eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Modernizacja stolarki schodowej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 w Stargardzie.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja stolarki schodowej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 w Stargardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811192960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 29

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbs.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stolarki schodowej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 w Stargardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af887c19-d28a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W oparciu o art. 13 i 14 RODO oraz wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób wyznaczonych do reprezentacji i kontaktu w sprawach zawierania i realizacji umów, przedkładamy informację o przetwarzaniu danych tychże osób:
1) Administratorem danych osób wskazanych powyżej jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (zwane STBS lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard, telefon: 91 819 24 20; fax: 91 577 15 35; www.tbs.stargard.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@tbs.stargard.pllub siedziby Administratora (patrz pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umowy- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych oraz obowiązku ich archiwizacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1it. c RODO.
4) W przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane najpierw przez okres jej realizacji, następnie dla celów podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono realizację umowy; dla celów realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przez czas niezbędny dla realizacji tych obowiązków, w tym m.in. w celu realizacji obowiązku ich archiwizacji u Administratora przez okres przyjęty u Administratora w Instrukcji Kancelaryjnej. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z obowiązku ich archiwizacji u Administratora - zgodnie z przyjętymi zasadami w Instrukcji Kancelaryjnej.
5) Administrator otrzymał dane osobowe od osób wyznaczonych u kontrahenta do realizacji zadań związanych z zawieraniem umów - podanie danych jest niezbędne do podjęcia u Administratora czynności związanych z zawarciem umowy a ich niepodanie uniemożliwi realizację tychże czynności.
6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wyznaczonym u Administratora do zadań związanych z realizacją umowy, przy czym z tymi podmiotami zawarte są umowy powierzenia lub udostępniania danych lub podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
7) Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia - o ile przepisy szczególne nie wykluczają realizacji tego prawa. Prawa te mogą być realizowane bezpośrednio u Administratora np. poprze wysyłanie wiadomości na adres iod@tbs.stargard.pl. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8) Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem przekazanych danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W oparciu o art. 13 i 14 RODO oraz wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób wyznaczonych do reprezentacji i kontaktu w sprawach zawierania i realizacji umów, przedkładamy informację o przetwarzaniu danych tychże osób:
1) Administratorem danych osób wskazanych powyżej jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (zwane STBS lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard, telefon: 91 819 24 20; fax: 91 577 15 35; www.tbs.stargard.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@tbs.stargard.pllub siedziby Administratora (patrz pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umowy- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych oraz obowiązku ich archiwizacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1it. c RODO.
4) W przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane najpierw przez okres jej realizacji, następnie dla celów podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono realizację umowy; dla celów realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przez czas niezbędny dla realizacji tych obowiązków, w tym m.in. w celu realizacji obowiązku ich archiwizacji u Administratora przez okres przyjęty u Administratora w Instrukcji Kancelaryjnej. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z obowiązku ich archiwizacji u Administratora - zgodnie z przyjętymi zasadami w Instrukcji Kancelaryjnej.
5) Administrator otrzymał dane osobowe od osób wyznaczonych u kontrahenta do realizacji zadań związanych z zawieraniem umów - podanie danych jest niezbędne do podjęcia u Administratora czynności związanych z zawarciem umowy a ich niepodanie uniemożliwi realizację tychże czynności.
6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wyznaczonym u Administratora do zadań związanych z realizacją umowy, przy czym z tymi podmiotami zawarte są umowy powierzenia lub udostępniania danych lub podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
7) Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia - o ile przepisy szczególne nie wykluczają realizacji tego prawa. Prawa te mogą być realizowane bezpośrednio u Administratora np. poprze wysyłanie wiadomości na adres iod@tbs.stargard.pl. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8) Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem przekazanych danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 30000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

modernizacja stolarki schodowej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 w Stargardzie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45454100-5 - Odnawianie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniżzsa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu modernizacji stolarki schodowej o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu – oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) musiał samodzielnie zrealizować wymaganych zamówień co do ilości, zakresu i wartości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania następujących zmian w umowie:
1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez okres … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony o czas jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo:
a) klęski żywiołowe,
b) wystąpienie znalezisk archeologicznych,
c) wystąpienie na terenie budowy niewybuchów i niewypałów,
d) wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne,
e) wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia przez Wykonawcę,
f) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.
Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania robót występowały nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty były wykonywane przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych robót budowlanych.
2) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najniższa cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.