eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małdyty › Budowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na działce Nr ewid. 8/15 - V etapOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na działce Nr ewid. 8/15 – V etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280262964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrocin

1.5.2.) Miejscowość: Małdyty

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-330

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekret.dobrocin@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na działce Nr ewid. 8/15 – V etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7764213c-ce5b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138886/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Budowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie na działce Nr ewid. 8/15 – V etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.zsckr.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: portalem) pod adresem: https://zp.zsckr.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://zp.zsckr.net z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 SWZ.
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:
1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub
2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc" oraz z Załączniku nr 11 do SWZ.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://zp.zsckr.net oraz uznaje go za wiążący.
6. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zp.zsckr.net/#/authentication/login
7. Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://zp.zsckr.net/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło.
8. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
9. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
6. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę).
11. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone są w art. 16 i 18 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez ZSCKR w Dobrocinie danych osobowych jest:
Dyrektor Szkoły z siedzibą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, tel. 897581715, e-mail: sekret.dobrocin@interia.pl
- Inspektor Danych Osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie: tel. 502741103, e-mail: cj1791inspektor@wp.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na p3dstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZSCKR.ZP.1.2023 z dn. 30.03.2023 r. prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR.ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na dostawie i montażu mebli oraz zabudowy meblowej do Internatu przy ZSCKR w Dobrocinie .
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale 3.3 SWZ.
Dokumentem potwierdzającym zobowiązania wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia jest załącznik Nr 1 Formularz ofertowy tj. Tab.2 w której wykonawcy muszą wpisać między innymi informacje dotyczące Charakterystyki oferowanego produktu (producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki). Treści zapisane przez Wykonawców, a dotyczące wyrobów muszą umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację zaproponowanego przez Wykonawcę asortymentu z opisaną przez Zamawiającego charakterystyką w opisie przedmiotu zamówienia (w tym zawarł opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący przedmiotu zamówienia). W przypadku, gdy producent oferowanego przez Wykonawców wyrobu nie posiada strony internetowej, a wyrób spełnia charakterystykę asortymentu i posiada odpowiednie dopuszczenia Zamawiający dopuszcza podanie producenta oraz dołączenie karty katalogowej do oferty.

 Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.

 Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonych mebli biurowych gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań i innych powstałych odpadów na własny koszt.

 Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będą odbywały się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia wraz z wykazem parametrów techniczno-użytkowych zawiera opis przedmiotu zamówienia.

 Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności minimalne, wymagane parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe przedmiotu zamówienia.

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż wymagane. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

 Wszelkie zapisy zawarte w SWZ lub dokumentacji wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane rozwiązanie lub produkt są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

 Ilekroć w treści SWZ lub dokumentacji bądź w załącznikach, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

 Dla mebli biurowych Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-3% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp. Oferta Wykonawcy musi zawierać oznaczenie: producenta, systemu oraz symbolu oferowanego wyposażenia. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione i zamontowane w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 Wszystkie zaproponowane meble muszą być systemowe i seryjnie produkowane.

 Zamawiający potwierdzi wybraną kolorystykę na etapie zawarcia umowy.

 Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać określone w SWZ normy oraz powinien posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm.
2. Dostarczone materiały budowlane powinny być dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu Towaru do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
4. W ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie towaru, takich jak:
1) wszelkie prace przygotowawcze,
2) transport,
3) ubezpieczenie na czas transportu i rozładunku,
4) rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
A. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia (sporządzi ofertę) na podstawie SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewni pełną obsługę w okresie gwarancji i rękojmi. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz rozwiązań równoważnych zawarte są w rozdziale 3.3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39516000-2 - Wyroby meblarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska
największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 26 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na dostawie oraz montażu urządzeń i wyposażenia technologii kuchni i stołówki dla Internatu ZSCKR w Dobrocinie.
Dostawa i montaż w obiekcie urządzeń wg projektu technologii kuchni i uzgodnień z inwestorem, wykonanie i montaż kształtek wentylacyjnych do okapów, podłączenie urządzeń do instalacji wody, kanalizacji, elektrycznej i gazu w ilościach elementów wskazanych w rozdziale 3.3 SWZ.

