eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa sprzętu, medycznych środków materiałowych, materiałów opatrunkowych, akumulatorów, baterii, zestawów ratownictwa taktycznego, fantomów oraz środków do dezynfekcji - sprawa nr 28/2022Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu, medycznych środków materiałowych, materiałów opatrunkowych, akumulatorów, baterii, zestawów ratownictwa taktycznego, fantomów oraz środków do dezynfekcji - sprawa nr 28/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu, medycznych środków materiałowych, materiałów opatrunkowych, akumulatorów, baterii, zestawów ratownictwa taktycznego, fantomów oraz środków do dezynfekcji - sprawa nr 28/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47c9d4c9-d1c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061141/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 DOSTAWA PRODUKTÓW-ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH, RATOWNICZYCH, AKCESORIÓW, W TYM URZĄDZEŃ

1.2.23 ZESTAWY RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ►Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. ►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).►Za datę przekazania dokumentów oraz innych informacji w sprawie za pomocą platformy zakupowej, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej i pojawieniu się komunikatu o wysłaniu wiadomości do Zamawiającego. ►Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku postępowania oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. ►Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.►W przypadku pytań technicznych, zaleca się bezpośredni kontakt z: Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl - tel: 22/ 1010202 oraz e-mail: cwk@platformazakupowa.pl ►Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, stanowią w szczególności: ►stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; ►komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji : pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os×10 4, Linux ►zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0; ►włączona obsługa JavaScript; ►zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; ►Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie wg danych w elektronicznej instrukcji; ►oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. ►Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności zalecając następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt.►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zak. kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: ►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; ►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie. ►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 28/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu medycznego tj.: 1 Aparat EKG mobilny - 3 kpl. ;

2 Apteczka pierwszej pomocy medycznej metalowa (naścienna) - 10 szt. ;
3 Butla aluminiowa do tlenu 2,7 L - 1 szt.
4 Butla stalowa do tlenu 10 L - 1 szt. ;
5 Ciśnieniomierz automatyczny - 1 szt.
6 Defibrylator AED szkoleniowy - 1 kpl ;
7 Deska ortopedyczna - 1 kpl
8 Elektrody treningowe do defibrylatora AED Lifeline - 30 par ;
9 Elektrody dla dorosłych do defibrylatora ZOLL Stat-Padz II - 2 par
10 Elektrody jednorazowe do defibrylatorów LIFEPAK - 1 kpl ;
11 Elektroda treningowa dla dorosłych do defibrylatora treningowego Primedic HeartSave - 10 par
12 Elektroda dla dorosłych do defibrylatora Primedic HeartSave - 4 par ;
13 Elektroda dla dzieci do defibrylatora Primedic HeartSave AED - 2 par
14 Elektroda dla dorosłych do defibrylatora Cardiac Science Powerheart G-5 - 3 kpl ;
15 Glukometr - 2 kpl
16 Kamizelka unieruchamiająca typu ked - 2 kpl ;
17 Kołnierz ortopedyczny dla dzieci - 10 szt.
18 Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych - 30 szt. ;
19 Kozetka lekarska - 3 szt.
20 Lampa bakterjobójcza - 1 szt. ;
21 Latarka - 1 szt.
22 Nosze ratownicze do ewakuacji MEDEVAC (działania ratownicze polegające na transporcie rannych z pola walki lub miejsca katastrofy przez personel medyczny do obiektów medycznych) - 7 szt. ;
23 Nosze siatkowe - 2 szt.
24 Nosze podbierakowe - 2 szt. ;
25 Parawan drewniany jednoskrzydłowy - 1 szt.
26 Pulsoksymetr - 2 szt. ;
27 Resuscytator dla dorosłych - 12 kpl
28 Resuscytator pediatryczny - 5 kpl ;
29 Stabilizator głowy - 2 kpl
30 Szafka na defibrylator - 1 szt. ;
31 Szyna aluminiowa dł. 90-100 cm - 16 szt.
32 Szyna palcowa 11X5 CM - 4 szt. ;
33 Szyna palcowa - 4 szt.
34 Termometr bezdotykowy - 2 szt. ;
35 Wózek oddziałowy metalowy jezdny - 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

