eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa druków i formularzy służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa druków i formularzy służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 478114606

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa druków i formularzy służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-782e56f0-ce0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028404/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa druków i formularzy służbowych dla KWP w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-782e56f0-ce0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl, (z wyjątkiem składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII).
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia (dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez Platformę e-Zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez Wykonawcę były przekazywane w szczególności w następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa druków i formularzy służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” - nr referencyjny 22/1.2.15/23/SZP/D;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/1.2.15/23/SZP/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 249506,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa druków i formularzy służbowych dla KWP w Lublinie.
Pakiet nr 1 - Bloczki, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 91311,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22900000-9 - Różne druki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22810000-1 - Rejestry papierowe lub tekturowe

22852100-8 - Okładki na akta

22456000-1 - Pozwolenia

22822000-8 - Formularze urzędowe

22820000-4 - Formularze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
a) cena oferty brutto 60 % - odpowiada 60 pkt;
b) termin realizacji zamówienia cząstkowego 30% - odpowiada 30 pkt;
c) aspekty środowiskowe 10% - odpowiada 10 pkt;
ad a) 60% – cena oferty brutto
Liczba punktów będzie obliczona wg wzoru. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 - druku OFERTA – przepisaną z wybranego załącznika nr 1.1 – 1.4 do SWZ.
ad b) 30% - termin realizacji zamówienia cząstkowego (w dniach kalendarzowych). Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższymi zasadami:
- 0 do 14 dni - 30 pkt
- 0 do 21 dni - 15 pkt
- 0 do 28 dni - 0 pkt
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę termin realizacji zamówienia cząstkowego podany w załączniku nr 1 - druku OFERTA. Minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, maksymalny termin realizacji wynosi do 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego zostanie wpisany do umowy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia cząstkowego, Zamawiający przyjmie, iż termin ten jest równy maksymalnemu terminowi realizacji, tj. do 28 dni kalendarzowych.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ.
ad c) 10% - aspekty środowiskowe
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystywanie papieru i kartonów zawierających włókno pochodzące z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej (spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej), tzn. produkty oznakowane certyfikatem FSC, ewentualnie z papieru i kartonów pochodzących z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi.
Wykonawca winien zaznaczyć, czy oferowany przedmiot zamówienia zawiera włókno drzewne pochodzące z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, np.: produkty oznaczone certyfikatem FSC bądź pochodzi z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi:
0 TAK - 10 pkt
0 NIE - 0 pkt
Uzyskać można 0 lub 10 pkt zaznaczając powyższe w druku ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku niezaznaczenia odpowiedniego wariantu lub zaznaczenia dwóch wariantów Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt. Weryfikacja oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie dokonywana będzie na etapie realizacji umowy.
W przypadku niedostarczenia asortymentu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (przy zaznaczeniu wariantu TAK), dostarczony asortyment zostanie uznany, jako niezgodny z przedmiotem umowy, co skutkować będzie jego reklamacją i wymianą na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 3 wzoru umowy.
Suma punktów za cenę oferty brutto (C), termin realizacji zamówienia cząstkowego (Tr) oraz aspekty środowiskowe (Ś) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji, tj. posiada największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa druków i formularzy służbowych dla KWP w Lublinie.
Pakiet nr 2 - Książki, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 99573,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22900000-9 - Różne druki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22810000-1 - Rejestry papierowe lub tekturowe

