eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi krawieckieOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi krawieckie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi krawieckie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-721ab55c-cd64-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028026/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi krawieckie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomocą platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego
korzystania z platformy zakupowej przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego
uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentyfikacji i podpisu
elektronicznego.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Sytemu (Regulamin Portalu e - Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning
dla wszystkich użytkowników platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Zgodnie z Rozdziałem XXII "Ochrona Danych Osobowych
(RODO)" SWZ niniejszego postępowania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz,
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej jest Pani Paulina Gałęziowska - Turek, tel. 261 472
205.
II. Więcej informacji zawarto w Rozdziale XXII SWZ "Ochrona Danych Osobowych (RODO)"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi krawieckie, wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach do niej.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego oraz usługi krawieckie zgodnie z warunkami określonymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca w ramach usługi wykona pranie wodne z wykończeniem i czyszczeniem chemicznym, przedmiotów umundurowania i pościeli oraz ubrań roboczych wraz z poprawkami krawieckimi drobnych uszkodzeń, na rzecz Komendy, Składów i Warsztatów 1 RBLog w ilości zgodnej z tabelą w Rozdziale III ust. 3 SWZ.

4. Rodzaj wykonywanej usługi:
1. Pranie wodne z wykończeniem - ilość podstawowa: 2 800 kg, ilość w opcji: 400 kg
2. Czyszczenie chemiczne - ilość podstawowa: 2 200 kg, ilość w opcji: 1 000 kg
3. Usługi krawieckie - ilość podstawowa 1 000 normo/minuta, ilość w opcji: 0

4.2.6.) Główny kod CPV: 98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości usługi do wykonania, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie określonym w "Projektowanych postanowieniach umowy" stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
2. Rodzaj wykonywanej usługi:
1. Pranie wodne z wykończeniem - ilość podstawowa: 2 800 kg, ilość w opcji: 400 kg
2. Czyszczenie chemiczne - ilość podstawowa: 2 200 kg, ilość w opcji: 1 000 kg
3. Usługi krawieckie - ilość podstawowa 1 000 normo/minuta, ilość w opcji: 0

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia wymogów dotyczących warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego przedmiotowych środków dowodowych i nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VIII.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do wskazanego pełnomocnika.
1) Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
Ponadto przynajmniej jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna jest przedstawić oświadczenie
i dokument wymieniony w Rozdziale IX ust. 1 SWZ.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
b) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
c) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m. in.:
a) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o tej samej lub lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu Umowy (przy zachowaniu dotychczasowych cen),
b) zmiany terminu wykonania umowy jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem §9 ust. 4 Umowy,
c) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
d) ustawowej zmiany przepisów prawnych dotyczących stawki VAT w zakresie przedmiotu Umowy,
e) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji Umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
f) zmiany zakresu podwykonawstwa,
g) umożliwienia dalszej realizacji przedmiotu Umowy przez konsorcjum, spółkę cywilną, z którego składu ubył jego członek/wspólnik.
2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie publiczne obowiązywać będzie przez 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 27.11.2023 r. (dotyczy zamówienia podstawowego oraz w ramach "Prawa opcji").
2.Wykonawca, w okresie obowiązywania zamówienia, zobowiązany jest do odbierania wyrobów przeznaczonych do wykonania usługi sukcesywnie, w każdy dzień tygodnia od każdych Użytkowników. Szczegółowy harmonogram odbierania wyrobów od poszczególnych Użytkowników Wykonawca uzgodni z poszczególnymi Użytkownikami faxem lub mailem. Wykonawca wykona usługę w terminie 7 dni od daty odbioru i dostarczy wyroby Użytkownikowi od którego je odebrał.
3. W przypadku, gdy ostatni dzień wykonania usługi (7 dzień) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.