37412220-7 - Butle do nurkowania

33182100-0 - Defibrylatory

33141700-7 - Wyroby ortopedyczne

31711140-6 - Elektrody

38422000-9 - Urządzenia do pomiaru poziomu

33192000-2 - Meble medyczne

33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

31521320-3 - Latarki

33192160-1 - Nosze

33172200-8 - Urządzenia do resuscytacji

33192300-5 - Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

34946110-4 - Szyny

38412000-6 - Termometry

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów medycznych tj.: 1 Apteczka autobusowa - 3 szt. ;
2 Apteczka samochodowa - 259 szt. ;
3 Chusta trójkątna bawełniana - 373 szt. ;
4 Dren tlenowy 10 m - 10 szt ;
5 Filtr przeciwbakteryjny do worka samorozprężalnego BB25G - 35 szt. ;
6 Igła do odbarczania odmy prężnej - 3 szt. ;
7 Igła typ Luera jednorazowa rozmiar 0,6 - 500 szt. ;
8 Igła typ Luera jednorazowa rozmiar 0,8 - 20 szt. ;
9 Igła typ Luera jednorazowa rozmiar 1,2 - 20 szt. ;
10 Karta do segregacji medycznej - 30 szt. ;
11 Kaniula venflon 14g - 11 szt. ;
12 Kaniula venflon 16g - 13 szt. ;
13 Kaniula venflon 18g - 12 szt. ;
14 Karta do usuwania kleszczy - 4 szt ;
15 Koc izotermiczny 210 x 160cm - 542 szt. ;
16 Koc izotermiczny 120-190X 200-240 cm - 9 szt. ;
17 Lubrykant w żelu - 246 szt. ;
18 Maseczka do sztucznego oddychania - 131 szt. ;
19 Maska ratownicza - 43 szt. ;
20 Maska silikonowa dla dzieci nr 3 - 20 szt. ;
21 Maska silikonowa dla dorosłych nr 5 - 25 szt. ;
22 Maska tlenowa jałowa z drenem dla dzieci - 23 szt. ;
23 Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych - 26 szt. ;
24 Maska krtaniowa nr 3,4,5 - 5 kpl ;
25 Nożyczki ratownicze wielofunkcyjne 145mm - 5 szt. ;
26 Nożyczki ratownicze wielofunkcyjne 190 mm - 10 szt. ;
27 Nóż ratowniczy do cięcia pasów 12cm - 20 szt. ;
28 Stopery do uszu - 6410 opak. ;
29 Pałeczka świetlna czerwona - 163 szt. ;
30 Pałeczka świetlna zielona - 166 szt. ;
31 Pałeczka świetlna żółta - 163 szt. ;
32 Podkład higieniczny jednorazowy - 5 rol ;
33 Prowadnica do rurki intubacyjnej rozm. 4 - 6 szt. ;
34 Rękawice ratownicze rozm.L - 1500 par ;
35 Rurka krtaniowa nr 3, nr 4, nr 5 (zestaw) - 8 kpl ;
36 Rurka nosowo-gardłowa rozmiar 9,0mm - 3 szt. ;
37 Rurka nosowo-gardłowa rozmiar 8,0mm - 19 szt. ;
38 Rurka nosowo-gardłowa rozmiar 7,5 mm - 80 szt. ;
39 Rurka nosowo-gardłowa rozmiar 7,0mm - 93 szt. ;
40 Rurka ustno-gardłowa 50 mm - 3 szt ;
41 Rurka ustno-gardłowa 60 mm - 6 szt ;
42 Rurka ustno-gardłowa 70 mm - 6 szt ;
43 Rurka ustno-gardłowa 80 mm - 8 szt ;
44 Rurka ustno-gardłowa 90 mm - 8 szt ;
45 Rurka ustno-gardłowa 100 mm - 8 szt ;
46 Rurka ustno-gardłowa 110 mm - 3 szt ;
47 Strzykawka typu Luera 10ml - 10 szt. ;
48 Strzykawka typu Luera 20ml - 10 szt. ;
49 Strzykawka typu Luera 2ml - 514 szt. ;
50 Strzykawka typu Luera 5ml - 17 szt. ;
51 Worek do transportu zwłok - 10 szt. ;
52 Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów - 1 kpl ;
53 Zestaw dojścia doszpikowego - 7 kpl ;
54 Zestaw do konikopunkcji ratowniczej - 3 kpl ;
55 Zestaw do pozoracji ran - 2 kpl. ;
56 Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych - 29 kpl. ;
57 Zestaw rurka intubacyjna nr 7 - 9 kpl ;
58 Zestaw rurka intubacyjna nr 7,5 - 16 kpl ;
59 Zestaw rurka intubacyjna nr 8 - 9 kpl ;
60 Zestaw zabiegowy mały - 5 kpl ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33157110-9 - Maski tlenowe

