eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przetarg nieograniczony na usługę serwisowania i konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przetarg nieograniczony na usługę serwisowania i konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przetarg nieograniczony na usługę serwisowania i konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4de220d-cec5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4de220d-cec5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie Zamawiającemu oferty (a także jej wycofanie) odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/wnioski”).
2. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniu, w sprawach innych niż składanie oferty np. składanie
Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie SWZ odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”) lub
2) poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, o których mowa w ust 3 pkt 1 powyżej,
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej to 100 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca chcący wziąć udział w
postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. 2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazania ofert, innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu na
podstawie SWZ musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zw. dalej „rozporządzeniem w spr. wymagań dla dokumentów
elektronicznych”,
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów
elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu,
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w
postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako
załącznik) lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”. 7. Jeżeli przekazywane
dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczanym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Formularze do komunikacji (na Platformie e-Zamówienia) umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego jest standardową pocztą elektroniczną (Office365
lub też znana pn. Microsoft365).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e–Zamówienia.
12. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II
SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ATG/1639/2022/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usterkę/awarię

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka robocizny kosztorysowej netto

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają określony
w ramach art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej do należytego wykonania niniejszego zamówienia; tj. wykażą Zamawiającemu że dysponują odpowiednim tj. na poziomie określonym w ust. 2 niniejszego działu, doświadczeniem zawodowym.
2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 niniejszego działu, Zamawiający uzna wskazany w ustępie powyżej warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania (ukończenia) lub nadal wykonywania minimum dwóch usług (z których każda jest zwana dalej USŁUGĄ), spełniających następujące cechy:
1) Każda z dwóch USŁUG została wykonana (ukończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie). Powyższe wymaganie w niniejszym punkcie nie dotyczy USŁUGI/USŁUG, które są w trakcie wykonywania
2) Przedmiotem każdej z dwóch USŁUG było wykonanie lub jest (w przypadku, gdy Usługa - jest nadal wykonywana - w sposób powtarzający się lub ciągły) wykonywanie usług konserwacji, serwisowania lub naprawy (remontu) obejmującej minimum 25 urządzeń dźwigowych o wartości 100 000 zł netto (tj. bez podatku VAT). W przypadku, gdy przedstawiana do wykazania spełnienia warunku USŁUGA jest nadal wykonywana wskazana wyżej wartość 100 000 zł netto dotyczy USŁUGI w części już wykonanej.
3) Każda z USŁUG, o których mowa w pkt 1) – 2) powyżej jest USŁUGĄ, która została wykonana (a w przypadku jeszcze niezakończonej – jest wykonywana) należycie.

3. Z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 4 pkt 1) niniejszego działu, obie USŁUGI wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu muszą być USŁUGAMI wykonanymi lub wykonywanymi przez Wykonawcę, z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) wystarczające jest wykazanie faktu wykonania lub wykonywania USŁUGI tylko przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym w takim przypadku również obie wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu USŁUGI muszą być wykonane lub wykonywane przez tego (tego samego) Wykonawcę.
4. Stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania wskazanego
w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca może również polegać na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) innych podmiotów (zwanych dalej PODMIOTEM TRZECIM) niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w niniejszym postępowaniu możliwość skorzystania ze wskazanego wyżej uprawnienia dopuszczalna będzie na następujących warunkach łącznie:

