eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów na terenach stanowiących zasób Gminy Bielsko - Biała będących w zarządzie ZGM w podziale na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów na terenach stanowiących zasób Gminy Bielsko – Biała będących w zarządzie ZGM w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów na terenach stanowiących zasób Gminy Bielsko – Biała będących w zarządzie ZGM w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4acb19d-cec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Usługi przycinki żywopłotów i krzewów (2 razy), koszenia trawników (2 razy), interwencyjne karczowanie terenów stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4acb19d-cec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2) poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia są dostępne na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
2. Komunikacja w postepowaniu z wyłączeniem składania ofert, odbywać się będzie droga elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularza do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystanie z „Formularza do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny zrealizowany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/23/036/NJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, jest wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i krzewów na terenach nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko – Biała a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Tereny nieruchomości objętych zamówieniem zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Bielsko – Biała.
2. Zamówienie składa się z 2 części zadań, w następującym podziale:
1) Część 1 – REJON I:
a) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia został szczegółowo opisanym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do SWZ,
b) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 1 zamówienia, została określona w załączniku do SWZ – „Wykaz nieruchomości dla części 1 zamówienia – Rejon I”,
2) Część 2 – REJON II,
a) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia został szczegółowo opisanym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do SWZ,
b) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 2 zamówienia, została określona w załączniku do SWZ – „Wykaz nieruchomości dla części 2 zamówienia – Rejon II”,

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena oferty brutto – waga 60 % - do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) Kara umowna za zwłokę w realizacji usług objętych zamówieniem – waga 40 % - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 150,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 150,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 150,00 zł.
UWAGA: deklarowaną wysokość kary umownej Wykonawca wskazuje w interaktywnym „Formularzu ofertowym” o którym mowa w Rozdziale IV § 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w realizacji usług objętych zamówieniem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, jest wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i krzewów na terenach nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko – Biała a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Tereny nieruchomości objętych zamówieniem zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Bielsko – Biała.
2. Zamówienie składa się z 2 części zadań, w następującym podziale:
1) Część 1 – REJON I:
a) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia został szczegółowo opisanym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik
do SWZ,
b) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 1 zamówienia, została określona w załączniku do SWZ – „Wykaz nieruchomości dla części 1 zamówienia – Rejon I”,
2) Część 2 – REJON II,
a) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego realizowania niniejszego zamówienia został szczegółowo opisanym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do SWZ,
b) szczegółowa lokalizacja nieruchomości, dla części 2 zamówienia, została określona w załączniku do SWZ – „Wykaz nieruchomości dla części 2 zamówienia – Rejon II”,
3. Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą złożyć oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena oferty brutto – waga 60 % - do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) Kara umowna za zwłokę w realizacji usług objętych zamówieniem – waga 40 % - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 150,00 zł.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 150,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 150,00 zł.
UWAGA: deklarowaną wysokość kary umownej Wykonawca wskazuje w interaktywnym „Formularzu ofertowym” o którym mowa w Rozdziale IV § 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w realizacji usług objętych zamówieniem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie i potwierdził ich wykonanie, co najmniej 1 zamówienie którego przedmiotem było świadczenie usługi koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i krzewów, o wartości łącznej nie niższej niż 50.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane.
2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności co najmniej:
a) 1 osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie realizacji przedmiotu usługi;
b) 2 zespołami po 2 osoby przewidzianymi do wykonywania prac związanych z realizacją usług, w skład których wchodzą:
- co najmniej 1 osoba (kosiarz) obsługująca kosę spalinową;
- co najmniej 1 osoba (kosiarz) obsługująca kosiarkę spalinową kołową rotacyjną.
Wymóg winien być spełniony odrębnie dla każdej z części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży:
1) dokument potwierdzając, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
W przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej o wartości wyrażonej w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający, dokona przeliczenia wartości polisy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert,
2) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła wymaganą wartość ustaloną zgodnie z postanowieniami pkt 1 i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,
3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada dokument ubezpieczenia dotyczący tego podmiot potwierdzający, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ustaloną zgodnie z postanowieniami pkt 1,
4) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie warunku.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 2, Wykonawca przedłoży:
1) sporządzony wg załącznika do Specyfikacji wykaz zamówień, o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 2 pkt. 1 wraz z dowodami poświadczającymi ich należyte wykonanie.
2) dowody poświadczające, że zamówienia wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,
3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 2 pkt. 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień.
3. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, określone w Rozdziale V § 3 ust. 3.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub braku obowiązku ich spełnienia. Niedostarczenie w/w oświadczenia będzie traktowane jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) wskazują w „Dodatkowym formularzu ofertowym”, które zakresy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu:
1) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie łącznego doświadczenia określonego w tym warunku (tj. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia Wykonawców) i wykona usługi do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału będzie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że samodzielnie dysponuje wymaganym potencjałem osobowym i wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 2 wynagrodzenia, spowodowanych:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
b) zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 8,
2) zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usługi na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich lub innych instytucji państwowych),
3) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywanych usług albo skróci czas realizacji poszczególnych zleceń, zgłoszeń,
4) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków,
5) zmiany osób wskazanych w § 3,
6) wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 7 podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez aktualnych podwykonawców,
7) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych zleceń, zgłoszeń.
2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót),
2) zmiany danych adresowych.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.