33141320-9 - Igły medyczne

33141310-6 - Strzykawki

33141220-8 - Kaniula

18523000-1 - Stopery

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33171100-0 - Przyrządy do anestezji

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33157800-3 - Urządzenia do podawania tlenu

33922000-9 - Worki do przewozu zwłok

33141240-4 - Akcesoria cewnikowe

33171300-2 - Zestawy do znieczuleń miejscowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych tj.: 1 Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² - 191 szt. ;
2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m² - 20 szt. ;
3 Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² - 356 szt. ;
4 Gaza rolowana - 229 szt. ;
5 Kompres gazowy jałowy 5 x 5cm /3szt./ - 252 opak. ;
6 Kompres gazowy jałowy 7,5 x 7,5cm /3szt./ - 221 opak. ;
7 Kompres gazowy jałowy 9 x 9cm /3szt./ - 469 opak. ;
8 Opaska elastyczna z zapinką 10cm x 5m - 219 szt. ;
9 Opaska elastyczna z zapinką 15cm x 4m - 66 szt. ;
10 Opaska elastyczna z zapinką12cm x 4m - 288 szt. ;
11 Opaska z gazy dziana 5cm x 4m - 400 szt. ;
12 Opaska z gazy dziana 10cm x 4m - 558 szt. ;
13 Plaster z opatrunkiem chłonnym 8cmx10cm - 153 szt. ;
14 Opatrunek indywidualny typ A - 20 szt. ;
15 Opatrunek indywidualny typ W - 493 szt. ;
16 Opatrunek indywidualny typ G - 1 szt. ;
17 Opatrunek indywidualny typ M - 3 szt. ;
18 Opatrunek oczny - 52 szt. ;
19 Opatrunek na ranę penetrującą klatki piersiowej - 591 szt. ;
20 Opatrunek indywidualny osobisty (zestaw) - 321 opak. ;
21 Opatrunek hemostatyczny 7,5cmx180cm - 21 szt. ;
22 Opatrunek hemostatyczny 6-10 cm x 3-4 m - 174 szt. ;
23 Opatrunek brzuszny - 4 szt. ;
24 Opatrunek schładzający hydrożelowy 10cm x 12cm - 24 szt. ;
25 Opatrunek schładzający hydrożelowy 20cm x 40cm - 24 szt. ;
26 Opatrunek schładzający hydrożelowy 25cm x 25cm - 20 szt. ;
27 Opatrunek hydrożelowy 6x12 cm - 1 szt. ;
28 Opatrunek hydrożelowy 12x24 cm - 1 szt. ;
29 Opatrunek hydrożelowy na twarz 30cmx40cm - 8 szt. ;
30 Opatrunek schładzający hydrożelowy 28-40 x 40-60 cm - 79 szt. ;
31 Opatrunek schładzający hydrożelowy 20X20cm - 102 szt. ;
32 Opatrunek hydrożelowy na twarz 10cmx40cm - 2 szt. ;
33 Plaster na rolce bez opatrunku 1,25 x 5 m - 20 opak. ;
34 Plaster z opatrunkiem na włókninie 1m x 6cm - 99 szt. ;
35 Opatrunek ratowniczy 10cmx4,5m - 39 szt. ;
36 Przylepiec bez opatrunki 2,5cm x 5m - 73 szt. ;
37 Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 1 - 35 szt. ;
38 Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 2 - 35 szt. ;
39 Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 3 - 39 szt. ;
40 Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 6 - 43 szt. ;
41 Opaska zaciskowa (staza taktyczna) - 29 szt. ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141114-2 - Gaza medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141119-7 - Kompresy

