eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołajki Pomorskie › "Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo- Balewko-( Przebudowa przepompowni ścieków) "Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo- Balewko-( Przebudowa przepompowni ścieków) ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dzierzgońska 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-433

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 6404357

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mikolajkipomorskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo- Balewko-( Przebudowa przepompowni ścieków) ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c51735ba-ce0e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005322/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Ballewo-Balewko-( Przebudowa przepompowni ścieków)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem :https://platforma zakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie , zwanej
dalej Platformą.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń , wniosków zawiadomień i informacji odbywa się przy użyciu Platformy.
3. Korespondencja , której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do danego Wykonawcy.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prace na Platformie.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb /s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowoczesna wersja, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas ( hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje.
6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1- regulamin i uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że :1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 22. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail:
IOD@fioi.org, tel.5523948743. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: o wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody,
w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko-( Przebudowa przepompowni ścieków )
4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych .
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: o osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych o podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
13. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023.BP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących przepompowni ścieków znajdujących się w miejscowościach:
- Dworek dz. nr 1/5 – obręb geodezyjny Perklice
- Linki dz. nr 82/2- obręb geodezyjny Stążki
- Balewo (1) - obręb geodezyjny Perklice
- Balewo ( 2). - obręb geodezyjny Perklice

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria ofert: Cena - 60 % = 60 pkt. okres gwarancji i rękojmi 40 % = 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
jednego zamówienia obejmującego zakresem wykonanie robót jednego zamówienia obejmującego zakresem wykonanie robót w zakresie budowy bądź przebudowy przepompowni ścieków o wartości minimum 200 000 zł. brutto.
UWAGA! Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie co najmniej protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek doświadczenia musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
2) Personelu Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osobę, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.:
a) Osoba do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
- wymagana liczba osób: 2
- kwalifikacje zawodowe:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
UWAGA! Osoba wskazana do pełnienia funkcji ,o której mowa powyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z późń. Zm.) w
wymaganej specjalności lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz na moment podpisania umowy posiadać przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2915 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2020r. poz.220 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz.U. z 2019r. poz. 1117):
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,
- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania
kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 złotych. ( słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały zakres związania oferta. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać Gminę Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia , koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę Wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego, na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji ( bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu -dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie sporu odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sztum Nr
32 8309 0000 0000 0130 2000 0050 ( w tytule należy wpisać: Wadium do postępowania na Budowę sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko- (Przebudowa przepompowni ścieków), znak sprawy ZP.271.6.2023.BP), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantami lub oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.2. SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
mowa w pkt. 9.2SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy spełnienie warunku opisanego w pkt. 7.2 SWZ :
1) wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
- Wykonawcy oświadczają w pkt.9 Formularza ofertowego- załącznik nr 1, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.8 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 7.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie. Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych w paragrafie 12 Projektowane postanowienie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy pod adresem https ://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.