eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 05410 "Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach WBOOgłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
05410 „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach WBO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Inwestycje Sp.z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020568529

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Ofiar Oświęcimski 36

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-059

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

05410 „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach WBO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12e27c6b-d1c8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031360/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 05410 - Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - progi spowalniające, zieleń WBO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę można złożyć wyłącznie za pośrednictwem
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zamawiający
wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej
skrzynki podawczej (ePuap). Pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: przetargi@wi.wroc.pl. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
Złożenia, zmiany lub wycofania oferty lub wniosku.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w ”Instrukcji Użytkownika systemu” dotyczącej systemu mini portal
(link:https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-
SystemuminiPortal
ePUAP.pdf) oraz Regulaminie ePUAP (link: https://pz.gov.pl/pz/regulations) .
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
skutecznego przekazania ePUAP.
4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Adres internetowy pod którym dostępny
jest identyfikator postępowania i klucz publiczny Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
http://www.wi.wroc.pl.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na
ePUAP, (Dane odbiorcy: WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres skrzynki ePUAP: \WIWroclaw\SkrytkaESP) uprzednio zaszyfrowaną
za pomocą klucza publicznego dostępnego na miniPortal. 16.3.6. Wykonawca, pod rygorem
nieważności, składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca
wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej (podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Sposób złożenia oferty, w
tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dotyczącej miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym (wydzielonym) pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca składa
ofertę, zmienia ją lub wycofuje za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca
wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Pozostała
korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań,
uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (za
wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem skrzynki
e-mailowej: przetargi@wi.wroc.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzenia i
przekazywania informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/25/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w szczególności jest wykonanie robót budowanych w zakresie budowy 50 miejsc parkingowych (w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych), zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, zabezpieczenie trawników przed najeżdżaniem pojazdami oraz wykonanie progów spowalniających ruch pojazdów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnego z jego przedmiotem, a
całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Części III SWZ.
3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych
wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego
zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian
czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Stosownie
do art. 306 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone
oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:

1.1. posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:
1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie nawierzchni brukowanej o powierzchni co najmniej 300 m2 w terenie miejskim.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy wykonają roboty budowlane/ usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 5. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek konsorcjum.

2. Wykonawca musi spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa - w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności:

2.1. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN;

3. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, o których mowa w powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a ustawy Prawo budowlane;
b) teren miejski: teren w granicach administracyjnych miasta

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj:
1.1. W celu potwierdzenia: uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp: odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 oraz 274 ust. 4 ustawy pzp)
1.2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj:
1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
1.1.Wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.1.1.1. IDW sporządzony według załącznika nr 4 do IDW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych w ramach konsorcjum, wykaz robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. dotyczące zdolności finansowej:
2.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. 9.2. IDW

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW w
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów
udostępniający zasoby niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, będzie polegał na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie podmiotowe środki
dowodowe dot. tych podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie takiego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających przedłoży
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określi w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub
ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio: imienia i nazwiska osób
zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy inwestycji/zadania,
itp.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2.2 - 11.2.3. IDW, potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia podmiotów, o których mowa w pkt. 11.3. z udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć podmiotowe środki dowodowe, które to potwierdzą. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1. IDW składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art.117 ust. 3 i 4 ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do IDW.
5. Postanowienia pkt.12 mają również odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Części II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.