eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › DOSTAWA TRZECH SZTUK NOWYCH, NIEUŻYWANYCH SAMOCHODÓWOgłoszenie z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA TRZECH SZTUK NOWYCH, NIEUŻYWANYCH SAMOCHODÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Caritas Diecezji Łomżyńskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 040102838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybaki 1

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lomza@caritas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: lomza.caritas.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność organizacji religijnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA TRZECH SZTUK NOWYCH, NIEUŻYWANYCH SAMOCHODÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-779041db-d1f8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054248/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pojazdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://caritas-lomza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://caritas-lomza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące
komunikacji zostały opisane SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża, tel. 86
216 29 38,e-mail: lomza@caritas.pl;
b) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: lomza@caritas.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawą”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz art.
358 ust. 1 ustawy przez okres,
2) dłuższy niż 4 lata, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz art. 358 ust. 1 ustawy, jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) po okresie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli jest to zasadne, do 10 lat.
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,
 danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2.2022.NFOŚiGW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk nowych, nieużywanych samochodów jednej marki w tym: dostawa 3 szt. samochodów dostawczo – osobowych (Typ 1 i 2).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia: a) formularza jakościowego wymaganych
parametrów - według załącznika nr 5 do SWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie.
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w
szczególności wstrzymania dostawy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 3 pkt 1) – 2) termin
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania,
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT.
4) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia przesłanek zmiany umowy
na podstawie przepisów określonych w ustawie Pzp.
2. Każda ze stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4)
zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego
zaistnienia.
3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru działalności Zamawiającego oraz Wykonawcy.
4. Zgodnie z regulacją zawartą na gruncie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie:
1) zmiany modelu oferowanego samochodu, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w
przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do
tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który
został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
2) w przypadku gdy model samochodu został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony
przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego
samochodu, na samochód posiadający co najmniej parametry takie jak model oferowany i z
punktu widzenia technicznego i technologicznego zapewnia uzyskanie korzystnej dla
Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy i wydajności, za cenę nie
wyższą od ustalonej w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://caritas-lomza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.