eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 2 W KNW PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ W ELBLĄGUOgłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 2 W KNW PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ
W ELBLĄGU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 2 W KNW PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ
W ELBLĄGU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f15ff945-d1b4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072520/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W KNW PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ W ELBLĄGU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym
pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „remont pomieszczeń budynku nr 2 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu”
nr postępowania 16/SZP/2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń budynku nr 2 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

Zakres robót obejmuje:

 Dostosowanie istniejącego węzła sanitarnego do potrzeb części męskiej
i żeńskiej obsady wartowni,
 Rozbiórka ścianek działowych w wyznaczonym pomieszczeniu w celu poprawy jego funkcjonalności i warunków pełnienia służby,
 Rozbiórka i wykonanie nowego sufitu podwieszanego,
 Miejscowe skucie płytek ceramicznych ze ścian i posadzki,
 Odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów,
 Malowanie emulsyjne 2x podłoża z płyt gipsowo-kartonowych,
 Wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach i sufitach,
 Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych,
 Malowanie olejne rurek 25-50 mm,
 Wymiana częściowa grzejników instalacji c.o.
 Zabezpieczenie podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenia przed malowaniem,
 Mycie po robotach malarskich,
 Olejne malowanie krat okiennych,
 Osłona okien i drzwi folią polietylenową,
 Wykonanie ścianek działowych w celu pozyskania pomieszczenia izby zmiany odpoczywającej,
 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 Naprawa istniejącej stolarki okiennej PCV,
 Wykucie ościeżnic drzwiowych i osadzenie drzwi klasy Rc-3 oddzielających wartownię od korytarza parteru. Drzwi z korytarza do pomieszczenia pełnienia służby powinny być wyposażone w dwa wewnętrzne (wpuszczane) certyfikowane zamki klasy „5 D” w tym jeden zamykający tylko od wewnątrz, drzwi powinny posiadać zabezpieczenie przeciwwyważeniowe
o zwiększonej odporności na włamanie. Przedmiotowe drzwi powinny być zamknięte podczas pełnienia w pomieszczeniu służby, zastosowane
w drzwiach zamki powinny umożliwić otwieranie i zamykanie drzwi od wewnątrz
w tym jeden także od zewnątrz, drzwi te powinny być wyposażone w wizjer szerokokątny (panoramiczny) umożliwiający obserwację osób próbujących wejść do pomieszczeń, samozamykacz, zestaw do plombowania, klamkę
drzwiową zewnętrzną należy zastąpić gałką nieruchomą. Ościeżnica drzwi
mocowana w otworze powinny być przymocowana(przyspawane) do kotew
ściennych o średnicy minimum 10 mm, osadzonych w ścianie na głębokość
minimum 100 mm.
 Wymiana instalacji elektrycznej,
 Wymiana zamków drzwiowych w drzwiach wejściowych do wartowni na zamki certyfikowane klasy „5 D”
 Wykonanie kraty okiennej otwieranej w pomieszczeniu zmiany odpoczywającej,
 Wymiana osprzętu elektrycznego i sanitarnego z wymianą instalacji,
 Montaż wyposażenia węzła sanitarnego,
 Skucie płytek ceramicznych (miejscowe) z powierzchni ściany w wyznaczonych pomieszczeniach
 Miejscowa wymiana płytek w posadzce,
 Okładzina płytkami ceramicznymi schodów wewnętrznych,
 Wykonanie numeracji pomieszczeń na drzwiach,
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwdźwiękowej
w pomieszczeniach,
 Obrobienie tynkiem III kat. ościeży okiennych oraz ościeży drzwiowych,
 Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach wraz z izolacją,
 Frezowanie powierzchni betonowej,
 Olejne malowanie balustrady schodowej stalowej,
 Zatynkowanie bruzd instalacyjnych na ścianach i sufitach,
 Uzupełnienie warstw posadzki po wykonaniu podłączeń wod-kan,
 Wywiezienie gruzu z terenu budowy i jego utylizacja,
Prace przy realizacji zadania powinny być oparte o najnowsze technologie
budowlane i techniczne spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach,
zapewniające komfort pracy użytkownika oraz poprawę warunków pełnienia służby. Zastosowane rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa przy pełnieniu służby, ewakuacji sprzętu
i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej wartowni.
Niezależnie od podanego zakresu prac, należy przy realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach
i normach dla tego typu prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W przypadku udzielenia zamówień określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegać one będą na powtórzeniu rodzaju robót z zakresu objętego przedmiarem robót zamówienia podstawowego na warunkach przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”
3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
4. W kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” zostanie zastosowany wzór:
okres udzielonej gwarancji i rękojmi badanej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi
UWAGA:
a) Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i
rękojmi wynosi 60 miesięcy.
b) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował termin 36-miesięczny.
c) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako
niezgodna z SWZ.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 60-
miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji i rękojmi faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00135984/01 z dnia 2022-04-26
2022-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna
liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt.1 ppkt 1, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1
ppkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony
odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 1 ppkt 2.
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących
podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przepisy
ust. 1 pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały złożone.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom
opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane
przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. W szczególności
mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art.
104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do
SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólnie należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujące każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy (również terminu),
w szczególności:
1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy nw. okoliczności uniemożliwią realizację przedmiotu umowy:
a) panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, śniegu lub gradu, silne wiatry, ekstremalne upały lub mrozy
trwające, co najmniej 10% dni przewidzianych na realizację zamówienia wynikających z § 2 umowy. Wystąpienie
powyższego musi być przez Wykonawcę udokumentowane
(np. dołączenie do wniosku potwierdzenia przez odpowiedni instytut meteorologiczny a w przypadku niemożliwości
uzyskania takiego dokumentu, odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub innym dokumencie potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiającego),
b) wystąpienie klęsk żywiołowych lub stanu epidemicznego uniemożliwiających realizację robót,
c) uwarunkowań technologicznych zależnych od warunków rzeczywistych stwierdzonych w trakcie wykonywania robót,
d) zwiększenia lub zmiany zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne,
jeżeli roboty te mają wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,
e) wykrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz
przedmiotów
o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym,
f) odmienne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy warunki wykonania
przedmioty umowy,
w szczególności wykrycie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budowlanych, instalacji lub
urządzeń wymagających przebudowy w związku z wykonaniem umowy,
g) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawniony organ z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
h) organ administracji lub inne podmioty odmówią wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
3) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 projektowanych postanowień umowy:
a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który
nie występuje jednocześnie, jako inny podmiot w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;
5) zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia okoliczności opisanych w § 14 projektowanych postanowień
umowy;
6) zmiany sposobu spełniania świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
do 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek
opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.