eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszana Dolna › MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ KASINKA MAŁA - WIDZISZE GÓRNEOgłoszenie z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ KASINKA MAŁA – WIDZISZE GÓRNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszana Dolna

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Mszana Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490505683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spadochroniarzy 6

1.5.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mszana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ KASINKA MAŁA – WIDZISZE GÓRNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-218c1ede-d1f0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043040/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja drogi rolniczej oś. Widzisze Górne w Kasince Małej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-218c1ede-d1f0-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, e-mail:gmina@mszana.pl .
Za skuteczne skomunikowanie uznaje się skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych kanałów komunikacji.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest /GMD/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę wraz z wymaganymi
oświadczeniami oraz dokumentami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe instrukcje są pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.p /Instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:
Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana Dolna . - W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy
jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem: Urząd Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, adres e-mailowy: iod@mszana.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia p Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
c) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe:
a) Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
b) Posiadają Państwo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
c) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.4.2022.PK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację drogi dojazdowej do osiedla „Widzisze” w km 0+000 – 0+482 w miejscowości Kasinka Mała.2. Zakres robót obejmuje:
1). Poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej poprzez przebudowę fragmentu chodnika.
2). Rozbiórkę ogrodzenia lewostronnego począwszy od zjazdu z drogi powiatowej.
3). Wykonanie elementów odwodnienia drogi takich jak korytka ściekowe betonowe, odcinki kanału deszczowego o średnicach fi 400, fi 315 wraz ze studniami rewizyjnymi, odwodnienie liniowe betonowe z kratą żeliwną D400.
4). Remont przepustu pod droga w km. 0+338: wymiana części przelotowej z kręgów fi 1200 na prefabrykaty skrzynkowe o świetle otworu 1200x1200, wykonanie ścian czołowych żelbetowych grubości 0,4m, długości 5,0 m i wysokości średniej 2,5 m, wykonanie narzutu z kamienia na wlocie i wylocie przepustu, montaż barier drogowych stalowych.
5).Roboty nawierzchniowe: wykonanie podbudowy o zróżnicowanej grubości w zależności od odcinka drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej wraz ze skropieniem międzywarstwowym, wykonanie poboczy z kruszywa z powierzchniowym utrwaleniem emulsja i grysem.
6). Wykonanie narzutu z kamienia oraz obrukowania kamieniem skarp w celu
zabezpieczenia przed osuwaniem się.
7). Plantowanie skarp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna , że wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek 1 ) – wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył , polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi o nawierzchni bitumicznej.
Warunek 2) – wykaże, że dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobę będącą kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, który jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimalne doświadczenie: minimum 5 lat w charakterze kierownika budowy, kierownika robót licząc od daty uzyskania uprawnień,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). wykaz robót - potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej oraz dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3) oświadczenia, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
wymagane niniejszą SWZ oświadczenia,, dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie Pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy,
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów- należy załączyć je do oferty ; 4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) składa indywidualnie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 5) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest /GMD/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.