eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b549af8d-d27e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ: Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/zamowienia_ustawowe/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 334832,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach A1 i A2 do Formularza oferty oraz w pkt. 5) 11. SWZ, które przedstawiają również zakres i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik nr A1 i nr A2 do Formularza oferty zawierającą również szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, określającą parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne.
5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć dla zaoferowanych w Załączniku A2 zamienników następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów). Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera lub/i
5.2 Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) z późniejszymi zmianami lub im równoważnymi lub/i
5.3 wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii ( wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta) lub/i
5.4 oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada.
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego lub kilku przedmiotowych środków dowodowych środków dowodowych wymienionych powyżej, tak aby ze złożonych dokumentów wynikało jednoznacznie, iż zaoferowany w załączniku A2 Zamiennik spełnia wymagania SWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
30192300-4 Taśmy barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30125100-2 wkłady barwiące
10. Podwykonawstwo.
10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
10.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom, do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
10.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
11.1 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
11.2 W załączniku nr A1 do formularza oferty Zamawiający przedstawił opis i rodzaj materiału eksploatacyjnego „oryginalnego” zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości sztuk w okresie objętym zamówieniem.
11.3 Przez materiały „oryginalne” rozumie się materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, do wytworzenia których zastosowano wcześniej nie używane części i komponenty (obudowy, dysze, tusz, bębny światłoczułe, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, opakowanych oryginalnie przez producenta).
11.4 Zamawiający zaznacza, iż materiały eksploatacyjne „oryginalne” są niezbędne w celu zapewnienia najlepszej jakość wydruku na każdym rodzaju papieru o gramaturze zgodnej z funkcją urządzenia drukującego, a w szczególności na papierze białym obustronnie powlekanym o gramaturze 250 g/m2 wykorzystywanym do drukowania świadectw ukończenia studiów jak i papierze celulozowym obustronnie powlekanym o gramaturze 170g/m2 do drukowania odpisów dyplomów ukończenia studiów. Druk winien być czytelny i wyraźny bez smug czy rozmazań. Mając także na uwadze fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem badawczym wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych zawartych załączniku nr A1 do formularza oferty o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w załączniku nr A1 do formularza oferty produktu równoważonego (zamiennika) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
11.5 W załączniku nr A2 do formularza ofertowego Zamawiający przedstawił opis i rodzaj materiału eksploatacyjnego „zamienniki” oraz orientacyjne ilości sztuk w okresie objętym zamówieniem. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w załączniku nr A2 do formularza oferty produktu oryginalnego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
11.6 Przez produkty równoważne – zamienniki do materiałów eksploatacyjnych oryginalnych rozumie się:
a) produkt fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji,
b) który nie jest produktem regenerowanym,
c) w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym znakiem firmowym, symbolem produktu - kodem producenta/ nr katalogowym
d) produkt posiadający nie gorsze parametry eksploatacyjne (w szczególności równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, kolor i nasycenie barw) niż produkty oryginalne (wyprodukowane przez producenta urządzeń)
e) produkt rozpoznawalny przez drukarkę i niewywołujący pojawiania się komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani na stronach testowych,
f) kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony, tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniają pełną kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.
g) produkt nie ograniczający pełnej współpracy z programem drukarki, monitującym stan zasobników,
h) produkt w każdym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
11.7 W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip), przekazujący informacje o stanie zużycia produktu, to zaoferowany produkt równoważny - zamiennik również musi posiadać układ działający analogicznie
11.8 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące

30192320-0 - Taśmy do drukarek

30192300-4 - Taśmy barwiące

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30125100-2 - Wkłady barwiące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej,
2.4.1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, natomiast w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 zamówienia obejmujące sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych (tj. tonerów i/lub tuszów) – o łącznej wartości wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. W przypadku trwania zamówienia, przez jedno zamówienie rozumie dostawę realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy), w opisanym w zdaniu poprzednim zakresie i określonej wymaganej wartości, która w przypadku zamówienia realizowanego (okresowego lub ciągłego) musi być wykazana najpóźniej na dzień upływu terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzorów stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wypełniony i uzupełniony odpowiednio według wzoru przedstawionego w Załączniku 6 do SWZ – Wykaz dostaw).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć dla zaoferowanych w Załączniku A2 zamienników następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów). Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera lub/i
5.2 Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) z późniejszymi zmianami lub im równoważnymi lub/i
5.3 wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii ( wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta) lub/i
5.4 oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada.
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego lub kilku przedmiotowych środków dowodowych środków dowodowych wymienionych powyżej, tak aby ze złożonych dokumentów wynikało jednoznacznie, iż zaoferowany w załączniku A2 Zamiennik spełnia wymagania SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.1 raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów). Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera lub/i
5.2 Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) z późniejszymi zmianami lub im równoważnymi lub/i
5.3 wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii ( wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta) lub/i
5.4 oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada.
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego lub kilku przedmiotowych środków dowodowych środków dowodowych wymienionych powyżej, tak aby ze złożonych dokumentów wynikało jednoznacznie, iż zaoferowany w załączniku A2 Zamiennik spełnia wymagania SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 kalkulację cenową stanowiącą załącznik A1 i A2 do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, określającą oferowane parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne.
3.3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy, Załącznik nr 3 do SWZ,
3.4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, załącznik nr 4 do SWZ,
3.5 Przedmiotowe środki dowodowe:
3.5.1 raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów). Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera lub/i
3.5.2 Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) z późniejszymi zmianami lub im równoważnymi lub/i
3.5.3 wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii ( wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta) lub/i
3.5.4 oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ. tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, logo lub nazwę producenta – jeżeli posiada.
Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego lub kilku przedmiotowych środków dowodowych środków dowodowych wymienionych powyżej, tak aby ze złożonych dokumentów wynikało jednoznacznie, iż zaoferowany w załączniku A2 Zamiennik spełnia wymagania SWZ.
3.6 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte są w punkcie 7) SWZ: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 1.1 Zamawiający dopuszcza przedłużenie umowy w przypadku nie wykorzystania środków w terminie opisanym w punkcie 1.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 835), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
2.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.