22852100-8 - Okładki na akta

22456000-1 - Pozwolenia

22822000-8 - Formularze urzędowe

22820000-4 - Formularze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
a) cena oferty brutto 60 % - odpowiada 60 pkt;
b) termin realizacji zamówienia cząstkowego 30% - odpowiada 30 pkt;
c) aspekty środowiskowe 10% - odpowiada 10 pkt;
ad a) 60% – cena oferty brutto
Liczba punktów będzie obliczona wg wzoru. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 - druku OFERTA – przepisaną z wybranego załącznika nr 1.1 – 1.4 do SWZ.
ad b) 30% - termin realizacji zamówienia cząstkowego (w dniach kalendarzowych). Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższymi zasadami:
- 0 do 14 dni - 30 pkt
- 0 do 21 dni - 15 pkt
- 0 do 28 dni - 0 pkt
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę termin realizacji zamówienia cząstkowego podany w załączniku nr 1 - druku OFERTA. Minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, maksymalny termin realizacji wynosi do 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego zostanie wpisany do umowy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia cząstkowego, Zamawiający przyjmie, iż termin ten jest równy maksymalnemu terminowi realizacji, tj. do 28 dni kalendarzowych.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ.
ad c) 10% - aspekty środowiskowe
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystywanie papieru i kartonów zawierających włókno pochodzące z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej (spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej), tzn. produkty oznakowane certyfikatem FSC, ewentualnie z papieru i kartonów pochodzących z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi.
Wykonawca winien zaznaczyć, czy oferowany przedmiot zamówienia zawiera włókno drzewne pochodzące z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, np.: produkty oznaczone certyfikatem FSC bądź pochodzi z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi:
0 TAK - 10 pkt
0 NIE - 0 pkt
Uzyskać można 0 lub 10 pkt zaznaczając powyższe w druku ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku niezaznaczenia odpowiedniego wariantu lub zaznaczenia dwóch wariantów Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt. Weryfikacja oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie dokonywana będzie na etapie realizacji umowy.
W przypadku niedostarczenia asortymentu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (przy zaznaczeniu wariantu TAK), dostarczony asortyment zostanie uznany, jako niezgodny z przedmiotem umowy, co skutkować będzie jego reklamacją i wymianą na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 3 wzoru umowy.
Suma punktów za cenę oferty brutto (C), termin realizacji zamówienia cząstkowego (Tr) oraz aspekty środowiskowe (Ś) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji, tj. posiada największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa druków i formularzy służbowych dla KWP w Lublinie.
Pakiet nr 3 - Druki akcydensowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 25318,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22900000-9 - Różne druki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22810000-1 - Rejestry papierowe lub tekturowe

22852100-8 - Okładki na akta

22456000-1 - Pozwolenia

22822000-8 - Formularze urzędowe

22820000-4 - Formularze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
a) cena oferty brutto 60 % - odpowiada 60 pkt;
b) termin realizacji zamówienia cząstkowego 30% - odpowiada 30 pkt;
c) aspekty środowiskowe 10% - odpowiada 10 pkt;
ad a) 60% – cena oferty brutto
Liczba punktów będzie obliczona wg wzoru. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 - druku OFERTA – przepisaną z wybranego załącznika nr 1.1 – 1.4 do SWZ.
ad b) 30% - termin realizacji zamówienia cząstkowego (w dniach kalendarzowych). Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższymi zasadami:
- 0 do 14 dni - 30 pkt
- 0 do 21 dni - 15 pkt
- 0 do 28 dni - 0 pkt
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę termin realizacji zamówienia cząstkowego podany w załączniku nr 1 - druku OFERTA. Minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, maksymalny termin realizacji wynosi do 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego zostanie wpisany do umowy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia cząstkowego, Zamawiający przyjmie, iż termin ten jest równy maksymalnemu terminowi realizacji, tj. do 28 dni kalendarzowych.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ.
ad c) 10% - aspekty środowiskowe
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystywanie papieru i kartonów zawierających włókno pochodzące z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej (spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej), tzn. produkty oznakowane certyfikatem FSC, ewentualnie z papieru i kartonów pochodzących z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi.
Wykonawca winien zaznaczyć, czy oferowany przedmiot zamówienia zawiera włókno drzewne pochodzące z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, np.: produkty oznaczone certyfikatem FSC bądź pochodzi z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi:
0 TAK - 10 pkt
0 NIE - 0 pkt
Uzyskać można 0 lub 10 pkt zaznaczając powyższe w druku ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku niezaznaczenia odpowiedniego wariantu lub zaznaczenia dwóch wariantów Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt. Weryfikacja oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie dokonywana będzie na etapie realizacji umowy.
W przypadku niedostarczenia asortymentu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (przy zaznaczeniu wariantu TAK), dostarczony asortyment zostanie uznany, jako niezgodny z przedmiotem umowy, co skutkować będzie jego reklamacją i wymianą na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 3 wzoru umowy.
Suma punktów za cenę oferty brutto (C), termin realizacji zamówienia cząstkowego (Tr) oraz aspekty środowiskowe (Ś) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji, tj. posiada największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa druków i formularzy służbowych dla KWP w Lublinie.
Pakiet nr 4 - Druki ścisłego zarachowania, zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 33302,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22900000-9 - Różne druki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22810000-1 - Rejestry papierowe lub tekturowe

