eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Budowa oświetlenia placów zabawOgłoszenie z dnia 2021-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia placów zabaw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia placów zabaw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0032a7f-db37-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00157551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103364/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy instalacji oświetleniowej placów zabaw w Gminie Jaworzyna Śląska wraz z monitoringiem dla 12 obiektów:
1. Placu zabaw w Pastuchowie dz. 222/1
2. Placu zabaw w Nowicach
3. Placu zabaw w Witkowie
4. Placu zabaw w Starym Jaworowie
5. Placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej ul. Westerplatte
6. Placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II
7. Placu zabaw w Czechach
8. Placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego w Nowym Jaworowie
9. Placu zabaw w Pasiecznej
10. Placu zabaw w Pastuchowie dz. 178/1
11. Placu zabaw w Tomkowej
12. Placu zabaw w Milikowicach
Zakres robót obejmuje budowę instalacji oświetleniowych z wykorzystaniem istniejącej sieci rozdzielczej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia z podwieszoną linią napowietrzną oświetlenia ulicznego, za wyjątkiem placu zabaw w Milikowicach oraz Starym Jaworowie, na którym należy zmontować lampy hybrydowe. Sposób zasilania zarówno napowietrzny jak i kablowy. Funkcje automatycznego układu sterowania (włączenia – wyłączenia) oprawy LED na zasadzie włącznika astronomicznego CPA4. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację monitoringu placów zabaw. Zakres prac został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38651600-9 - Kamery cyfrowe

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 342837,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591634035

7.3.4) Miejscowość: Małkinia

7.3.5) Kod pocztowy: 07-320

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.