33141113-4 - Bandaże

33140000-3 - Materiały medyczne

33141110-4 - Opatrunki

33141112-8 - Plastry

33141111-1 - Opatrunki przylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa akumulatorów i baterii tj.: 1 Baterie do defibrylatora ZOLL AED PLUS - 1 kpl ;
2 Bateria R6 1,5V - 40 szt ;
3 Bateria alkaiczna AAA LR03/1,5V A'4 - 3 op ;
4 Bateria do defibrylatora Cardiac Science Powerheart G-5 - 3 szt ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 31440000-2 - Baterie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawów ratownictwa taktycznego tj.: 1 Torba-opakowanie zestawu IPMed - 4 szt. ;
2 Torba lekarza wojskowego z wyposażeniem zgodnie z WET - 2 kpl ;
3 Plecak ratownika sanitariusza PRS z wyposażeniem zgodnie z WET - 39 kpl ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fantomów tj: Manekina do nauki RKO z wyposażeniem -1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35112100-3 - Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków do dezynfekcji tj.: Koncentrat do dezynfekcji 2L - 25 szt. ;
2 Koncentrat do dezynfekcji 5L - 5 szt. ;
3 Środek do dezynfekcji 1L - 100 szt. ;
4 Środek do dezynfekcji 5L - 4 szt. ;
5 Środek do dezynfekcji skóry 1L - 40 szt. ;
6 Chusteczki do dezynfekcji powierzchni - 2 szt. ;
7 Pojemnik na odpady medyczne i zużyte igły - 5 szt ;
8 Worek na odpady medyczne 60 L - 35 op. ;
9 Worek na odpady medyczne 120 L - 10 op. ;
10 Dozownik łokciowy 500-1000 ml - 12 szt. ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

18930000-7 - Worki i torby

39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ustawy PZP.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ustawy PZP

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz ofertowy w zakresie zadania, na które Wykonawca składa ofertę – wraz z „częścią ogólną”
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia oraz oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę w zadaniu nr 1, 3 i 5 wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3 900,00 zł, w tym:
Zadanie nr 1: 1 000,00 zł
Zadanie nr 3: 1 300,00 zł
Zadanie nr 5: 1 600,00 zł
Wykonawca, który składa ofertę na kilka zadań zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą,
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w punkcie 2-3
z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
54 1010 1078 0105 5913 9120 2000
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, należy przekazać wraz
z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog).
Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu,
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego,
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia o równych lub wyższych parametrach przy zachowaniu cen wskazanych w Formularzu ofertowym w sytuacji, gdy dostawa zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę ze wskazaniem parametrów produktu nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem okoliczności zmiany i faktu niemożliwości przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo zaproponowanych produktów zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę – w przypadku gdy wymagania minimalne w zakresie parametrów, właściwości, standardów jakościowych nie zostaną spełnione.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 j.t.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym pliku z jednoczesnym oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” i wraz z plikami tzw. „jawnymi” skompresowane do jednego pliku (ZIP) lub w miejscu
„w kroku 1” składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa według instrukcji platformy zakupowej. Zaleca się na platformie zakupowej wykorzystanie w formularzu składania oferty miejsca wyznaczonego do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.