/Cof) x 100
gdzie:
Pof. – ilość punktów przypadającej na cenę badanej oferty
Cnaj – najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cof – cena badanej oferty
Wykonawca, którego oferta będzie zawierała najwyższą ilość przyznanych punktów (Pof)
w poszczególnej części wykonania zamówienia, zostanie wybrany do realizacji tej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów poprzez wskazanie, że Wykonawca posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez wskazanie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł.
4) zdolności technicznej i zawodowej poprzez wskazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał co najmniej 2 zamówienia
o podobnym charakterze

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie, zawarte w Załączniku nr 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w SWZ zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 uPzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składani ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia;

- wykazu co najmniej 2 usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ) składa każdy
z Wykonawców,
- podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Cena ryczałtowa, w okresie trwania umowy, będzie waloryzowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmiany:
– stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
– wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
– zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
– zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z grupy interwencyjnej innego podmiotu na zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z zachowaniem pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za świadczoną usługę.
W takim przypadku Zamawiający będzie wymagał przedstawienia umowy o współpracy w tym zakresie pomiędzy Wykonawca a podmiotem dysponującym grupa interwencyjną.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana złoży na wezwanie Zamawiającego listę osób świadczących usługę wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę oraz o ich niekaralności. Zamawiający w każdym czasie realizacji zamówienia może zażądać dostarczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników.
3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, celem utrzymania pożądanej jakości świadczenia usługi, w porozumieniu z Zamawiającym oraz wskazanym pracownikiem świadczącym obecnie usługę dozorowania, rozważy możliwości jego przejęcia.
4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą po wykonaniu miesięcznej usługi w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.