eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › "UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH".Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748165-300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1371c5af-d2a6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021978/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne,
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym dokumentów i oświadczeń elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń (tj. cyfrowego odwzorowania dokumentów, oświadczeń w postaci papierowej
opatrzone podpisem elektronicznym) oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie:
https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) zwanego dalej RODO,
uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Ząbkowice Śląskie, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP
887-16-35-243, REGON 890718461, tel. +48 (74) 816-53-00, email: urzad@zabkowiceslaskie.pl (dalej Zamawiający, Administrator).
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany w poprzednim punkcie adres, pocztą elektroniczną na adres email:
iod@zabkowiceslaskie.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Administratorze.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) dalej
PZP, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do brzmienia art. 22
RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z tym jednak
zastrzeżeniem, że zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu
pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie informujemy, że osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
(PZT, PAB I PT) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - robót polegających budowie
budynku biurowo-usługowo-magazynowego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej
w granicach działki nr ewid.2/36 i budową odcinka drogi dojazdowej w granicy działki nr ewid.2/31 w ramach zdania
inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach
i Ząbkowicach Śląskich.”
Charakterystyczne parametry obiektu:
1) powierzchnia zabudowy 790,91m2
2) powierzchnia użytkowa 946,4m2 w tym:
- powierzchnia użytkowa części magazynowej 237,40m2
- powierzchnia użytkowa części biurowo-usługowej 586,00m2
- powierzchnia użytkowa tarasu 123,00m2
3) wysokość budynku:
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – attyki w części biurowo usługowej (część dwukondygnacyjna) 8,32m
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – attyki w części biurowo-usługowej (część parterowa) 5,47m
- wysokość kalenicy w części magazynowej 6,43m
- wysokość okapu w części magazynowej 5,27m
4) ilość kondygnacji
- w części biurowo-usługowej - 1 kondygnacja nadziemna oraz częściowo 2 kondygnacje nadziemne
- w części magazynowej- 1 kondygnacja nadziemna
5) kubatura 4 523,13m3
6 ) wymiary:
- szerokość budynku 24,30m
- długość budynku 42,01m
Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w Ząbkowicach Śląskich, na działce nr ewid. 2/36, oraz 2/31, AM-14 obr. ewid. Saldno.
Stan istniejący:
Przedmiotowe działki 2/36 oraz działka drogowa 2/31 nie są ogrodzone, są niezabudowane. W sąsiedztwie działki 2/36 od
strony wschodniej jest planowana inwestycja polegająca na budowie drogi publicznej, od strony północnej projektowana sieć
wodociągowa.
Teren inwestycji zakrzaczony, porośnięty licznymi drzewami przewidzianymi do usunięcia. Na działkach 2/31 i 2/36 zalega
ok 1-1,5 niekontrolowanego nasypu (odpady) zajmującego przeszło 50% powierzchni działek. Dojazd do terenu inwestycji możliwy jedynie po terenie gruntowym przez sąsiednie niezabudowane działki będące własnością Gminy.
Zakres przewidzianych robót min.:
• Wykonanie robót przygotowawczych min. wycinka drzew i oczyszczenie z zakrzaczeń terenu zgodnie z decyzją,
wykonanie utwardzenia i utrzymanie drogi dojazdowej do terenu inwestycji, wywóz i utylizacja odpadów zalegających na
terenie działek przeznaczonych pod inwestycję.
• Budowa budynku części usługowo – mieszkalnej niepodpiwniczonej
o konstrukcji mieszanej - żelbetowej i murowanej. Strop żelbetowy płaski. W części z tarasem użytkowym.
• Część magazynowa o konstrukcji nośnej stalowej w postaci ram jednonawowych. Ramy stalowe o rozpiętości 12000 mm
rozmieszczone co 5000 mm. Pokrycie dachowe i ścienne -płyty warstwowe
• Zagospodarowanie działki poprzez utwardzenie terenu kostką brukową betonową, wykonaniem miejsc postojowych z płyt
ażurowych ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowych terenów zielonych z nasadzeniami.
• Wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z podbudową szer. 7 m i długości 45 mb.
• Wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznych, co, wentylacji. Na dachu części południowo- zachodniej planuje się
instalację fotowoltaiczną. Ogrzewanie – kaskada pomp ciepła powietrze-woda.
• Wykonanie odwodnienia terenu oraz przyłączy do budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy (trzy letni).
Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331000-8 - Baterie słoneczne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

