eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a LipowąOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5300c9ee-cee0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://serock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale I pkt 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRI.271.2.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową w miejscowości Borowa Góra, gmina Serock, powiat legionowski zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 181 lok. 507B, 01-459 Warszawa oraz z Warunkami usunięcia kolizji i Wytycznymi realizacji inwestycji - przebudowy linii napowietrznej SN w celu usunięcia kolizji z budową drogi opracowanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Wskazana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew zgodnie z opracowaniem pn. „Inwentaryzacja zieleni trwałej oraz gospodarka drzewostanu”, zabezpieczenie drzew, zdjęcie humusu, korytowanie;
a) usunięcie kolizji z napowietrzną linią elektroenergetyczną średniego napięcia 15kV – zakres wskazany w opracowaniu branży elektrycznej – przebudowa kolizji z linią SN (projekt wykonawczy - tom 2/3),
b) budowę jezdni do szer. 5,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego (poszerzonej na łukach) o dł. 338,69m, podbudowa: warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (pospółki) – 25cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/35,5mm – gr. 20 cm, warstwa wiążąca AC 16W 50/70 – gr. 8 cm, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70; pobocze z mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 – gr. 15 cm i szer. 0,75m.
c) budowę chodnika o szer. 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o konstrukcji zgodnej z dokumentacją projektową,
d) budowę zjazdu indywidualnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w km 0+325,00,
e) odtworzenie poboczy poprzez zdjęcie nadmiaru gruntu i rozłożenie warstwy grubości 10 cm i szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm na istniejącej części tzw. „drogi serwisowej” – odcinek od km 0+338,69 do km 0+544,23;
f) budowę oświetlenia drogowego, w tym demontaż oświetleniowej linii napowietrznej, szafy SON, przeniesienie licznika energii elektrycznej oraz budowa SOK i kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami: linia kablowa YAKXS 4x25 – 734 m, 19 szt. słup stalowy h=6m, 13 szt. wysięgnik 1x1m łukowy, 4 szt. wysięgnik 1x1,5m łukowy, 17 szt. oprawa drogowa LED o moc max. 28,8W, 2 szt. oprawa drogowa LED o moc max. 45,5W.
g) budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1802W wraz z przepustem pod chodnikiem i oświetleniem przejścia,
h) wykonanie/wdrożenie stałej organizacji ruchu,
i) odtworzenie i renowacja trawników;
j) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.
3) Ilość robót do wykonania w ramach zadania należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej i ewentualnej wizji w terenie. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ pełni funkcję pomocniczą, mającą na celu ułatwienie identyfikacji zakresu prac. Ilości w nim wskazane mogą różnić się od ilości faktycznych wynikających z dokumentacji projektowej. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót, które wzajemnie się wykluczają, jako właściwy należy przyjąć zakres wskazany w dokumentacji. W przypadku występowania w przedmiarze robót zakresów niewynikających z dokumentacji, a niewykluczonych jej zapisami – należy je traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdział III pkt 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na roboty budowlane związane z budową drogi

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na oferowane oprawy oświetleniowe

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda, polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej.
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw w zakresie opraw oświetleniowych z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy n/w dokumentów:
a) aktualnego certyfikatu akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzającego wykonanie oferowanych opraw oświetleniowych zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą PVD (PN-EN 60598-1/PN-EN60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 np. certyfikat ENEC lub równoważny.
b) aktualnego certyfikatu akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzającego wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzania wyroby do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny np. certyfikat ENEC+ lub równoważny;
c) karty technicznej(katalogowej) oferowanych opraw oświetleniowych (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę),
d) deklaracji zgodności CE;
e) obliczeń fotometrycznych proponowanych opraw.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Realizacja zamówienia jest dofinansowana z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, na zasadach w nim określonych.
2) Zamówienie jest realizowane w strefie ochronnej pomnika przyrody.
3) Zadanie musi być realizowane przy zachowaniu przejezdności odcinka objętego zamówieniem (dotyczy istniejącego odcinka drogi serwisowej).
4) Wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową elektroenergetycznej linii średniego napięcia i kontrolę ich wykonania prowadzić należy pod nadzorem i w uzgodnieniu z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5) Po stronie Wykonawcy leżeć będzie uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zezwoleń od OSD na prowadzenie robót związanych z usunięciem kolizji.
6) Zakres robót związanych z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV należy wykonać zgodnie z Warunkami usunięcia kolizji i Wytycznymi realizacji inwestycji - przebudowy linii napowietrznej SN w celu usunięcia kolizji z budową drogi opracowanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
7) Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu robót związanych z usunięciem kolizji z napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV dokona do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Legionowo zgłoszenia do sprawdzenia/odbioru częściowego/ końcowego zakresu tych prac i uzyska protokół odbioru potwierdzający wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami usunięcia kolizji. Wykonawca sporządzi i przygotuje wszystkie niezbędne załączniki do zgłoszenia, w tym dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dla zakresu objętego zgłoszeniem.
8) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy musi odzwierciedlać wszystkie roboty, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do wykonania w celu prawidłowego i kompletnego zrealizowania zadania.
9) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił integralną część umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
10) Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeks cywilny. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznał się z udostępnioną dokumentacją projektową, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
11) Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, nie częściej niż raz w miesiącu za wykonane i odebrane roboty na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, z zastrzeżeniem, iż płatność końcowa będzie wynosiła nie mniej niż 20% wartości realizacji całego zamówienia.
12) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, brukarskimi, układaniem nawierzchni asfaltowej, budowa kablowej linii elektroenergetycznej oraz montażem słupów i opraw drogowych, przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.