eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. "Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej",w ramach zadania (...)Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,w ramach zadania (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Ligonia 46

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-037

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,w ramach zadania (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d6ac8a2-ce0a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074353/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Dostosowanie bud. Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony ppoż. w ramach zad. pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły SOSWNiS w Raciborzu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_wszczete_od_dnia_01012021_r/zamowienia_do_kwot_unijnych/?p=2022%5ETryb+podstawowy%5Eaktualne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl
2. Złożenie oferty odbywa się na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.
3. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
3.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego ogłoszenia;
3.3. w przypadku podpisania dokumentu przy użyciu podpisu zewnętrznego, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik podpisu.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
4.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
4.2. Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu
operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
4.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4. Włączona obsługa JavaScript;
4.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc. docx .rtf .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
7.1. .zip
7.2. .7Z
8. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów technicznych związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Województwa Śląskiego tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego,
2) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z przepisów prawa:
 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w zakresie korespondencji papierowej), operatorowi platformy komunikacji elektronicznej
(w zakresie komunikacji elektronicznej), operatorowi platformy elektronicznych zamówień publicznych (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa) podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Co do zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. zamówienia będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa oraz publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach (Biuletyn Zamówień Publicznych).
Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak ze względu na jawność postępowania, do takiego przekazania może dojść.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji (minimum 5 lat od zakończenia sprawy) a następnie przez wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu na podstawie art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu oraz warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-ZN.272.2.2.2023.BF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
5. Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków WPF na lata 2021-2035.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262520-2 - Roboty murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 420 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika robót elektrycznych skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3.1 Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.1.1 Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) obejmującą swym zakresem roboty z branży ochrony przeciwpożarowej obiektu kubaturowego o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 złotych brutto.
Przez obiekt kubaturowy Zamawiający uzna budynki i inne obiekty budowlane, którym można przypisać parametr objętości.
Zamawiający uzna jako wykonane (zakończone) roboty budowlane, które zostały zakończone i potwierdzone, np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem potwierdzającym odebranie robót.
Uwaga 1: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga 3: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga 4: Mając na uwadze art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
Uwaga 5: Mając na uwadze art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w pkt 3.4.1 powyżej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.2 Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego 4 osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się doświadczeniem, kwalifikacjami zawodowymi (uprawnieniami) odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, skieruje osoby, które będą do jego dyspozycji na etapie realizacji zamówienia oraz spełniające następujące wymagania:

a) Kierownika budowy posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, zgodnie z:
• art. 14 ust.2 i 2a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z późn.zm.) lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwiej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru przy wykonaniu (zakończeniu) co najmniej 1 (jednego) zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) obejmującego swym zakresem roboty z branży ochrony przeciwpożarowej obiektu kubaturowego.
Jako wykonane(zakończenie) należy rozumieć roboty budowlane które zostały zakończone i potwierdzone np.: protokołem odbioru końcowego robót lub innym równoważnym dokumentem potwierdzającym odebranie robót.
b) Kierownika robót budowlanych posiadającego:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z:art. 14 ust.2 i 2a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z późn.zm.) lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych licząc od daty ich uzyskania.
c) Kierownika robot branży sanitarnej posiadającego:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z:art. 14 ust.2 i 2a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z późn.zm.) lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych licząc od daty ich uzyskania
d) Kierownika robot branży elektrycznej posiadającego:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z:art. 14 ust.2 i 2a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 z późn.zm.) lub inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych licząc od daty ich uzyskania.
Uwaga 1: W czasie nieobecności Kierownika budowy, nadzór nad robotami pełnić będzie ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych.
Uwaga 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazują łącznie.
Uwaga 3: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania warunku określonego w pkt 3.1.2. powyżej, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp) oraz analogicznie
w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Uwaga 4: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w pkt 2 rozdziału XII SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
g) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
h) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
i) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z póź. zm.).
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt 4.1.1) i pkt 4.1.2 ) i pkt 4.1.3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp przedstawienia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej w pkt 4.1.2) i pkt 4.1.3), dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

4.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1.3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem.

4.3 Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapis w pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału XII SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni następujących aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.1.1 w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.4.1. Rozdziału XII SWZ:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
1.1.2 w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.4.2 Rozdziału XII SWZ:

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4 jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącym załącznik nr 1/1a do formularza ofertowego, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej,pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie dokumentów.
2. Pełnomocnictwa:
2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego /podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2.2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanowione do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku Wykonawców
będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.
W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego
ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników). W przypadku konsorcjum ustanowienie pełnomocnika może
być dokonane w umowie konsorcjum lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa.
3.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu- jeśli
dotyczy
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności
są wymagane – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5.Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału XIII SWZ - w przypadku wniesienia wadium w postaci
niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości:
65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Województwa Śląskiego w: Bank Pekao S.A. Kasa Opieki S.A. O/W-wa
ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa
nr 37 1240 6292 1111 0010 5063 8458 tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZP-ZN.272.2.2.2023.BF”
- wadium w formie pieniądza uważa się za prawidłowo wniesione, gdy środki pieniężne będą znajdowały się na koncie Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
b) w gwarancjach bankowych;
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z póź. zm.).
4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 5.1. niniejszego rozdziału SWZ.
5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie Pzp przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.Zwrot wadium:
6.1. z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
6.2. na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6.3.Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6.4.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp
7.Zatrzymanie wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8.Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
9.Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi posiadać cechy bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze żądanie.
10.Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, zgodnie z pkt 6.3 rozdziału IX SWZ.
2. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku Wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z pkt 6.3 rozdziału IX SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
o których mowa w pkt 6.1 rozdziału IX SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy zostały uwzględnione w § 20 Projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ lub na nim w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”, w ramach zadania pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póż. zm.).
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1). Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp,
2). Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
3). Pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy
4). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby- jeśli dotyczy
5). Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp- jeśli dotyczy
6). Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału XIII SWZ - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej.

3. Dotyczy sekcji IV pkt 4.2.10) ogłoszenia- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 420 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z póź. zm)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.