eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Śniadeckiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-604

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-3901206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@repty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.repty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3143a47b-ce2d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050840/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3143a47b-ce2d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry
tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23
e-mail: repty@repty.pl strona internetowa: www.repty.pl
 z inspektorem ochrony danych osobowych w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka można się kontaktować: iod@repty.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych, nr sprawy GCR/12/ZP/2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole i załącznikach będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GCR/12/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych o kodach: 180102*, 180103*, 180109 wytwarzanych w „REPTY” GCR, zgodnie z poniższym podziałem:
Część nr 1.
Kod odpadu Nazwa Szacunkowa ilość w Mg w okresie 12 m-cy
Kod 180102* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 180103*) 0,05 Mg
Kod 180103* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 180180 i 180182 40 Mg
Kod 180109 Leki inne niż wymienione w 180108 0,1 Mg
* oznaczono odpady niebezpieczne

2. Określone ilości odpadów stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone szacunkowe ilości mogą ulec zmianie, także zmniejszeniu stosownie do zaistniałych okoliczności i bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Faktyczny zakres wykonanej usługi będzie wynikał z ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej przez Wykonawcę w systemie teleinformatycznym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanym dalej „systemem BDO”.
4. Zamawiający przewiduje częstotliwość odbioru odpadów nie mniej niż dwa razy w tygodniu tj. w każdy wtorek i piątek w godz. 8-11, z uwzględnieniem możliwości dodatkowego odbioru odpadów po przesłaniu zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca gwarantuje odbiór odpadów medycznych w zakresie Części nr 1, w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie „REPTY” GCR nie przekraczał 72 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zakres przewidywanych usług do udzielenia zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanego w Rozdziale III SWZ.
Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
a) w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 projektowanych postanowień umowy,
b) w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
c) udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
d) stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 0,001 Mg odpadów medycznych wytwarzanych w „REPTY” GCR będzie podlegała negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena oferty w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad i wzorów:

2.1. Cena oferty w złotych brutto ( C )
Wartość punktowa w kryterium Cena oferty w złotych brutto zostanie obliczona na podstawie wzoru:
C = C min / Cb x waga kryterium

C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto
Cmin - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto
Cb - cena w złotych brutto oferty ocenianej

2.2. Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów (D)
2.2.1. Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów.
2.2.2. Czas reakcji liczony będzie w godzinach od chwili przesłania zgłoszenia (fax, email) o wystąpieniu konieczności dodatkowego odbioru odpadów, który będzie realizowany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności wykonywania usługi w dni wolne od pracy. Potrzeba wykonania usługi, zgłoszona w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia, musi zostać wykonana w czasie zgodnym z zadeklarowanym w ofercie z pominięciem dni wolnych od pracy.
2.2.3. Wartość punktowa w kryterium zostanie obliczona zgodnie z tabelą:

Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
0-24 h 40 pkt
25-48 h 0 pkt

3. Oceną końcową oferty jest liczba punktów uzyskana w powyższych kryteriach (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) wg poniższego wzoru:
W max = C + D

4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych o kodach: 180104, wytwarzanych w „REPTY” GCR, zgodnie z poniższym podziałem:
Część nr 2.
Kod odpadu Nazwa Szacunkowa ilość w Mg w okresie 12 m-cy
Kod 180104 Inne odpady niż wymienione w 180103 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 26 Mg

2. Określone ilości odpadów stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone szacunkowe ilości mogą ulec zmianie, także zmniejszeniu stosownie do zaistniałych okoliczności i bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Faktyczny zakres wykonanej usługi będzie wynikał z ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej przez Wykonawcę w systemie teleinformatycznym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanym dalej „systemem BDO”.
4. Zamawiający przewiduje częstotliwość odbioru odpadów nie mniej niż dwa razy w tygodniu tj. w każdy wtorek i piątek w godz. 8-11, z uwzględnieniem możliwości dodatkowego odbioru odpadów po przesłaniu zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zakres przewidywanych usług do udzielenia zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanego w Rozdziale III SWZ.
Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
a) w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 projektowanych postanowień umowy,
b) w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze,
c) udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
d) stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 0,001 Mg odpadów medycznych wytwarzanych w „REPTY” GCR będzie podlegała negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Ocena oferty w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad i wzorów:

