eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas. - nr postępowania 205/22Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas. – nr postępowania 205/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas. – nr postępowania 205/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb42d1c2-7ab6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338517/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.55 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496844

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 205/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 13821138,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowości Lipa Miklas w zakresie robót budowlanych, konstrukcji kanały technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowa pobocza.”

1) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i Przedmiarze Robót - udostępnionym jedynie poglądowo (Część IV SWZ). Wykonawca winien obliczyć wartość robót na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowiązany jest do opracowania aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Przy wykonywaniu robót budowlanych:

- DM 00.00.00 – Wymagania ogólne
- D-04.07.01 – Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg
WT-1 i WT-2
- D-05.03.13a – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2
Wykonawca zobowiązany jest stosować zapisy Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oznaczonych znakiem wodnym MZDW. Dla pozostałych robót należy stosować odpowiednie specyfikacje.

• Wiaty przystankowe są własnością Gminy Lipsko, Wykonawca jest zobowiązany postępować z nimi
w sposób ustalony z Gminą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11764897,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13791518,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11764897,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.3) Ulica: Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1/ Geodezja, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, roboty brukarskie, oznakowanie
pionowe, poziome i urządzenia BRD, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny,
oświetlenie.
2/ Geodezja – Przedsiębiorstwo geodezyjne Geo-Glob Kraków Sp. z o. o., elektryka – ZBT Sp.
z o. o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11764897,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:
− 9 miesięcy od dnia podpisania umowy – termin wykonania robót;
− do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy pośrednie:
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania następujących ustalonych terminów pośrednich (kamieni milowych)
wykonania robót oraz kolejności ich realizacji:
I Kamień milowy – wykonanie robót (potwierdzone częściowym protokółem odbioru robót) o wartości nie mniejszej niż 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia
podpisania umowy.
II Kamień milowy – wykonanie robót (potwierdzone częściowym protokółem odbioru robót) o wartości nie mniejszej niż 50%
wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
III Kamień milowy – wykonanie 100% robót (potwierdzone przez Zamawiającego protokołem końcowego odbioru robót bez
wad/usterek istotnych) w terminie nie dłuższym niż termin końcowego odbioru robót
Zamawiający zgodnie z warunkami umowy dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji terminów pośrednich.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.