1) W zakresie w jakim Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w postępowaniu powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO -USŁUGI wymagane w ust. 2 niniejszego działu będą USŁUGAMI wykonanymi lub wykonywanymi przez ten PODMIOT TRZECI, przy czym obydwie te USŁUGI muszą być USŁUGAMI, które zostały wykonane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI;
2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi być tym podmiotem (PODMIOTEM TRZECIM), który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje niniejsze zamówienie minimum w zakresie obejmującym wykonanie usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych (minimalny wymagany przez Zamawiającego na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy PZP obowiązek realizacji zamówienia przez PODMIOT TRZECI w zakresie wynikającym z udostępnionych Wykonawcy zdolności PODMIOTU TRZECIEGO w zakresie posiadanego przez ten podmiot doświadczenia, uzyskanego w wyniku realizacji USŁUGI);
3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 powyżej warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w dziale VII SWZ (w takim przypadku, ilekroć w dziale VII SWZ mowa o Wykonawcy - należy przez to rozumieć również PODMIOT TRZECI);
4) Informacja o zamiarze powołania się zasobami PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu określonego w ust. 2 powyżej spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi zostać zakomunikowana Zamawiającemu (poprzez oświadczenie, o którym mowa w dziale IX SWZ) nie później niż w terminie składania ofert.
5. W kwestiach nie uregulowanych powyżej w niniejszym dziale, ocena spełnienia określonego tam warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zgodnie z ustawą PZP
oraz z uwzględnieniem dokumentów, o których mowa w dziale IX ust. 1 - 11 SWZ (stosownie
do postanowień tam wskazanych dotyczących warunku udziału w postępowaniu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (ustalonym stosownie do art. 274 ust. 1 ustawy PZP, nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające spełnienie określonego w dziale VIII ust. 2 SWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu:
1) Wykaz ze wskazaniem wymaganych dwóch usług konserwacji, serwisowania lub naprawy (remontu) urządzeń dźwigowych (USŁUG), wymaganych na podstawie działu VIII ust. 2 SWZ, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych dwóch USŁUG jej rodzaju, wartości, daty wykonania(ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których każda z tych USŁUG została wykonana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania
w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie
wymogów określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ , z wyjątkiem informacji,
o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 3) SWZ o należytym wykonaniu USŁUG (a jeżeli
są nadal wykonywane - należytym wykonywaniu USŁUG), które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Zaleca się, aby wezwany (Wykonawca oferty najwyżej ocenionej) przygotował i złożył ww. wykaz (zwany dalej WYKAZEM) wykorzystując do tego formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 SWZ. Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnienie określonego w dziale VIII ust. 2 SWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na doświadczenie w realizacji USŁUG wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami WYKAZ może dotyczyć USŁUG, w których wykonaniu Wykonawca wykazujący spełnienie warunku bezpośrednio uczestniczył;
2) Dowody określające, że wymagane USŁUGI z WYKAZU spełniają wymóg określony
w dziale VIII ust. 2 pkt 3) SWZ. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej. W przypadku USŁUGI/USŁUG nadal wykonywanych, dowód należytego wykonywania jak wyżej musi być wystawiony w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie/wykonywanie USŁUGI/USŁUG, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których usługi te były wykonane – Wykonawca może przedstawić również inne odpowiednie dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia wyżej wskazanej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie wyżej wskazanego pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza samą ofertą i dokumentami, o których mowa w sekcji V.5.7) ogłoszenia, w postepowaniu
wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku
oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie
takie każdego z nich). W przypadku, gdy wykazanie spełnienia określonego w sekcji V.5.4.) ust.
2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zasobami
(wykonanej/wykonywanej usłudze) PODMIOTU TRZECIEGO (więcej niż jednego PODMIOTU
TRZECIEGO) - wskazane oświadczenie winien złożyć każdy taki PODMIOT TRZECI;
2) Dowody na okoliczność, że Wykonawca/ PODMIOT TRZECI spełnił łącznie przesłanki, o
których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu
do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do
którego) lub PODMIOTU TRZECIEGO ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2
ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
ustawy PZP;
3) Zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy,
potwierdzający, że Wykonawca realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu (PODMIOTU TRZECIEGO) z informacjami stosownie do
art. 118 ust. 4 ustawy PZP - przy czym tylko w przypadku, gdy Wykonawca, który, stosownie do
sekcji V.5.4.) ust. 4 ogłoszenia, przy wykazywaniu spełnienia określonego w V.5.4.) ust. 2
ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na zasoby wskazanego
tam PODMIOTU TRZECIEGO.
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikać, które
usługi spośród stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie [stosownie do wymogu sekcji V.5.4.) ust. 4
pkt 2) ogłoszenia] – przy czym tylko w przypadku, gdy spełnienie określonego w sekcji V.5.4.)
ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu opiera się na zdolnościach
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru, Pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w celu potwierdzenia, że
osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie są uprawnione do reprezentowania danego Wykonawcy przy składaniu oferty, jak
też składaniu przez niego oświadczeń i dokumentów – przy czym tylko w przypadku i w
zakresie, w jakim ich złożenie jest wymagane na podstawie działu IX ust. 15 – 17 SWZ.
Postanowienia powyższe niniejszego punktu będą stosowane odpowiednio (w szczególności
wskazane tam wyjątki od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających umocowanie
do działania) również do PODMIOTU TRZECIEGO – w przypadku, gdy Wykonawca będzie
wykazywał spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zdolnościami POMIOTU TRZECIEGO, stosownie do możliwości przewidzianych w tym zakresie zapisami sekcji V.5.4.) ust. 4 ogłoszenia 6) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o
zamówienie. W takim przypadku, postanowienie sekcji V.5.11 pkt 5) będzie również stosowane
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (w przypadku złożenia Oferty wspólnej). Inne
wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie) podane są w sekcjach V.5.4), V.5.7) oraz V.5.11 ogłoszenia (i ich
odpowiednikach w tym zakresie w SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy.
Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XX SWZ
w zestawieniu z Wzorem Umowy (załącznik nr 7 SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie Zamawiajacemu ofert w niniejszym postepowaniu ( a także ich wycofanie) dopuszczonej jest wyłacznie za pomocą narzędzia (systemu) informatycznego Urzędu Zamówień Publicznych pod nazwą e-Zamówienia , dostępnego na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu
na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1)
ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polską ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, 2) SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków
zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w
niniejszym postępowaniu (wraz z jej załącznikami); 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć projektowane
postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, których treść zawiera załącznik nr 7 SWZ.
W niniejszym postępowaniu, obok obligatoryjnych podstaw (przesłanek) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy (przesłanki)
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.