2.1. Cena oferty w złotych brutto ( C )
Wartość punktowa w kryterium Cena oferty w złotych brutto zostanie obliczona na podstawie wzoru:
C = C min / Cb x waga kryterium

C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto
Cmin - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto
Cb - cena w złotych brutto oferty ocenianej

2.2. Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów (D)
2.2.1. Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów.
2.2.2. Czas reakcji liczony będzie w godzinach od chwili przesłania zgłoszenia (fax, email) o wystąpieniu konieczności dodatkowego odbioru odpadów, który będzie realizowany w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności wykonywania usługi w dni wolne od pracy. Potrzeba wykonania usługi, zgłoszona w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia, musi zostać wykonana w czasie zgodnym z zadeklarowanym w ofercie z pominięciem dni wolnych od pracy.
2.2.3. Wartość punktowa w kryterium zostanie obliczona zgodnie z tabelą:

Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
0-24 h 40 pkt
25-48 h 0 pkt

3. Oceną końcową oferty jest liczba punktów uzyskana w powyższych kryteriach (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) wg poniższego wzoru:
W max = C + D

4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na dodatkowy odbiór odpadów (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) uprawnienia w formie aktualnych dokumentów, koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i unieszkodliwienia odpadów medycznych o kodach 180102* , 180103* i 180109 oraz wpis do Rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi uwzględniającymi przedmiot zamówienia – dotyczy Części nr 1

b) uprawnienia w formie aktualnych dokumentów, koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie 180104 lub zbierania odpadów medycznych o kodzie 180104 oraz wpis do Rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi uwzględniającymi przedmiot zamówienia – dotyczy Części nr 2

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł - dotyczy Części nr 1 oraz Części nr 2, w przypadku złożenia oferty na obie Części suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa
 warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:
a) dwoma specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do świadczenia usługi wywozu odpadów medycznych zakaźnych oraz dwoma osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania czynności związanych z transportem odpadów niebezpiecznych - dotyczy Części nr 1
Dokumentem, który będzie stanowił dowód posiadania uprawnień jest aktualne zaświadczenie odbycia szkolenia ADR.

b) dwoma środkami transportu przystosowanymi do świadczenia usługi wywozu odpadów medycznych – dotyczy Części nr 2

Przez dysponowanie środkami transportu Zamawiający rozumie dysponowanie taką ilością pojazdów przez cały okres obowiązywania umowy, która umożliwia realizację usług na poziomie przyjętym przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IX SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

2.1. w celu wykazania spełniania warunku z ust. 1.2.a) - dotyczy Części nr 1
a) aktualna decyzja na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i unieszkodliwienia odpadów medycznych o kodach 180102* , 180103* i 180109;
b) oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.);

2.2. w celu wykazania spełniania warunku z ust. 1.2.b) - dotyczy Części nr 2
a) aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie 180104 lub zbierania odpadów medycznych o kodzie 180104;
b) oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.);

2.3. w celu wykazania spełniania warunku z ust. 1.3. - dotyczy Części nr 1 oraz Części nr 2
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

2.4. w celu wykazania spełniania warunku z ust. 1.4.a) - dotyczy Części nr 1
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;

2.5. w celu wykazania spełniania warunku z ust. 1.4.b) - dotyczy Części nr 2
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII i IX SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
a) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
b) Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.2., składa każdy z Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8.2., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).

8.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy.
a) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

8.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
a) Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

8.5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 8.3. Rozdział XIII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (ust. 8.2. Rozdziału XIII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z rodzajem, zakresem zmian umowy oraz warunkami ich wprowadzenia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1 maja 2023 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1 maja 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.