eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2023r. z podziałem na trzy rejonyOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2023r. z podziałem na trzy rejony

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota 43

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych w mieście na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2023r. z podziałem na trzy rejony

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff684d2c-cec8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036095/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2023r. z podziałem na trzy rejony

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt. 38 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt. 38 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie odnowy istniejącego oznakowania wynosi j.n.:
Rejon I ok. 17.000 m2 (plus ok. 1.400m2*)
* Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów, pasach ruchu dla rowerów oraz drogach dla rowerów.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik do SWZ.
UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015 lub RAL 5017.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej:
Rejon I ok. 300 m2

Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie miasta, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie odnowy istniejącego oznakowania wynosi j.n.:
Rejon II ok. 15.000 m2 (plus ok. 900 m2*)
* Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów, pasach ruchu dla rowerów oraz drogach dla rowerów.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik do SWZ.
UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015 lub RAL 5017.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej:
Rejon II ok. 350 m2

Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie miasta, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie odnowy istniejącego oznakowania wynosi j.n.:
Rejon III ok. 19.000 m2 (plus ok. 1.500 m2*)
* Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów, pasach ruchu dla rowerów oraz drogach dla rowerów.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik do SWZ.
UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015 lub RAL 5017.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej:
Rejon III ok. 300 m2

Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie miasta, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami pkt. 9 SWZ:
"9. Warunki udziału w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:
a) dla Rejonu I: 200.000,00 zł.
b) dla Rejonu II: 150.000,00 zł.
c) dla Rejon III: 250.000,00 zł.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jeden rejon winien zsumować wartości poszczególnych sum gwarancyjnych w zależności od tego na jaki Rejon składa ofertę np. jeśli Wykonawca składa ofertę na Rejon I i III musi posiadać ubezpieczenie, o którym mowa wyżej na sumę gwarancyjną co najmniej 450.000,00 zł.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej 3 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj.: prowadzili roboty w zakresie oznakowania poziomego na terenie miejskim o powierzchni minimum 5000m2 w każdym roku (łącznie 15 000 m2), niezależnie od tego czy oferta będzie obejmować jeden, dwa czy trzy rejony,
Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
b) Wykonawca musi wskazać, że dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.:

 malowarka automatyczna wyposażona w pistolety natryskowe do farby i mikrokulek 2 szt.
 sprzęt umożliwiający mechaniczne usunięcie istniejącego oznakowania bez naruszania nawierzchni (bezinwazyjnie), 1 szt.
 sprzęt do czyszczenia powierzchni z pyłu, kurzu, piasku, olejów i innych zanieczyszczeń, 2 szt.
 kamizelka ochronna pomarańczowa odblaskowa, 1szt./osobę w brygadzie roboczej
 tablica prowadząca ciągła w prawo (lewo) U-3c (U-3d), 1 zestaw/ brygadę roboczą
 znaki drogowe C-9, C-10, A-14 z T-19, 1 zestaw/brygadę roboczą
 taśmy ostrzegawcze biało-czerwone, 50 mb/brygadę roboczą
 pachołki drogowe U-23a, 50 szt./brygadę roboczą
 pojazd ze świetlnym przewoźnym zestawem do oznakowania robót, 1 szt/ brygadę roboczą
 brygady robocze 2


Sprzęt, o którym mowa powyżej jest niezbędny do obsługi jednego rejonu.

W przypadku obsługi więcej niż jednego rejonu przez jednego Wykonawcę, winien on wykazać się proporcjonalnie większą ilością sprzętu i wyposażenia technicznego od tej jaka została ustalona dla jednego rejonu.

Powyższe nie dotyczy sprzętu do usuwania istniejącego oznakowania, które może pozostać w ilości 1 sztuki.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.2.4 lit. a i b.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli jednostek sprzętowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
1/ jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur,
2/ Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganych przez Zamawiającego.

9.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

UWAGA:
Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień złożenia oferty, a stan ich spełnienia musi trwać przez całe postępowanie."

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, na wezwanie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zapisami pkt. 14.2.1. SWZ do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
"14.2.1. brak podstaw wykluczenia:
1/ oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z e wzorem stanowiącym załącznik do SWZ*,
2/ oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
*będzie miało zastosowanie tylko w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożonych więcej niż jedna oferta"

UWAGA:
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2.1 i 14.2.2 muszą potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty, a stan ich spełnienia musi trwać przez całe postępowanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z zapisami pkt. 14.2.2. SWZ do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: "14.2.2. spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1/ dokumenty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiedni dokumenty,
3/ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

UWAGA:
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2.1 i 14.2.2 muszą potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty, a stan ich spełnienia musi trwać przez całe postępowanie."

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości jn:
REJON I – 4.000,00 zł,
REJON II – 3.500,00 zł,
REJON III – 4.500,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 13 SWZ:
"13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (propozycja pełnomocnictwa stanowi załącznik do SWZ).
13.2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni wykonawcy (propozycja oświadczenia stanowi załącznik do SWZ).
13.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i załącza je do oferty."

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z zapisami pkt. 5 SWZ: "5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
5.1. Termin obowiązywania umowy: do dnia 30.11.2023r.
5.2. Terminy realizacji:
1/ odnowa istniejącego oznakowania: w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy,
2/ wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy,
3/ wykonanie nowego oznakowania nieuwzględnionego w załącznikach, a które zostanie zlecone przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – w ciągu 7 dni od pisemnego/e-mailowego zlecenia przez Zamawiającego."

Zgodnie z zapisami pkt. 10.1.1. SWZ: "10.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku do, którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 Ustawy,
2) w stosunku do, którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykluczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1.2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej."

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.