eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie od kwietnia do września 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie od kwietnia do września 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276854640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 271 66 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sport, rekreacja, konserwacja terenów zielonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w okresie od kwietnia do września 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c441f8b9-c3e8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139286

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KZP/2/III/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 481930,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Miejscem docelowym świadczenia usług jest teren miasta Zabrze, w szczególności następujące lokalizacje:
- Willa Ambasador przy ul. 3 Maja 78,
- Gościniec przy ul. Szafarczyka 16.

2) Dostawa realizowana będzie dwa razy dziennie:
a) śniadanie – w godz. 8:00 – 9:00
b) obiad z kolacją – w godz. 12:30 – 14:00

3) Ilość przygotowywanych posiłków ustalana będzie z jednodniowym wyprzedzeniem na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego – e-mail (tabela) lub telefonicznie.

4) Wykonawca zapewnia transport posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

5) Wykonawca zapewnia transport posiłków. Posiłki (obiady) powinny być dostarczone w opakowaniach indywidualnych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

6) Wykonawca ustala jadłospis tygodniowy z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia osób dorosłych i dzieci.

7) Śniadania będą przygotowywane w formie kanapek ze świeżego pieczywa pszennego smarowanych masłem z wędliną drobiową lub wieprzową, pasztetem, żółtym serem, serkiem topionym, pastą jajeczną, pastą twarogową lub rybną z dodatkiem warzyw: pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, itp.
Ilość kanapek dla 1 osoby dorosłej – 3 szt. / bułka typu kajzerka – 2 szt.
Ilość kanapek dla 1 dziecka (0-12 lat) – 2szt. / bułka typu kajzerka – 1 szt.

8) Obiad dwudaniowy:
zupy – pomidorowa z makaronem lub ryżem, jarzynowa z ziemniakami, rosół z makaronem lub lanym ciastem, ogórkowa, żurek, grochówka, itp. Gramatura - min. 350 ml – osoby dorosłe, 250 ml – dziecko (0-12 lat).

drugie danie: mięsa (min. 3 x tydzień), ryby, jajka, z dodatkiem ziemniaków, kaszy, ryżu, makaronu
i warzyw w postaci surówki bądź sałaty, pierogi, gołąbki, ryż zapiekany z jabłkiem, makaron z sosem bolońskim.
Gramatura dla osoby dorosłej – mięso, ryby, jajka – min. 180 g. , ziemniaki, kasza, ryż, kluski – min. 150 g, surówki – min. 130 g., jako odrębne drugie danie: pierogi – min. 6 szt., gołąbki – min. 300 g z sosem pomidorowym 30 g, placki ziemniaczane z gulaszem – min 300g, naleśniki – min. 4 szt. z nadzieniem z białym serem lub dżemem.
Gramatura dla dziecka (0-12 lat) - mięso, ryby, jajka – min. 130 g, ziemniaki, kasza, ryż, kluski – min. 100 g, surówki – min. 100g, pierogi – min. 3 szt., gołąbki – min. 200 g z sosem pomidorowym 30g, placki ziemniaczane z gulaszem – min 200g, naleśniki – min. 2 szt. z nadzieniem z białym serem lub dżemem.

9) Kolacja w formie kanapek ze świeżego pieczywa pszennego smarowanych masłem z wędliną drobiową lub wieprzową, pasztetem, żółtym serem, serkiem topionym, pastą jajeczną, pastą twarogową lub rybną z dodatkiem warzyw: pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, itp.
Ilość kanapek dla 1 osoby dorosłej – 3 szt. / bułka typu kajzerka – 2 szt.
Ilość kanapek dla 1 dziecka (0-12 lat) – 2 szt. / bułka typu kajzerka – 1 szt.

10) Dodatek dla dzieci w wieku 0-3 lata w postaci mleka modyfikowanego i krowiego, kaszek, płatków kukurydzianych, owoców, musów owocowych, biszkoptów, herbatników, dań w słoiczku, itp. (1 raz w tygodniu)

11) Dodatek dla wszystkich osób w postaci owoców, przetworów mlecznych jogurt, słodyczy, itp. (min. 1 raz w tygodniu)

12) Napoje - napoje i dodatki dostarczane będą zbiorczo – 1 raz w tygodniu:
- mleko 2% – 10 litrów (10 szt. po 1 litrze),
- herbata – 200 saszetek,
- cukier – 5 kg.

13) W ramach realizacji zamówienia oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do:
a) świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów dobrej jakości, spełniających normy jakości produktów spożywczych, tj. w szczególności.
- dostarczone produkty żywnościowe będą świeże,
- produkty przetworzone takie jak herbata, itp. będą posiadały ważny termin przydatności do spożycia przed terminem podania,
b) przygotowania potraw, odpowiedniego ich zabezpieczenia oraz transportu do obiektów,
c) przestrzegania wymagań dotyczących zasad higieny, wymagań zdrowotnych żywności zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz.U.2022.2132 z późn. zm.),
d) zapewnienia obsługi cateringowej przez osoby posiadające określone przepisami ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania prac, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj.Dz.U.2022.1657 z późn. zm),
e) stosowania się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego w zakresie kwestii technicznych i organizacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Podstawową zasadą związaną z wyborem najkorzystniejszej oferty jest zasada wyboru wyłącznie w oparciu o kryteria oceny ustalone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Pzp uznaje za najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu albo z najniższą ceną lub kosztem. Zadaniem Zamawiającego jest ustalenie, która z ofert jest najkorzystniejsza. Zastosowanie tych metod ma prowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty. Odpowiednie dobranie kryteriów oceny ofert w postępowaniu należy więc do Zamawiającego, który samodzielnie ocenia i ustala, która metoda wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najbardziej odpowiednia w przypadku danego przedmiotu i charakteru zamówienia. Celem prowadzonego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej, a co za tym idzie wydatkowanie środków finansowych w sposób efektywny i racjonalny.
Zamawiający przy konstruowaniu danych do formularza ofertowego z podziałem na ilość osób dorosłych i ilość dzieci, które to ilości miały zostać przemnożone przez cenę jednostkową nie ujął we właściwym stopniu proporcji w zakresie rzeczywistego sposobu rozkładu cen za posiłki przy osobach dorosłych i dzieciach nie uwzględniając znacząco niższą obecnie ilość dzieci korzystających z usług cateringu, a co doprowadziło do zaburzenia konkurencyjności i niemożności wyboru oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.