eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żórawina › Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina"- etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”- etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Żórawinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935141

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Żórawina

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-020

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zorawina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zorawina.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”- etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aae48407-ced2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg - w m. Nowojowice, Węgry

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zorawina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zorawina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
− Google Chrome 31
− Mozilla Firefox 26
− Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
− dostęp do sieci Internet
− obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
− włączona obsługa JavaScript
− zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
− zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
− Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
− Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
− Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
− Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
3) Dopuszczalne format przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, tel. 71 38 14 111, e-mail: urzad@zorawina.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Mariusz Opaliński za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zorawina.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”- etap I

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych oraz wyrażenie zgody w momencie złożenia oferty, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
4. Dane osobowe będą ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 74 PZP.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych bezpośrednio osoby, której dane dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak ich podania może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą narusza przepisy RODO.
10. Dane nie będą udostępniane poza obszar EOG.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WG.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewiduje się rozbudowę ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Węgry w gminie Żórawina. W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać etap I – obejmujący odcinek km 0+000 – km 0+267,37 .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP.
Zamówienia takie:
1. zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP;
2. nie będą łącznie przekraczać kwoty 50% wartości oferty brutto;
3. mogą zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
4. mogą objąć swoim zakresem w szczególności: remont, przebudowę drogi, remont lub budowę chodnika.

Do warunków, na jakich zostaną zawarte takie umowy, zastosowanie będzie miał Wzór umowy określony w części II IDW odpowiednio dostosowany (np. termin) do przedmiotu takich zamówień.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: cena i gwarancja jakości.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
2.1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.: 300 000,00 złUWAGA:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ppkt 2.1) IDW Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
W przypadku, jeśli wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu remontu lub budowy chodnika o pow. 200 m2 z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
UWAGA:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ppkt 3.1) IDW Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
2. Przez budowę, o której mowa w treści warunku należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U z 2021 r.. poz. 2351).

3.2) Wykonawca dysponuje 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
- doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy przy realizacji min. dwóch robót budowlanych w zakresie remontu lub budowy chodnika o pow. 200 m2
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).UWAGA:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej w odniesieniu do personelu, Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
2. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie poszczególnych specjalności wskazał na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. z 2021 r. Dz. U. poz. 2351), tym niemniej Zamawiający będzie brał pod uwagę także odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający będzie honorował także uprawnienia do wykonywania danej działalności, które zostały uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
1.2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zaleca się sporządzenie wykazu na wzorze, który stanowi Załącznik 4 do IDW;
1.3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług jako kierownika budowy wraz z informacjami na temat ich uprawnień, zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
- przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich oddział w Żórawinie 67 9574 1028 2002 0013 0013 0004 z dopiskiem – WADIUM /: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D z zakresem poszerzenia jezdni i budową chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Węgry, gmina Żórawina”- etap I

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z § 6 ust. 2 IDW.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w § 8 ust. 4 IDW składa każdy z Wykonawców.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 8 ust. 7, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 7 pkt 1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zorawina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.