39100000-3 - Meble

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 305 USTAWY PZP.
Zmawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 305 ustawy Pzp. tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki przy
spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, robót budowlanych oraz ewentualnych dostaw o
wartości 50 % wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu
wartości zamówienia. Zamówienie polegać będzie m.in. na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz będzie zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w
szczególności jakie roboty budowlane, usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót, usług.
Podstawą do wszczęcia negocjacji będą średnie ceny w cennikach np. Intercenbud lub Sekocenbudu dla województwa, w którym
roboty budowlane są wykonywane, obowiązujące w danym kwartale. Dla dostaw i usług podstawą do wszczęcia negocjacji będzie
cennik obowiązujący w danym momencie u Wykonawcy, Podwykonawcy lub innego podmiotu. Całkowita wartość niniejszego
zamówienia uwzględnia również wartość zamówienia ustalonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Całkowita
wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od wartości określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: spełnia/ nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Zdolność techniczna:

- osoby skierowane do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
 Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz pełnił funkcję jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na co najmniej 1 robocie budowlanej, polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie obiektów kubaturowych .

 Kierownikiem robót sanitarnych - 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz pełnił funkcję jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na co najmniej 1 robocie budowlanej, polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie obiektów kubaturowych .

 Kierownikiem robót elektrycznych - 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz pełnił funkcję jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej, polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie obiektów kubaturowych .


- Zdolność zawodowa:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie – zrealizował:
- jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 2 mln brutto złotych.

Uwaga: Nie wykazywać robót o wartości niższej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą roboty budowlane w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej oraz zdolności technicznej dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w
oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp, jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:
1) oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 4 do
SWZ;
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne lub
jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może w każdym czasie, na każdym
etapie postępowania wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunku

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
b) Zestawienie kosztów- załącznik nr 1a do SWZ
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ. W treści oferty należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SWZ). Ponadto Wykonawca do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) winien dołączyć załącznik nr 1a do SWZ.
Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części X SWZ.
2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami części VIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Okres ważności wadium:
Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres do dnia: 28.06.2022r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299 tj.).
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu:
a) Wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich:

Bank Spółdzielczy nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005

jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,
b) zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy …………., dotyczącej zamówienia pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.
2) w przypadku gwarancji i poręczeń:
a) wadium wnoszone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wadium musi być - pod rygorem nieważności - wniesione w ORYGINALE w postaci elektronicznej;
b) wadium należy dołączyć do oferty wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
c) dokument powinien określać:
 Zamawiającego – poprzez wskazanie Zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji,
 charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego (podać nazwę),
 bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą;
d) Zamawiający ZALECA (jedynie), aby dokument wskazywał również adres e-mailowy gwaranta/poręczyciela lub adres skrzynki ePUAP (jeśli go gwarant/poręczyciel posiada).
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia, albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia, albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Szczegółowo opisane pozostałe kwestie w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim
przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2
części VII SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w
postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części VI SWZ
„warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączą do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SWZ.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum),
zawierającą, co najmniej: - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za
wykonanie umowy, a także
w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania przez Wykonawcę środków naprawczych
(tzw. self - cleaning) w w/w przypadkach wykluczenia, w ramach i na zasadach określonych art. 110 ustawy Pzp.
Zamówienie nie zostało podzielone na części .
Zamawiający informuje, że umożliwia wszystkim potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z pełną dokumentacją
dotyczącą realizacji niniejszego zadania w stopniu równym, w terminie co najmniej określonym art. 283 ustawy Pzp. W
przypadku udziału w niniejszym postępowaniu podmiotu, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp., ciężar dowodu braku
zakłócenia konkurencji leży po stronie Wykonawcy, który złożył ofertę.
1) Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wskazuje, że dla czynności wykonania: robót murarskich, żelbetowych,
tynkarskich, malarskich, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te
czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 tj. ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.