eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Przebudowa ulicy Leona Witolda Maya - Poprawa infrastruktury drogowej.Ogłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Leona Witolda Maya - Poprawa infrastruktury drogowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POW 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Leona Witolda Maya - Poprawa infrastruktury drogowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a97cb55-d1c8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061182/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa ulicy Leona Witolda Maya - Poprawa infrastruktury drogowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Elektroniczne składanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów odbywa się przez stronę internetową https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamawiający rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@tomaszow-maz.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania , wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal oraz w Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, tj:
1) ofertę,
2) oświadczenie (o braku podstaw wykluczenia), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
3) oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
5) Wykaz robót budowlanych,
6) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia.
7) pełnomocnictwo,
8) przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy)
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695,1517,2320), tj.:
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarte są w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje, ażeby ofertę sporządzić w formacie danych pdf. Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej w formacie .RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI. Dopuszczalność taką wskazuje orzecznictwo KIO np. sygn 1451/2020.
Zamawiający informuje, że ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uznane będzie za złożoną we właściwej formie. Powyższe jest zgodne z opinią wydaną przez UZP, która to opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone wyżej - np.:
- wyjaśnienia oferty,
- wyjaśnienia treści dokumentów lub oświadczeń,
- wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
przekazywane w postępowaniu, wykonawca sporządza w postaci elektronicznej np. .pdf, .doc, .docx - lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości (nie jako załącznik do mejla) przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 590648310,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony pracownik Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.20.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1832173,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
4) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
5) Budowa zjazdów i chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
6) Przebudowa skrzyżowań, zatok postojowych, parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej.
7) Przebudowa zieleńców.
8) Przebudowa odwodnienia.
9) Przebudowa oświetlenia ulicznego.
10) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
11) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
12) Przygotowanie materiałów oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie/o wydanie zaświadczeń o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów Dróg UNIPLAN z siedzibą w Bełchatowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.

5. Punktacja ofert dokonana zostanie wg następujących zasad:

Kryterium: CENA OFERTY
Cena najniższa z badanych
Ilość punktów „C”= ………………………………………………………………………………x 60 (znaczenie kryterium).
Cena badanej oferty

Zamawiający przyzna punkty ofercie badanej w kryterium CENA stosując działanie zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 60.

Kryterium: WYDŁUŻONY TERMIN GWARANCJI

Ilość punktów „T” = Wydłużony termin gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty badanej ofercie w tym kryterium na podstawie terminu podanego przez wykonawcę na formularzu oferty.
Liczba przyznanych punktów kształtować się będzie w następujący sposób:
- zaproponowany termin gwarancji: 3 lata – 0 pkt.
- zaproponowany termin gwarancji: 4 lata – 20 pkt.
- zaproponowany termin gwarancji: 5 lat – 40 pkt.
Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 40 punktów.

Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnym kryterium oceny ofert jest kryterium „termin gwarancji”. Potwierdza to zamieszczony na stronie internetowej UZP - Poradnik z katalogiem dobrych praktyk. Ver. 2.0.1. (Warszawa 2020) str. 24.
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/44704/Pozacenowe-kryteria-oceny-ofert_ver2.pdf

Każdy z wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za poszczególne kryteria.
Zamawiający na podstawie obliczeń przyzna ostateczną liczbę punktów poszczególnym wykonawcom wg następującego wzoru.

Po = C + T

gdzie:
Po – Punktacja oferty,
C – Kryterium: cena oferty,
T – Kryterium: wydłużony termin gwarancji,
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4) pzp dotyczących:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) wykazania, iż nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o przekroju ulicznym z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 350 m każda. Drogą publiczną jest droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.);

2) wykazania, iż nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oświetlenia drogi o długości nie mniejszej niż 350 m każda (powyższe sieci mogą być elementami wykonanych dróg);

3) wykazania, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

4) wykazania, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) wykazania, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA: odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wykonawca powinien dostarczyć niezwłocznie po podpisaniu umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 21 SWZ, zamawiający mając na uwadze charakter, znaczenie, przeznaczenie i zakres robót budowlanych, żąda (tylko w skierowanym po złożeniu ofert wezwaniu) następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty o miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 4 do SWZ) ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Na ofertę składają się:
1) formularz oferty.
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 do SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców),
4) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa podmiot udostępniający zasoby – w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów udostępnionych),
5) oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie(załącznik nr 2 do SWZ - jeżeli dotyczy, patrz rozdział .21 ust. 3 SWZ),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy, patrz rozdział 21 ust. 4 – 11),
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
8) przedmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy).
3.1 Do oferty można załączyć wadium w formie gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,oo zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wybory wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415, z adnotacją: Wadium – Przebudowa L.W. Maya.”
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu uzna się je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, dlatego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z uwagi na charakter zamówienia spełnią warunek udziału w postępowaniu jeżeli dany wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał nie mniej niż 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o przekroju ulicznym z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 350 m każda albo nie mniej niż 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oświetlenia drogi o długości nie mniejszej niż 350 m każda.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach,postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w poprzednim ustępie, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 - 9.
2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10 -30.
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności,
o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony a także przedłużające się stany epidemiczne, zagrażające bezpieczeństwu działania o charakterze militarnym,
2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,
3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,
5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,
6) realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
7) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
8) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,
9) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót,
10)wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,
11)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.
ciąg dalszy w dalszej części ogłoszenia.
Z uwagi n a ograniczenia niniejszego pola tekstowego nałożone przez administratora strony ezamówienia, pozostałe postanowienia znajdują się w dokumentach zamówienia - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) zamawiającego na ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez wykonawców. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku. Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
a także:
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167
Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku z brakiem legalnej definicji „adres strony internetowej prowadzonego postępowania” – wszelkie dokumenty zamieszczane będą na stronach określonych powyżej tj. w ust. 5.
2. Skrzynka EPUAP: https://epuap.gov.pl (wln5m2j74x)
3. Termin realizacji zamówienia: 3,5 miesiąca (tj. 105 dni) od daty podpisania umowy.
4. Termin wykonania robót budowlanych nastąpi nie później niż do 31.08.2022 r.
5. Za termin wykonania robót budowlanych uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy.
6. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 30.09.2022 r.
Za termin wykonania usługi przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego dla wykonanego w całości przedmiotu umowy, obejmującego wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
7. Szczegółowo warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji.
8. Zamawiający oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.