eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100482065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-101

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cop.lodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cop.lodzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e307d495-cebf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125050/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja stoiska wystawienniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e307d495-cebf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Zamawiający dopuszcza komunikację (z wyjątkiem złożenia oferty) za pomocą adresu poczty elektronicznej: zamowienia@cop.lodzkie.pl
Sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XVI. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem XI., XV. i XVI. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, e-mail: cop@cop.lodzkie.pl;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cop.lodzkie.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwane dalej ustawą Pzp, w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego archiwizacji,
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17 A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której COP prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem http://ezamowienia.gov.pl/pl/;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku zadań realizowanych
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej przez okres wymagany przez Zarząd Województwa Łódzkiego Instytucję zarządzającą programem operacyjnym skąd pozyskano środki;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WK-SZP.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130601,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 40250 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

37524400-1 - Gry wymagające współpracy

48932000-0 - Pakiety oprogramowania rozrywkowego

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gra/aplikacja-tytuł gry/aplikacji jest powiązany z tematyką funduszy unijnych i ukazuje wydarzenie w pozytywnym kontekście

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gra/aplikacja-koncepcja scenariusza / przebiegu gry/aplikacji jest powiązana z funduszami unijnymi

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gra/aplikacja-koncepcja scenariusza / przebiegu gry/aplikacji jest kreatywna i atrakcyjna dla uczestników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja widoku ekranu TV -zaproponowany przez Wykonawcę widok ekranu TV zawiera logo wydarzenia i logotypy unijne

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja widoku ekranu TV -zaproponowany przez Wykonawcę widok ekranu TV zawiera prawidłowe wykorzystanie kolorystyki

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja widoku ekranu TV -zaproponowany przez Wykonawcę widok ekranu TV zawiera dane uczestników i ranking konkurencji w czasie rzeczywistym

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stanowiska gry/aplikacji-zaproponowany przez wykonawcę sposób wyeksponowania gry/aplikacji jest widoczny dla potencjalnych uczestników wydarzenia

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 9

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stanowiska gry/aplikacji-zaproponowany przez Wykonawcę sposób wykonania elementów scenografii do aplikacji wzbudza ciekawość i zachęca do udziału w konkurencji

4.3.6.) Waga: 6

Kryterium 10

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stanowiska gry/aplikacji-zaproponowany przez Wykonawcę sposób rozmieszczenia elementów stanowiska tworzy spójną całość i umożliwia swobodny dostęp dla uczestników

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 90351,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

37524400-1 - Gry wymagające współpracy

48932000-0 - Pakiety oprogramowania rozrywkowego

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gra/aplikacja-tytuł gry/aplikacji jest powiązany z tematyką funduszy unijnych i ukazuje wydarzenie w pozytywnym kontekście

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gra/aplikacja-koncepcja scenariusza / przebiegu gry/aplikacji jest powiązana z funduszami unijnymi

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gra/aplikacja-koncepcja scenariusza / przebiegu gry/aplikacji jest kreatywna i atrakcyjna dla uczestników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja widoku ekranu TV -zaproponowany przez Wykonawcę widok ekranu TV zawiera logo wydarzenia i logotypy unijne

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja widoku ekranu TV -zaproponowany przez Wykonawcę widok ekranu TV zawiera prawidłowe wykorzystanie kolorystyki i (w zakresie części nr 2) motywu

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja widoku ekranu TV -zaproponowany przez Wykonawcę widok ekranu TV zawiera dane uczestników i ranking konkurencji w czasie rzeczywistym

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stanowiska gry/aplikacji-zaproponowany przez wykonawcę sposób wyeksponowania gry/aplikacji jest widoczny dla potencjalnych uczestników wydarzenia

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 9

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stanowiska gry/aplikacji-zaproponowany przez Wykonawcę sposób wykonania elementów scenografii do aplikacji wzbudza ciekawość i zachęca do udziału w konkurencji

4.3.6.) Waga: 6

Kryterium 10

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aranżacja stanowiska gry/aplikacji-zaproponowany przez Wykonawcę sposób rozmieszczenia elementów stanowiska tworzy spójną całość i umożliwia swobodny dostęp dla uczestników

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1.1. część nr 1 – projekt koncepcji gry/aplikacji wraz z aranżacją stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
1.2. część nr 2 – projekt koncepcji gry/aplikacji wraz z aranżacją stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Dokumenty te będą stanowił treść oferty oraz będą oceniane w ramach kryterium przyjętego przez Zamawiającego do oceny zgodnie z rozdziałem XII. SWZ.
3. Dokumenty te nie będą podlegały uzupełnieniu w rozumieniu art. 107 ust. 2 ustawy pzp. W związku
z powyższym brak złożenia wskazanych wyżej dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko i wyłącznie jeden projekt koncepcji gry/aplikacji wraz z aranżacją stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV dla danej części zamówienia.
5. Projekt koncepcji gry/aplikacji wraz z aranżacją stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV dla danej części zamówienia winien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1
do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
2. Formularz cenowy [odpowiednio dla danej części, na którą jest składana oferta] – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
3. projekt koncepcji gry/aplikacji wraz z aranżacją stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV [odpowiednio dla danej części, na którą jest składana oferta]
4. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ (oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna.
5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej [jeżeli dotyczy].
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. „konsorcja” oraz spółki cywilne) – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo [jeżeli dotyczy];
6. oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego
z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w następującym zakresie:
1) regulacji prawnych, które weszły w życie po dacie podpisania umowy, a nakładałyby obowiązek dostosowania zapisów niniejszej umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy ze względów technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach,
3) określonym w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.).
2. Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi:
170 000,00 zł brutto, w tym: dla części 1: 60 000,00 zł brutto; dla części 2: 110 000,00 zł brutto.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 5a (dla części 1) i 5b (dla części 2) do SWZ.
3. Opis kryteriów oceny ofert (w szczególności kryterium "Jakość") wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XII. SWZ.
4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.