eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi cateringowe dla Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia RolnictwaOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi cateringowe dla Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi cateringowe dla Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52842d00-c6fe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131020/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi cateringowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania 135/2023/C.
2. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). 4. Oferta, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przedmiotowy środek dowodowy - portfolio, pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kowr.eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 135/2023/C

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług cateringowych (wraz z obsługą techniczną i kelnerską), zwanych dalej „usługami cateringowymi”, na potrzeby spotkań organizowanych przez komórki organizacyjne Centrali KOWR.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, zwanych dalej „IPU”, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55510000-8 - Usługi bufetowe

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Portfolio. Punkty w kryterium „Portfolio” Zamawiający będzie przyznawał na podstawie złożonego wraz z ofertą portfolio składającego się z czterech kategorii, maksymalnie po cztery zdjęcia dla każdej kategorii: 1) spotkanie okolicznościowe na siedząco – potrawy na zimno (minimum 1 kelner) 2) mini ciasteczka „kęs na raz” i desery w pucharkach 3) szwedzki stół – potrawy na zimno (minimum 1 stolik koktajlowy) 4) bufet kawowo-herbaciany. Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla każdej kategorii to 10 punktów, gdzie: - 0 pkt – ocena najniższa, - 10 pkt – ocena najwyższa.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co najmniej cztery usługi (zamówienia), z których każda polegała na świadczeniu usług cateringowych i była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) każda, w tym w ramach każdej ww. usługi Wykonawca wykonał: po dwie usługi cateringowe na imprezach okolicznościowych typu: gala, konferencja, jubileusz, itp. dla co najmniej 300 osób w siedzibie zlecającego bądź innym miejscu wyznaczonym przez zlecającego (z wyłączeniem lokali Wykonawcy).
Uwaga 1: Jako jedną usługę (zamówienie) należy rozumieć jedną umowę (kontrakt).
Uwaga 2: Pod pojęciem „usługa cateringowa" rozumieć należy usługę, w skład której wchodzi: przygotowanie przerwy kawowej (kawa, herbata, woda, soki, ciastka, kanapki), poczęstunku na zimno (sałatki, kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda, soki), poczęstunku na ciepło (dania na ciepło); stołów bufetowych i koktajlowych; nakryć i dekoracji stołów (obrusy dekoracyjne, sztućce, porcelanowa zastawa, serwetki, żywe kwiaty) oraz zapewnienie obsługi kelnerskiej spotkań. Zamawiający nie uzna za potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 usługi polegające na obsłudze takich jednostek jak: szkoły, przedszkola, żłobki, bufety, szpitale oraz miejsca zbiorowego żywienia, gdzie posiłki organizowane i podawane są jako wyżywienie całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające się.
Uwaga 3: Jeżeli wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przeliczy podaną wartość na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga 4: W przypadku usługi wykonywanej, której realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko zakres i wartość usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert, co do której może przedstawić dowody potwierdzające jej należyte wykonywanie.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, składający ofertę na wykonanie zamówienia wykaże, że posiada wpis do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z późn. zm.).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia;
2) warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej musi spełniać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających niepodleganie wykluczeniu:
- w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy - oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
– odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
1.1. uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej:
aktualnego wpisu do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, z późn. zm.).
1.2. zdolności zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane (wzór wykazu usług zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do złożenia oświadczeń i dokumentów);
b) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XX SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej wraz z ofertą portfolio składające się z czterech kategorii (maksymalnie po cztery zdjęcia dla każdej kategorii), zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w rozdziale XX ust. 3 SWZ.
Uwaga 1: Przedmiotowy środek dowodowy nie podlega procedurze uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy.
Uwaga 2: W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą zdjęć stanowiących portfolio Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.
2. Przedmiotowy środek dowodowy przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (możliwość złożenia jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 istotnych postanowień Umowy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Więcej informacji w § 12 IPU.

2. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w § 12 IPU wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i 2 IPU, może ulec zmianie na zasadach określonych w § 13, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.
Więcej informacji w § 13 IPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Usługi cateringowe będą realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania kwoty, na jaką została zawarta, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z gotowaniem lub przygotowaniem posiłków, tj. kucharze (kucharz).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.