eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzęcin › Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w Gminie Krzęcin.Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w Gminie Krzęcin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tylna 7

1.5.2.) Miejscowość: Krzęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 765 5213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@krzecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław w Gminie Krzęcin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-991dd911-cec6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039374/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodników w miescowościach Mielęcin i Przybysław

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krzecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krzecin, ePUAP dostępnego pod adresem dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem platformazakupowa.pl
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie korzystania z platformazakupowa.pl oraz zobowiązuje się, korzystając z platformazakupowa.pl, przestrzegać postanowień tego Regulaminu;
2) akceptuje Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz zobowiązuje się, korzystając z ePUAP, przestrzegać postanowień tych warunków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzęcin,
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin;
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: wioletta.rojewska@cbi24.pl
Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji,
o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.10.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przebudowę drogi gminnej wraz z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Przybysław, Gmina Krzęcin oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielęcin, Gmina Krzęcin.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się:
W miejscowościach Przybysław i Mielęcin:
a) Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych
b) Przeprowadzenie robót ziemnych
c) Wykonanie podbudowy i nawierzchni
d) Wykonanie elementów ulic
e) Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych;
f) przebudowa sieci gazowych, przeprowadzenie robót montażowych
wykonanie przyłączy gazowych w miejscowości Przybysław

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%

1) Kryterium „cena” - wskaźnik C, ranga - 60%.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:

C = (C n / C b) x 100 pkt x 60% gdzie:
C n - najniższa cena oferty, C b - cena oferty badanej
2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” - wskaźnik G, ranga - 40%.
a) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).
b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w miesiącach tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem budowę, przebudowę lub remont nawierzchni z kostki brukowej, betonowej lub z płyt betonowych o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2 (Załącznik nr 4 do SWZ).
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko kierownika budowy. Proponowana osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalności drogowej bez ograniczeń/w zakresie pełnym, a także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy /lub kierownika robót na minimum 1 budowie z zakresu infrastruktury drogowej w ciągu ostatnich 5 lat (Załącznik nr 5 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
- Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
- Art. 109 ust. 1 pkt 5,7 ustawy Pzp.
oraz zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- zgodnie z załącznikiem nr 12a do SWZ i 12b do SWZ dla podmiotu
udostępniającego swoje zasoby - jeśli dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale II podrozdział 7 ust. 1 pkt. 4) lit. a) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale II podrozdział 7 ust. 1 pkt. 4) lit. b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) dokument spełniający wymagania określone w rozdziale II podrozdział 7 ust. 1 pkt. 3 SWZ tj. potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci zaliczkę w wysokości 5% kwoty brutto zamówienia określonej w ofercie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB, konieczności zlecenia robót dodatkowych,
c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.
2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa,
d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.
3) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót budowlanych,
4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym,
5) przedłużenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia procedury),
6) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym,
7) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,
8) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy,
-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy określonego w SWZ, STWiORB w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w SWZ, STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,
2) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych w SWZ, STWiORB przy zachowaniu jakości i funkcjonalności określonych w SWZ, STWiORB, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy,
3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi,
5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 13 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2) Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy, na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/krzecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.