eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "REMONT DRÓG GMINNYCH nr 334009T BŁONIE-SOŚNICZANY oraz nr 334083T w m. Koprzywnica - ul. Klasztorna."Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„REMONT DRÓG GMINNYCH nr 334009T BŁONIE-SOŚNICZANY oraz
nr 334083T w m. Koprzywnica - ul. Klasztorna.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.8.) Numer faksu: 158477077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT DRÓG GMINNYCH nr 334009T BŁONIE-SOŚNICZANY oraz
nr 334083T w m. Koprzywnica - ul. Klasztorna.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-737596d3-a134-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 REMONT DRÓG GMINNYCH NR 334009T BŁONIE-SOŚNICZANY ORAZ nr 334083T w m. Koprzywnica - ul. Klasztorna.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085381/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DU.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1100760,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 „REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 334083T W M. KOPRZYWNICA – UL. KLASZTORNA – zakres prac do wykonania obejmuje remont odcinka drogi gminnej nr 334083T - ul. Klasztorna w Koprzywnicy na długości 344m. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz nowej nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej w miejsce istniejących płyt chodnikowych (50x50) lub kostki brukowej oraz budowę chodnika z kostki brukowej po lewej stronie jezdni o szer. 1,5m od km 0+070 do km 0+175,5. Przewidziano również wymianę krawężników i obrzeży beto-nowych. Prace obejmują również remont odcinka wodociągu wraz z przyłączami o łącznej długości 465 m wraz z wymianą armatury. Wykonanie remontu nie powoduje konieczności przebudowy sieci gdyż nie występuje kolizja z tymi sieciami. Całość prac zawiera się w pasie drogowym drogi gminnej nr 334083T

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 876489,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) CZĘŚĆ NR 2 „REMONT DROGI GMINNEJ NR 334009T BŁONIE – SOŚNICZANY OD KM 0+000 DO KM 0+400” - zakres prac obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa z licznymi spękaniami, wybojami i nierównościami) poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, zabezpieczenie podłoża przed spękaniami odbitymi, siatką do zbrojenia nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej
i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy kruszywem kamiennym wraz ze utrwaleniem grysami kamiennymi i emulsją asfaltową .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 224271,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 697729,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1219999,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 697729,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROKAM TOMASZ WOJTAS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 864-118-41-56

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 697729,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180478,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224496,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180478,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 866 173 52 40

7.3.3) Ulica: Towarowa

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180478,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.