eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia zagranicznych oraz krajowych biletów lotniczych oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu i dostarczaniu wiz.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia zagranicznych oraz krajowych biletów lotniczych oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu i dostarczaniu wiz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Waszyngtona 4/8

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.matuszczyk@ujd.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia zagranicznych oraz krajowych biletów lotniczych oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu i dostarczaniu wiz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5475ca07-cec8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053651/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Bilety lotnicze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platforma zakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego
postępowania. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową. Wykonawca powinien złożyć
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
każdym załączonym pliku osobno. Aby zakończyć składanie ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”. Następnie system zaszyfruje
ofertę i Wykonawcy, tak by była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Za datę złożenia oferty przyjmuje się
datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie
się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformy określone w
Regulaminie i stosuje się do Instrukcji składania wniosków. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ze względu na
niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych
formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwane RODO) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie:
e-mail: iod@ajd.czest.pl, telefon 34 37-84-133;
3) Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b i c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem ZP.26.1.14.2023 w trybie podstawowym i w celu
wykonania umowy zawartej w wyniku tego postępowania;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o artykuł 18 oraz artykuł 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy artykułu 8, 10 i 11 ustawy o
dostępnie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony
roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w
celach finansowych i windykacyjnych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3) i 4) oraz
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i niezbędnym do zawarcia z Panią/Panem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, a
konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
artykułu 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie artykułu 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie artykułu 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie artykułu 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w artykule 18 ustęp 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z artykułem 17 ustęp 3 litera b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w artykule 20 RODO;
c) na podstawie artykułu 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera b i c RODO.
Stosownie do postanowień artykułu 18 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia dane osobowe, o
których mowa w artykule 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, strona 1, z późniejszymi zmianami 14), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'', w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. Ponadto Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w artykule 19 ustęp 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
polegających na tym, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w artykule 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w artykule 18 ustęp 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia zagranicznych (międzynarodowych i międzykontynentalnych) oraz krajowych biletów lotniczych do siedziby Zamawiającego lub w miejsce przez niego wskazane oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu i dostarczaniu wiz, w tym odbierania od osób starających się o wizę dokumentów potrzebnych do jej uzyskania.
3.2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 63512000-1 usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych, 60400000-2 usługi transportu lotniczego
3.3. Przedmiot zamówienia jest udzielany w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
3.4. Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie na bilety lotnicze w następujących kierunkach:
A) międzynarodowe: Włochy, Chorwacja, Francja, Wielka Brytania, Cypr, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Czarnogóra, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Dania.
B) międzykontynentalne: Kanada, Japonia, Indonezja, Singapur, Gwatemala.
C) Krajowe: Gdańsk, Szczecin, Lublin, Warszawa, Bydgoszcz.
3.5. Zamawiający dopuszcza również inne kierunki niż wskazane w punkcie poprzedzającym.
3.6. Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy zakup biletów w ilości: bilety międzynarodowe: 84
bilety międzykontynentalne: 6
bilety krajowe: 5
oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu i dostarczaniu wiz w ilości:6
3.7. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 30% wartości umowy.
3.8. Podróż będzie odbywała się publicznymi / zbiorowymi środkami transportu lotniczego klasą ekonomiczną lub tanimi liniami.
3.9. Liczba i kierunki zamawianych biletów oraz ilość uzyskiwanych wiz, będą wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od przewidywanych.
3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3.11. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca realizował przedmiot Umowy w zakresie czynności rezerwacji, zakupu i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz, przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tak aby łączny wymiar zatrudnienia wynosił przynajmniej jeden pełny etat.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 30.05.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:
Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik numer 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-30 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena brutto - waga 60 pkt.
Czas odpowiedzi – waga 30 pkt.
Rabat określony w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego (międzynarodowe i międzykontynentalne) - waga 10 pkt.

2. Oferty będą oceniane w oparciu o ww. kryteria w systemie punktowym.
Ocena punktowa w kryterium ceny zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: Cena brutto = Co ÷ Cb x 60 pkt, gdzie:
Co- minimalna cena oferowana brutto
Cb – cena oferty badanej
Punkty w kryterium cena będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena punktowa w kryterium czas odpowiedzi zostanie dokonana na podstawie deklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyszukiwania połączeń lotniczych: do 5 godzin włącznie – 0 punktów, do 3 godzin włącznie – 10 punktów, do 2 godzin włącznie – 20 punktów, do 1 godziny włącznie – 30 punktów.
Ocena punktowa w kryterium rabat określony w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru: RZ= RZ1 ÷ RZ2 x 10 pkt, gdzie:
RZ1 – oferowany rabat w ofercie badanej
RZ2 – najwyższy zaoferowany rabat spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze wysokości rabatu Zamawiający uzna, ze go nie zaoferował i przyzna 0 punktów.
W przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje rabat w wysokości 0%, Zamawiający przyzna 0 punktów.
Ocena końcowa: Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena, czas odpowiedzi, rabat określony w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego.
3. Zamawiający informuje, że za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów.
4. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas odpowiedzi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat określony w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego (międzynarodowe, międzykontynentalne, krajowe)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu przynależności do IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) lub równoważny dokument potwierdzający powyższe, lub ważną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych lub dokument równoważny, ważny co najmniej w okresie wykonywania przedmiotu umowy. Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu, w przypadku gdy nie zostaną one złożone lub będą niekompletne. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikat przynależności do IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) lub równoważny dokument potwierdzający powyższe, lub ważną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych lub dokument równoważny, ważny co najmniej w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy posiada umocowanie, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeśli Zamawiający może je uzyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania Wykonawcy
2) Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z pkt. 8.1. ppkt 4). SWZ
3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, zgodnie z pkt. 8.1. ppkt 2 i 3). SWZ;
4) Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) – jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej składającej ofertę - obowiązkiem wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp jest
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Pełnomocnictwo winno być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. W przypadku spółki cywilnej, jeżeli wyznaczonym do reprezentowania w postępowaniu przedstawicielem jest
jeden ze wspólników tej spółki, zamiast pełnomocnictwa wspólnicy mogą złożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników
wskazującą jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentowania spółki wszystkich wspólników.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w artykule 125 ustęp 1 ustawy Pzp, w zakresie braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z artykułem 108 ustęp 1, artykułem 109 ustęp 1 punkt 4 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
składane na załączniku numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiednio przez:
a) Wykonawcę;
b) Każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z członków konsorcjum,
wspólników spółki cywilnej; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy
z tych wykonawców i oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu następujących środków:
a) poprzez Platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
b) poprzez pocztę elektroniczną: p.matuszczyk@ujd.edu.pl z zastrzeżeniem, iż ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową, przy czym przez ofertę należy rozumieć także ofertę dodatkową

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.