eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz › ZP.271.6.2023 Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrznąOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZP.271.6.2023 Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRUSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 33

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-120

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (052) 562 43 05

1.5.8.) Numer faksu: +48 (052) 562 43 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pruszcz@pruszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34b60185-b760-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP.271.6.2023 Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34b60185-b760-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006684/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach działania nr 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129547

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 467770,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wg zapisów w SWZ
4.2.5. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Etapy.
I Etap obejmuje punkty:
• 4.2.2. Branża drogowa: Chodnik: 400 m2
• 4.2.3. ust. 2) Branża elektryczna: stanowiska handlu tymczasowego 1 kpl., który stanowi 10 szt. wpustów zasilających.
• 4.2.4. Branża sanitarna:
ust. 1) Instalacja wodociągowa; 1.1) Zewnętrzna instalacja wodociągowa,
Ust. 2) Instalacja kanalizacyjna; 2.1) Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
II Etap obejmuje punkty:
• 4.2.1. Branża budowlana: Budowa sceny z budynkiem zaplecza i podjazdem
• 4.2.3. ust. 1) Branża elektryczna: instalacja elektryczna w budynku zaplecza sceny
• 4.2.4. Branża sanitarna:
ust. 1) Instalacja wodociągowa; 1.2) Wewnętrzna instalacja wodociągowa
ust. 2) Instalacja kanalizacyjna; 2.2) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Załącznik nr 7 do SWZ stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny pod linkiem:
https://ugpruszcz-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/admin_pruszcz_pl/ERCtixNUonBOoITM8gYIYMwBtyl_HF5Y69DjZQdf_FXj4Q?e=XQRWln

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 831480,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.