22852100-8 - Okładki na akta

22456000-1 - Pozwolenia

22822000-8 - Formularze urzędowe

22820000-4 - Formularze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
a) cena oferty brutto 60 % - odpowiada 60 pkt;
b) termin realizacji zamówienia cząstkowego 30% - odpowiada 30 pkt;
c) aspekty środowiskowe 10% - odpowiada 10 pkt;
ad a) 60% – cena oferty brutto
Liczba punktów będzie obliczona wg wzoru. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 - druku OFERTA – przepisaną z wybranego załącznika nr 1.1 – 1.4 do SWZ.
ad b) 30% - termin realizacji zamówienia cząstkowego (w dniach kalendarzowych). Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższymi zasadami:
- 0 do 14 dni - 30 pkt
- 0 do 21 dni - 15 pkt
- 0 do 28 dni - 0 pkt
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę termin realizacji zamówienia cząstkowego podany w załączniku nr 1 - druku OFERTA. Minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, maksymalny termin realizacji wynosi do 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego zostanie wpisany do umowy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji zamówienia cząstkowego, Zamawiający przyjmie, iż termin ten jest równy maksymalnemu terminowi realizacji, tj. do 28 dni kalendarzowych.
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dłuższego niż 28 dni kalendarzowych od dnia wysłania pisemnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapisami SWZ.
ad c) 10% - aspekty środowiskowe
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie wykorzystywanie papieru i kartonów zawierających włókno pochodzące z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej (spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej), tzn. produkty oznakowane certyfikatem FSC, ewentualnie z papieru i kartonów pochodzących z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi.
Wykonawca winien zaznaczyć, czy oferowany przedmiot zamówienia zawiera włókno drzewne pochodzące z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, np.: produkty oznaczone certyfikatem FSC bądź pochodzi z przerobu makulatury lub innych materiałów odpadowych poddanych recyklingowi:
0 TAK - 10 pkt
0 NIE - 0 pkt
Uzyskać można 0 lub 10 pkt zaznaczając powyższe w druku ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku niezaznaczenia odpowiedniego wariantu lub zaznaczenia dwóch wariantów Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt. Weryfikacja oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie dokonywana będzie na etapie realizacji umowy.
W przypadku niedostarczenia asortymentu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (przy zaznaczeniu wariantu TAK), dostarczony asortyment zostanie uznany, jako niezgodny z przedmiotem umowy, co skutkować będzie jego reklamacją i wymianą na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 3 wzoru umowy.
Suma punktów za cenę oferty brutto (C), termin realizacji zamówienia cząstkowego (Tr) oraz aspekty środowiskowe (Ś) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji, tj. posiada największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w dokumentach określonych w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Nie dotyczy.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Nie dotyczy.
4) Zdolności technicznej i zawodowej;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy druków służbowych i/lub akcydensowych
o wartości co najmniej:
- dla pakietu nr 1 – 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy zł);
- dla pakietu nr 2 – 45 000,00 zł brutto (czterdzieści pięć tysięcy zł);
- dla pakietu nr 3 – 10 000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy zł);
- dla pakietu nr 4 – 15 000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy zł).
Ww. wartości dla każdego pakietu muszą wynikać z nie więcej niż 3 zrealizowanych umów (zamówień/ dostaw) w zakresie ww. dostaw.
W przypadku złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na więcej niż jeden pakiet, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku na najwyższą wartość spośród wybranych pakietów.
W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji, Wykonawca powinien wykazać się dostawami już zrealizowanymi, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
-oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 1). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
-wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Oświadczenie Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ.
2) Formularze asortymentowo-cenowe, stanowiące załączniki nr 1.1. – 1.4 do SWZ (w zależności od wybranego/-ych pakietu/-ów).
Druk OFERTA oraz Formularze asortymentowo-cenowe nie będą podlegały uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży druku Oferta i/lub formularza asortymentowo-cenowego (w zależności od wybranego/-ych pakietu/-ów), oferta będzie podlegała odrzuceniu.
3) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI
i VII SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załączniku nr 2 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy.
2. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy, w szczególności § 10 wzoru umowy:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2 - 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wskazanych w § 5, na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) w przypadku, gdy w terminie określonym w § 2 ust. 1 nie zostanie wykorzystana w pełni kwota umowy określona w § 1 ust. 1 przewiduje się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 kolejnych miesięcy;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia cząstkowego, o którym mowa w § 3 pkt 1), może nastąpić po zaakceptowaniu przedmiotowej prośby Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. W przypadku zmiany postaci wydawniczej druków służbowych na podstawie zmian w przepisach prawa, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i przedłożenia aneksu do umowy wprowadzającego zmiany w załącznikach stanowiących integralną część umowy, z uwzględnieniem ust. 4.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zmienionych druków służbowych w cenie analogicznej pod względem postaci wydawniczej oraz zamawianych ilości, ujętych w niniejszej umowie, jednak do kwoty określonej w § 1 ust. 1.
4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności tej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia
pisemnego uzasadnienia takiej zmiany. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (dla wszystkich pakietów).
2. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zawartymi w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.).
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy:
6. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.