eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa "A" - część I.Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A” – część I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897611322

1.5.8.) Numer faksu: 897611530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggorowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A” – część I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5366358-ce20-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038328/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Woj. Warm.-Mazur. Na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorowoilaweckie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorowoilaweckie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy,określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 761 13 22, e-mail: sekretariat@uggorowo.pl.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uggorowo.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania :
• Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, ścieżki. Obiekty te rozmieszczone będą na terenie miejscowości Nowa Wieś Iławecka, jak też i na przyległych terenach leśnych. Są to zarówno typowe obiekty uzdrowiskowe służące rehabilitacji ruchowej i kinezyterapii, jak też i niezbędne obiekty towarzyszące (ogrodzenia, bramy, drogowskazy, mapy informacyjne, markery miejsca, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, uchwyty do wiązania koni, tablice informacyjne, zadaszenia, miejsce grillowania, wiata rekreacyjna, szalet suchy, obudowy kiosków informacji turystycznej itp.) w technologii drewnianej, wg specyfikacji:

Drogowskazy turystyczne 6 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi
- wysokość 3,31m
- długość i szerokość 0,16x0,16m

Mapy informacyjne 6 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi
Parametry:
- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 0,82x0,16m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Markery miejsca - witacze 4 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi
Parametry
- wysokość 5,92m
- długość i szerokość 0,82x0,16m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Ławki 4 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych
Parametry
- wysokość 0,67m
- długość i szerokość 2,95x0,50m

Kosze na śmieci 5 szt. z uwzględnieniem zamknięcia zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi
Parametry
- wysokość 2,24m
- długość i szerokość 0,97x0,95m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Stojaki na rowery 2 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi
Parametry
- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 0,82x2,96m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Uchwyt do wiązania koni 1 szt. zlokalizowany na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych
Parametry
- wysokość 1,50m
- długość i szerokość 4,19x0,16m

Tablice informacyjne 4 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi
Parametry
- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 0,82x2,96m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Zadaszenia od deszczu 2 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych
Parametry:
- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 0,82x0,16m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Zadaszenie stół ławki 6 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych oraz w centrum wsi parametry
- wysokość 3,66m
- długość i szerokość 2,60x2,95m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Miejsce grillowania 1 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych
Parametry
- wysokość 1,65m
- długość i szerokość 2,60x6,03m

Wiata rekreacyjna z kominkiem 1 szt. zlokalizowane na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych
- powierzchnia zabudowy 35,0m2
- kubatura 262m3
- wysokość 6,01m
- długość i szerokość 5,20x6,70m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

Szalet suchy (obudowa szaletu typu toi toi) 1 szt. zlokalizowany na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych parametry
- wysokość 3,00m
- długość i szerokość 3,60x3,56m

• Wiata inhalacyjna zlokalizowana na terenie ścieżek rehabilitacyjno-terapeutycznych, parametry:

- powierzchnia zabudowy 31,2m2
- kubatura 240m3
- wysokość 6,09m
- długość i szerokość 5,59x5,59m
- kąt nachylenia połaci dachowej 32 o

• Ścieżki leśne o długości ok. 4,9 km na terenie których porozmieszczane są poszczególne obiekty: Przewiduje się wykonanie ścieżek leśnych istniejącymi traktami leśnymi. Nawierzchnia ścieżek naturalna. Wymagane roboty : czyszczenie, odkrzaczanie, wyrównywanie, uzupełnianie większych nierówności, likwidacja warstw błotnistych itp. (zaleca się wizję w terenie).

Ponadto realizacja obejmuje:
a) przygotowanie terenu;
b) wykonanie robót konstrukcyjnych;
c) wykonanie robót budowlanych;
d) drogi i ukształtowanie terenu;
e) zieleń i zagospodarowanie terenu;
f) wyposażenie;
g) zapewnienie kierownika budowy;
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta;
i) pomiar geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej na zaktualizowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót;
j) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń);
k) uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
l) uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego;
m) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
- organizację zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych,
- testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Szczegółowy zakres robót odnoszący się do Części I określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki do SWZ. W skład dokumentacji projektowej, wchodzą:
1) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu do projektu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
2) STWiOR
3) Przedmiar robót

Przedmiary robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń.
2) Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny robót określonych w załączniku nr 1 OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Określenie warunku:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunku:
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunku:
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż – 500.000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 przedmiot o podobnym charakterze i o wartości min. 300.000,00 zł brutto.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach  nr rachunku 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania RIZ.271.1.6.2023 – Budowa urządzeń uzdrowiskowych – cz.I”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w projekcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorowoilaweckie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 13:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.