Dokumentem potwierdzającym zobowiązania wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia jest załącznik Nr 1 Formularz ofertowy tj. Tab.2 w której wykonawcy muszą wpisać między innymi informacje dotyczące Charakterystyki oferowanego produktu (producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki). Treści zapisane przez Wykonawców, a dotyczące wyrobów muszą umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację zaproponowanego przez Wykonawcę asortymentu z opisaną przez Zamawiającego charakterystyką w opisie przedmiotu zamówienia (w tym zawarł opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący przedmiotu zamówienia). W przypadku, gdy producent oferowanego przez Wykonawców wyrobu nie posiada strony internetowej, a wyrób spełnia charakterystykę asortymentu i posiada odpowiednie dopuszczenia Zamawiający dopuszcza podanie producenta oraz dołączenie karty katalogowej do oferty.

 Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.

 Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie, rozstawienie dostarczonych mebli biurowych gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań i innych powstałych odpadów na własny koszt.

 Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będą odbywały się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia wraz z wykazem parametrów techniczno-użytkowych zawiera opis przedmiotu zamówienia.

 Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności minimalne, wymagane parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe przedmiotu zamówienia.

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż wymagane. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

 Wszelkie zapisy zawarte w SWZ lub dokumentacji wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane rozwiązanie lub produkt są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

 Ilekroć w treści SWZ lub dokumentacji bądź w załącznikach, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.

 Dla mebli biurowych Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-3% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp. Oferta Wykonawcy musi zawierać oznaczenie: producenta, systemu oraz symbolu oferowanego wyposażenia. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione i zamontowane w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 Wszystkie zaproponowane meble muszą być systemowe i seryjnie produkowane.

 Zamawiający potwierdzi wybraną kolorystykę na etapie zawarcia umowy.

 Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać określone w SWZ normy oraz powinien posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm.
2. Dostarczone materiały budowlane powinny być dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).
3. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu Towaru do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
4. W ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie towaru, takich jak:
1) wszelkie prace przygotowawcze,
2) transport,
3) ubezpieczenie na czas transportu i rozładunku,
4) rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
A. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia (sporządzi ofertę) na podstawie SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewni pełną obsługę w okresie gwarancji i rękojmi. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz rozwiązań równoważnych zawarte są w rozdziale 3.3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska
największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 26 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

4.1 Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dla zadania nr 1

4.1 Doświadczenie zawodowe:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w jednym roku kalendarzowym co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i podmiotu na rzecz którego wykonywał. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć:
- dostawa mebli i zabudowy meblowej o wartości nie mniejszej jak 100 000,00 zł brutto

Dla zadania nr 2

b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w jednym roku kalendarzowym co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i podmiotu na rzecz którego wykonywał. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć:
- dostawa oraz montażu urządzeń i wyposażenia technologii kuchni o wartości nie mniejszej jak 200 000,00 zł brutto

4.2 Kadra techniczna:
b) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 110.
5. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z im stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego działu SWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu SWZ.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w dziale 13 ust. 1 SWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) dokumenty, o których mowa w dziale 14 ust. 1 pkt i 2 SWZ, winni złożyć wspólnie.
d) dokumenty, o których mowa w dziale 14 ust. 1 pkt 3 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.
e) Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów, przy czym warunek określony w dziale 11 ust. 2 pkt 4.1 lit.
a) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów.

2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenie to składa wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
w zakresie części I i II zamówienia:

a) karty katalogowe oferowanego wyposażenia i sprzętu zawierające co najmniej nazwę producenta, symbol produktu oraz widok, wymiary i opis techniczny (jeżeli brak dla danego elementu karty katalogowej istnieje możliwość wydruku strony z kartą charakterystyki);
b) atesty i certyfikaty (opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich elementów wyposażenia są dedykowane)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) karty katalogowe oferowanego wyposażenia i sprzętu zawierające co najmniej nazwę producenta, symbol produktu oraz widok, wymiary i opis techniczny (jeżeli brak dla danego elementu karty katalogowej istnieje możliwość wydruku strony z kartą charakterystyki);
b) atesty i certyfikaty (opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich elementów wyposażenia są dedykowane)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w dziale 13 ust. 1 SWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) dokumenty, o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt i 2 SWZ, winni złożyć wspólnie,
d) dokumenty o których mowa w dziale 14 ust.1 pkt 3 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.
2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
2. Oświadczenie składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://zp.zsckr.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania :
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.