eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowo Podgórne › utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo PodgórneOgłoszenie z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 115

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618959235

1.5.8.) Numer faksu: 618146118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@tarnowo-podgorne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.tarnowo-podgórne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b49116b5-b98c-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009567/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121948/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w 2000r. Uchwałą nr XXVII/224/2000 powołała powstanie Spółki Komunalnej, w celu realizacji ustawowych zadań własnych gminy. Wykonanie uchwały zostało powierzone Wójtowi, w wyniku czego Wójt Gminy Tarnowo Podgórne jako jedyny udziałowiec utworzył aktem założycielskim Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp.
z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej 4. Gmina ma 100% udziałów w spółce (wyciąg KRS) w związku z tym sprawuje nad spółką prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ponad 90% działalności Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Tarnowo Podgórne, sprawującą pełną kontrolę, o której mowa powyżej. W Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału kapitału prywatnego.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-da9ad56f-63c5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 804814,81 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 615000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane: 1. Opróżnianiem koszy ulicznych i kontenerów w wykazanych miejscowościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 2.Prowadzeniem prac porządkowych w określonych miejscowościach. 3.Prowadzenie PSZOK w Rumianku i Baranowie gm. Tarnowo Podgórne. 4. Prowadzeniem szaletu publicznego w Tarnowie Podgórnym. 5.Bieżącą likwidacją dzikich wysypisk śmieci. III. Zakres prac obejmuję : 1.Opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w miejscowościach wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia • raz na tydzień z terenu wybranych miejscowości • centrum Tarnowo Podgórnego - codziennie, • centrum Przeźmierowo – codziennie, • dodatkowo na zlecenie zamawiającego w niedzielę i święta. • opróżnianie pojemników na psie odchody z terenu wybranych miejscowości, 2.Prowadzenie sanitariatu publicznego na terenie Tarnowa Podgórnego przy ulicy Szkolnej. 3. Prowadzenie prac porządkowych na terenach użyteczności publicznej w tym: • Sprzątanie miejsc w Przeźmierowie wszystkich ogólnie dostępnych w tym: - wokół Parku ulice Południowej Rynkowa, Folwarczna, - przed Pasażem – parking, skwery, fontanna, - plac (górka) pomiędzy ul. Folwarczną a Czereśniową, boisko, - plac (tor saneczkowy) pomiędzy ul. Folwarczną a Kościelną, - parking ul. Dolina z Leśna, - plac targowy – ul. Rynkowa, Kościelna, Orzechowa, parking, przejście ul. Składowa a Czereśniowa, - teren ul. Olszynowa (plac zabaw, teren rekreacyjny, staw) - miejsca wskazane interwencyjnie oraz tereny gminne - teren pomiędzy ul. Kościelna / Graniczna, - ul. Rynkowa od trasy 92 do Bukowskiej, (skarpa, skwery) - Lasek Kościelna a Wysogotowska - Modrzewiowa- wokół cmentarz - górka, - ul. Akacjowa, Wysogotowska, Rzemieślnicza - Osiedle Ptasie – plac zabaw + teren wokół - teren przy Netto, stacja LPG, trafostacja + przejście - teren Południowa/Ogrodowa, ul. Rzemieślnicza, - CIO • Sprzątanie w Tarnowie Podgórnym wszystkie tereny publiczne w tym : - tereny przy ulicy Poznańskiej, Szkolnej, Zb. Romaszewskiego, Sasankowa, Cicha, 27 Grudnia, Nowa, Pocztowa, - Park Wojkiewicza,- parkingi, ,tereny gminne - otoczenie wokół Urzędu Gminy budynek A , B, C, - Centrum Integracji Obywatelskiej - skwery .staw ul. Poznańska/Rolna - rondo Amazon, Wałęsy, Kuronia, Mazowieckiego, Regulskiego, Adamowicza, Gmin Partnerskich - plac targowy, - CIO. • Sprzątanie w Baranowie - skwery przy ul. Przemysława/ Wspólna/ Spokojna, Wypoczynkowa, Pogodna - tereny gminne, teren przy świetlicy (plac zabaw + rekreacja) - Osiedle Rubinowe - przejście do 92, plac zabaw + rekreacja) - parking przy trasie 92,psi wybieg, - pozostałe place zabaw , - stare Baranowo - stawy ul.Ruczaj, • Sprzątanie w Jankowicach, - centrum, zatoka autobusowa - skwery i tereny gminne - boisko, i place zabaw, • Sprzątanie - Lusowo - centrum i tereny gminne, -Plac gen. Dowbora Muśnickiego, - Plac Herbowy, - skwery, place zabaw, - teren na Przylesiu, parking leśny i przy plaży, - teren przy OSP i Muzeum( skwerki, parking) - ul. Ogrodowa • Sprzątanie - Lusówko -plaża, -skwery i tereny gminne, -Rozalin, os. LARIS, -boiska, place zabaw - ścieżka rowerowa Lusówko - Lusowo • Sprzątanie – Sady -skwery i tereny gminne -teren przy klubie, Prologisie, - skwer przy ul .Kobylnicka Malwowa, - skwery przy ul. Jeżynowej, Jagodowej, Szkolnej, Azaliowej, Poprzeczna, Kobylnicka - place zabaw • Sprzątanie - Rumianek -boisko, -skwery i tereny gminne, -teren przy świetlicy wiejskiej, - plac zabaw, - teren wokół stawu i park • Sprzątanie – Góra – boisko, skwery i tereny gminne,- plac zabaw • Sprzątanie - Wysogotowo - wokół świetlicy , - skwery i tereny gminne, - teren między wierzbowa a Długą rekreacyjno sportowy, - ul. Wierzbowa z skwerkami ,Grzybowa, Skórzewska, - plac zabaw, • Sprzątanie - Swadzim – place zabaw, tereny rekreacyjne ,boiska, l.Poznańska ,ul Lipowa, ul.Ogrodowa, ,teren przy budynku socjalnym, tereny i skwery gminne przy (sklepie i blokach ) przejście do przystanku trasa 92 • Obsługa festynów gminnych , • Inne tereny wskazane przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu 4. Wywiezienie odpadów z dzikich wysypisk śmieci zebranych przez OSP z terenu Przeźmierowa - rozliczenie na podstawie 1 m3 odebranych odpadów. 5.Prowadzenie i obsługa Punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy w miejscowościach Rumianek i Baranowo. 6. Utrzymanie czystości na terenie targowisk w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 613972,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 613972,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 613972,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770004121

7.3.3) Ulica: Zachodnia 4

7.3.4) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

7.3.5) Kod pocztowy: 62-080

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 613972,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.