eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Remont mostu przez rzekę Wisłę w m. Chełmno w ciągu drogi krajowej DK 91 w km 143+450Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont mostu przez rzekę Wisłę w m. Chełmno w ciągu drogi krajowej DK 91 w km 143+450

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Fordońska 6

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-085

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158072

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00143173

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 16 000 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianiem warunku musi się wykazać co najmniej jeden z nich.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN netto
lub
2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektów mostowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto
oraz
1 zadania polegającego na renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, którego powierzchnia była nie mniejsza niż 16 000 m2
lub
4 zadań polegających na renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, których łączna powierzchnia była nie mniejsza niż 24 000 m2

UWAGA:
Zadanie są to roboty w ramach jednej umowy

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).


Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), warunek wiedza i doświadczenie podlega sumowaniu.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:
• wymagana liczba osób: 1 osoba
• Doświadczenie zawodowe:
1)
Doświadczenie przy realizacji zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości robót minimum
7 000 000,00 PLN netto,
na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika budowy
lub
Kierownika robót mostowych

lub

Doświadczenie przy realizacji 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o łącznej wartości robót minimum 10 000 000,00 zł netto,
na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika budowy
lub
Kierownika robót mostowych

oraz
2)
Nadzorował roboty budowlane, które w swym zakresie obejmowały naprawę powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych.


• Kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwagi
Zadanie są to roboty budowlane w ramach jednej umowy.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku potencjał kadrowy.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 16 000 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianiem warunku musi się wykazać co najmniej jeden z nich.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 PLN netto
lub
2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektów mostowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto
oraz
2)
1 zadania polegającego na renowacji/wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, którego powierzchnia była nie mniejsza niż 16 000 m2
lub
4 zadań polegających na renowacji/wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, których łączna powierzchnia była nie mniejsza niż 24 000 m2

UWAGA:
Zadanie są to roboty w ramach jednej umowy

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).


Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), warunek wiedza i doświadczenie podlega sumowaniu.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:
• wymagana liczba osób: 1 osoba
• Doświadczenie zawodowe:
1)
Doświadczenie przy realizacji zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości robót minimum
7 000 000,00 PLN netto,
na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika budowy
lub
Kierownika robót mostowych

lub

Doświadczenie przy realizacji 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o łącznej wartości robót minimum 10 000 000,00 zł netto,
na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika budowy
lub
Kierownika robót mostowych

oraz
2)
Nadzorował roboty budowlane, które w swym zakresie obejmowały naprawę powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych.


• Kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwagi
Zadanie są to roboty budowlane w ramach jednej umowy.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku potencjał kadrowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Po zmianie:
a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Okres 10 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-07 09:30

Po zmianie:
2023-04-13 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-07 10:00

Po zmianie:
2023-04-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-06

Po zmianie:
2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.